قرار رد دادخواست – آثار آن و نحوه اعتراض

قرار رد دادخواست
زهرا شریفی

 

قرار رد دادخواست از سوی دادگاه صادر می شود و موارد متعدد آن در قانون پیش بینی شده است. در مواردی این قرار تحت شرایطی به دستور دادگاه و توسط مدیر دفتر صادر می شود که به آن قرار رد دفتر گفته می شود.

در ادامه در مورد صدور قرار رد دادخواست، آثار آن و نحوه اعتراض به آن سخن گفته می شود.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

قرار رد دادخواست چیست؟

یکی از قرارهای صادره از محاکم حقوقی قرار رد دادخواست است که به دو دسته تقسیم می شوند. قرارهای که توسط دادگاه صادر می شوند و قرارهایی که از سوی مدیر دفتر دادگاه صادر می شوند و هر یک دارای مقررات خود می باشد.

انواع قرار رد دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. با حصول شرایط هر یک از آنها دادگاه اقدام به صدور آن می نماید.

درخواست تامین از سوی خوانده

تجویز درخواست تامین دعوی واهی در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در این صورت خوانده می تواند به منظور تامین خسارات دادرسی که در نتیجه دعوی متحمل می شود، از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی نماید.

اگر دادگاه درخواست خوانده را با توجه به دعوی مطروحه موجه تشخیص دهد قرار تامین با قید مبلغ و مدت صادر می کند. در این صورت خواهان مکلف است در مدت مزبور مبلغ تامین را در حساب دادگستری تودیع کند. در صورت عدم تودیع به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می گردد.

اخذ تامین در دعوی اتباع خارجی

در دعاوی که خواهان، وارد ثالث یا تجدیدنظرخواه آنها تبعه خاجی است، خوانده می تواند درخواست کند خواهان تامین مناسب بسپرد. دادگاه با رعایت شرایط قانونی، مدت و میزان تامین را مشخص و قرار تامین صادر می نماید.

در این صورت خواهان مکلف به تودیع مبلغ مزبور می باشد در صورت عدم تودیع قرار رد دادخواست صادر می شود.

مواردی که خواهان تبعه خارجی معاف از سپردن تامین می باشد عبارتند از:

۱- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
۲- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
۳- دعاوی متقابل.
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
۵- دعاوی که بر اثر اگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

بیشتر بدانید:

دعوی تقابل – نکات کاربردی

رد دادخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی

هر یک از تجدیدنظرخواه و فرجام خواه مکلفند در موعد بیست روزه از تاریخ ابلاغ دادنامه دادخواست اعتراض را ثبت نمایند. چنانچه اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت پذیرد یا عذر عنوان شده جهت تاخیر مورد قبول دادگاه نباشد، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

ممکن است، دادخواست اعتراض دارای نواقصی چون کسر هزینه دادرسی باشد. در اینجا چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص اقدامی صورت نگیرد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می باشد.

رد دادخواست در دعوی جلب ثالث

هر یک از طرفین دعوی می توانند در جلسه اول دادرسی تا قبل از حکم قطعی با رعایت شرایط مقرر قانونی، شخص ثالث را جلب نمایند. اگر دادخواست برخلاف مقررات تقدیم شود یا نقصی داشته باشد و ذینفع در موعد مقرر آن را برطرف ننماید دادگاه قرار رد دادخواست صادر می کند.‌

این قرار ظرف بیست روز با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مجلوب ثالث یا خوانده دعوی جلب ثالث دارای همه حقوق خوانده دعوی اصلی در خصوص ایرادات دادرسی می باشد.

رد دادخواست واخواهی

مرحله واخواهی ادامه رسیدگی نخستین می باشد. اگر رای بدوی به صورت غیابی صادر شود و ابلاغ قانونی صورت بگیرد نه واقعی، محکوم علیه غیابی می تواند ظرف مهلت مقرر از تاریخ اطلاع از رای نسبت به آن واخواهی کند.

دادگاه ابتدا عذر عنوان شده از سوی واخواه را مورد بررسی قرار می دهد. اگر آن را موجه تشخیص دهد قرار قبولی واخواهی صادر می کند. اگر دلیل اعتراض را موجه تشخیص ندهد قرار رد دادخواست واخواهی صادر می گردد.

بیشتر بدانید:

واخواهی از رای حقوقی

رد دادخواست توسط دفتر دادگاه

در مواردی صدور قرار رد دادخواست در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه می باشد. اگر موارد نقص دادخواست مربوط به خواهان و اقامتگاه وی باشد صدور این قرار از سوی دفتر دادگاه پیش بینی شده است.‌ چنانچه در مهلت دو روز از تاریخ ابلاغ نواقص برطرف نشود دفتر قرار رد دادخواست صادر می کند.

در دعوایی پس از تشکیل جلسه رسیدگی، با توجه به اوراق بی ربط در پرونده و نقص مدارک خواهان، دفتر دادگاه اقدام به صدور اخطار رفع نقص در این خصوص نمود. پس از انقضای مهلت رفع ایراد و عدم اقدامی از سوی خواهان قرار رد دفتر صادر گردید.

مهلت شکایت از قرار رد دفتر دادگاه ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. اعتراض به موجب لایحه دفاعیه بوده و مرجع رسیدگی به شکایت دادگاه بدوی است.

آثار قرار رد دادخواست

با صدور قرار رد دادخواست قاعده فراغ دادرس حاکم می شود. به عبارتی دادگاه پس از صدور قرار، حق عدول از آن را نخواهد داشت. صدور این قرار و قطعیت آن واجد اعتبار امر قضاوت شده نمی باشد. بنابراین خواهان می تواند مجدداً دعوای مذکور را مطرح کند.

نحوه اعتراض به قرار رد دادخواست

قرار رد دادخواست از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. قرار مزبور در خصوص هر دعوایی قابل تجدیدنظرخواهی است. لکن در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آن طبق مواد ذیل قابل فرجام خواهی باشد.

بیشتر بدانید:

نحوه اعتراض به آرای حقوقی و کیفری

ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20/000/000) ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- در صورتی که اقامتگاه خواهان مشخص نباشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

دفتر دادگاه ظرف دو روز اقدام به صدور قرار رد دادخواست می نماید.

۲- آیا قرار رد دادخواست اعاده دادرسی قابل اعتراض است؟

اگر از دادگاه بدوی صادر شود قابل اعتراض است. اگر از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و اصل دعوی قابل فرجام نباشد قرار صادره قطعی است. اما اگر قابل فرجام باشد، قرار صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

۳- آیا صدور قرار رد دادخواست دفتر به صورت دادنامه است؟

این قرار در قابل دادنامه صادر و به خواهان ابلاغ می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *