الزام به ثبت تقسیم نامه ملک

تقسیم-نامه-ثبتی
زهرا شریفی

 

تقسیم نامه ثبتی ملک سندی است که به موجب آن مالکین رسمی ملک پس از حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تقسیم واحدهای ساخته شده بر مبنای توافق فی مابین اقدام می کنند.

در صورت امتناع هر یک از مالکین از حضور در دفترخانه، طرف دیگر می تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد. صدور تقسیم نامه پس از اتمام‌ ساختمان، صدور پایان کار و صورتجلسه تفکیکی امکانپذیر خواهد بود.‌

در ادامه وکیل ملکی به طور کاربردی در خصوص نحوه تقسیم ملک و الزام به تنظیم آن می گوید.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

تقسیم چیست؟

تقسیم به معنی جداکردن سهم و حصه شریک مال مشاعی در یک ملک است. گاهی، ملک بیش از یک مالک دارد به آن ملک مشاعی گفته می شود. در مقابل، ملک مفروزی است که ششدانگ آن متعلق به‌ یک مالک می باشد.

تقسیم زمانی صورت می گیرد که ملک دارای چند مالک مشاعی باشد. پس از تقسیم، هر یک از شرکا دارای سهم اختصاصی خود می شود و مال از حالت مشاعی خارج می شود.

هر مالکی حق هرگونه تصرفی در مالک خود را دارد. هر مالکی در ملک مشاعی می تواند درخواست تقسیم مال خود را از سایر شرکا نموده و متعاقباً درخواست صدور سند تک برگ از اداره ثبت نماید.

شراکت مدنی

شرکت دو نوع است اختیاری و قهری. شرکت اختیاری شرکتی است که در نتیجه قرارداد بین طرفین ایجاد می شود مانند قرارداد مشارکت در ساخت. شرکت قهری بدون اراده طرفین و بطور قهری ایجاد شود مانند شراکت ورثه در ماترک به جامانده از متوفی.

بیشتر بدانید:

ملک مشاع چیست؟ خصوصیات و شرایط آن

شرکا می توانند ملک مورد قرارداد را بین خود به موجب تقسیم نامه عادی تقسیم کنند. تقسیم ملک در دفتر اسناد رسمی به موجب سند رسمی صورت می گیرد.

در شراکت قهری که مصداق آن شراکت وراث در ماترک متوفی است، ورثه می توانند بین خود ماترک را تقسیم کنند. در صورت عدم توافق از طریق دادگاه با مطرح نمودن دعوی تقسیم ترکه اقدام می گردد.

مراحل دعوی الزام به ثبت تقسیم نامه

  • دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه حقوقی محل ملک است.
  • دعوی، دعوایی غیرمالی است.
  • خواهان شرکای مال مشاع و خوانده شریک یا شرکای مخالف است.
  • خواسته، الزام به ایفای تعهد خوانده یا خواندگان نسبت به ثبت تقسیم نامه است.
  •  به پیوست دادخواست، مدارک هویت، مالکیت رسمی ملک، تقسیم نامه عادی، صورتمجلس تفکیکی و قرارداد مشارکت در ساخت باید ارائه شود.
  • تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی صادر نشده، دعوی ثبت تقسیم نامه وجاهت قانونی ندارد.
  • حکم الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی یا رد دعوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
  • حکم صادره با درخواست محکوم له و در صورت تعدد با درخواست هریک از محکوم لهم اجرا می شود.

مشارکت در احداث ساختمان

اگر مالک رسمی ملک با سازنده توافق کند ملک را تخریب و چند واحد آپارتمان ساخته شود قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم می کنند. در این قرارداد طرفین در مورد تقسیم واحدها و ثبت آن توافق می کنند.

به موجب قرارداد، حصه و آورده هر یک از طرفین مشخص می شود. آورده مالک، زمینی است که قرار است بر روی آن چند واحد ساخته شود. آورده سازنده، تامین مصالح و ساخت و تکمیل واحدها می باشد.

بیشتر بدانید:

قرارداد مشارکت در ساخت و نحوه تنظیم آن

ساخت واحدها بر اساس دستور نقشه مورد توافق طرفین است که به تایید شهرداری محل ملک رسیده است. هر شریک مال مشاعی می تواند هر زمان تقسیم اموال خود را از شرکای دیگر و در صورت عدم تراضی از دادگاه درخواست نماید.

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت

ضمن عقد مشارکت هر یک از طرفین حصه خود از واحدهای ساخته شده را تعیین می کنند. طرفین اقدام به تقسیم واحدهایی که قرار است ساخته شوند یا در حال احداث هستند می نمایند.

ممکن است، بعد از قرارداد یا توافق، تقسیم نامه را تنظیم یا اقدام به ثبت آن نمایند که الحاق به قرارداد مشارکت می شود. در این صورت تابع توافقات و ضمانت اجراهای قرارداد اصلی می شود.

تقسیم نامه قراردادی لازم است. هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه به جهت قانونی باطل باشد. در این صورت با اقامه دعوی صحیح، بطلان آن از سوی دادگاه اعلام می شود.

ثبت تقسیم نامه

پس از اتمام ساخت ملک و تایید سه مرحله مهندس ناظر مبنی بر رعایت اصول شهرسازی و ایمنی، گواهی پایان کار از سوی شهرداری صادر می شود. اداره ثبت محل ملک پس از صدور گواهی پایانکار، به درخواست مالک یا مالکین رسمی صورت مجلس تفکیکی صادر می کند.

تنظیم تقسیم نامه رسمی(ثبتی) زمانی امکانپذیر است که صورت مجلس تفکیکی صادر شده باشد. در صورت مجلس تفکیکی مشاعات، مشترکات، حقوق ارتفاقی و سهم اختصاصی شرکا مشخص می شود.

بیشتر بدانید:

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نحوه ثبت رسمی تقسیم نامه

مالکین اعم از مالک اولیه و سازنده به منظور ثبت رسمی تقسیم نامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کنند. در صورت امتناع هر یک از شرکا، مالکین دیگر می توانند الزام فرد مخالف را از دادگاه بخواهند.

پس از ثبت تقسیم نامه، اداره ثبت محل بر اساس آن، سند مالکیت تک برگ بنا به تقاضای ذینفع صادر می نماید. قبل از صدور سند مالکیت اختصاصی، سند مادر باطل می شود و مراتب ابطال در دفتر املاک و ملاحظات درج می شود.

اجرای حکم الزام به تنظیم تقسیم نامه

پس از قطعیت حکم الزام به ثبت تقسیم نامه، با درخواست محکوم له حکم اجرا می شود. در اجرای احکام پرونده اجرائی تشکیل می شود. اجرای حکم به محکوم علیه یا محکوم علیهم طبق دادنامه ابلاغ می شود که ظرف ده روز حکم را اجرا نماید.

در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر، نماینده دادگاه (دادورز اجرای حکم) از طرف محکوم علیه مستنکف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و نسبت به امضای تقسیم نامه اقدام می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ملکی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ماده ۳۰ قانون مدنی

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

ماده ۵۷۲ قانون مدنی

شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده ۵۸۹ قانون مدنی

هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

سوالات متداول

۱- یکی از شرکا می تواند سهم شریک دیگر را انتقال دهد؟

هر شریک فقط می تواند در سهم خود تصرف کند و سهم خود را انتقال دهد.

۲- فروش قسمتی از سهم دیگری چه آثاری دارد؟

معامله فضولی است و غیرنافذ است. اگر صاحب حصه انتقال را تنفیذ نکند معامله باطل است و هیچ آثار حقوقی ندارد.

۳- با اتمام ساخت و صدور پایانکار می توان درخواست تقسیم نامه نمود؟

تنظیم تقسیم نامه در دفتر اسناد رسمی موکول به صدور صورت مجلس تفکیکی می باشد.

۴-چه موقع سند رسمی اختصاصی برای هر یک از شرکا صادر می شود؟

پس از صدور صورت مجلس تفکیکی و ثبت تقسیم واحدها سند رسمی مفروزی به نام هر یک از شرکا صادر می شود.

۵- پیش از صدور پایانکار آیا می توان الزم شریک را یه تنظیم تقسیم نامه خواست؟

همزمان با الزام شریک به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می توان الزام به ثبت تقسیم نامه را خواست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *