نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

زهرا شریفی

 

دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی ملک مشاع در مواردی مطرح می شود که خریدار جزئی از ملک را خریداری می کند لکن مالک از انتقال سند امتناع می ورزد. ملک مشاع ملکی است که دارای بیش از یک مال است. اگر ششدانگ ملک یک مالک داشته باشد مفروزی است.

خریدار در صورتی می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشاع را اقامه کند که بخش خریداری شده مفروزی و با حدود و اربعه معین باشد. این امر از طریق مفاد مبایعه نامه و نظریه کارشناس قابل احراز می باشد. در ذیل نمونه رای در این خصوص آورده می شود.

 

چکیده رای: در صورتی که در بیعنامه، شخصی یک قسمت از ملک را به صورت مفروز و با حدود معین خریداری نموده باشد در حالی که فروشنده، مالک جزء مشاع از ملک موضوع معامله باشد، انتقال سهم مشاعی به خریدار منع قانونی نداشته و مانع از تنظیم سند رسمی به نام وی نیست.

 

شماره دادنامه قطعی: 9309982929400793
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م. ج. بطرفیت خانم ت. ه. بخواسته الزام به انتقال سند رسمی مشاعی یک قطعه زمین به مساحت 13000 متر مربع با جمیع لواحق از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه و اتاق از پلاک ثبتی ….. بخش …..تهران و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه طبق بیعنامه ارائه شده از ناحیه خواهان وی یک قسمت از ملک را بصورت مفروز و با حدود معین خریداری نموده است که حدود ملک در بیعنامه درج شده است. بر اساس پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مالکیت خوانده بصورت جزء مشاع از ملک مذکور است و تاکنون ملک مذکور تفکیک نشده است و صورتمجلس تفکیکی برای آن تنظیم نشده است تا قطعه ای که خواهان ادعای آنرا نموده است را بتوان به وی منتقل نمود فلذا دادگاه بشرح استدلال مذکور دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – ذولفقاری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. بطرفیت خانم ت. ه. نسبت به دادنامه 1259-1393/11/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه از حیث صدور قرار رددعوی مشارالیه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین سیزده هزار مترمربعی بانضمام عرصه و اعیان و یک حلقه چاه و اتاق از پلاک ثبتی …. بخش …..تهران مآلاٌ وارد و موجه است زیرا بر اساس جوابیه ثبتی تجدیدنظرخوانده مالک سه سهم مشاع از چهارسهم مشاع از 10 سهم مشاع پلاک مزبور می باشد علاوه بر آن از قبل مورث خود مرحوم ب. ه. دارای سهم الارث می باشد از طرفی تا بحال تجدیدنظرخوانده به چند نفر دیگر نیز فروخته که از طریق انتقال اجرائی به خریداران انتقال یافته است و درخواست افراز نیز در اداره ثبت مطرح رسیدگی است و انتقال سهم مشاعی نیز منع قانونی ندارد که این امر از طریق جلب نظر کارشناس رسمی قابل احراز است بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در وضعیت موجود درخور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
قاسم توکلی – رمضان نامدار

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *