نمونه رای تقسیم ترکه بخشی از اموال

زهرا شریفی

 

دعوی تقسیم ترکه یکی از دعاوی رایج ارث در دادگستری محسوب می شود. با فوت متوفی، اموال وی اعم از منقول، غیرمنقول و وجه نقد وارد ترکه می شوند. از زمان فوت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم الارث در ترکه شریک و سهیمند.

معمولاً دعوی تقسیم ترکه با شناسایی و تعرفه همه ماترک اقامه می شود. ممکن است همه اموال ولو با دادخواست تحریر ترکه شناسایی نشوند. این امر مانع تقسیم اموال معرفی شده از سوی خواهان نمی باشد.

در ادامه نمونه رای دعوی تقسیم ترکه بخشی از اموال متوفی و امکان‌ تقسیم آن آورده شده است.‌

 

چکیده رای: رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال تعرفه شده، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

 

شماره دادنامه قطعی : 9509970223700212
تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/04

 

رأی بدوی

در خصوص دعوی 1- آقای م. الف. فرزند م. 2- خانم م. الف. فرزند م. 3- خانم ف. الف. فرزند م. 4- خانم ط. ف. فرزند ص. بطرفیت آقای م.ح. الف. فرزند م. بخواسته تقسیم که مشتمل بر الف – مبلغ 571/230/000 ریال به صورت سپرده سرمایه گذاری در بانک تجارت شعبه 20 متری شمشیری مهر آباد جنوبی به شماره حساب 99464586 ب – یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 131770 واقع در بخش 12 تهران به مساحت 118/13 متر مربع ج- فیش حج عمره به شماره 12973990 (7) بمبلغ 8/000/000 ریال د- یک دستگاه خودرو سواری پراید بشماره انتظامی 33- 891 ب 77 و بشماره موتور 2856921 و شماره شاسی 1412288927349 و- یک قطعه باغ واقع در بوئین زهرا قزوین و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات ابرازی ، نظر به اینکه طرح دعوی از جانب ورثه در خصوص ماترک مستلزم ارائه مشخصات و اوصاف دقیق تمامی ماترک بوده تا چنانچه اقلام ماترک قابل تعدیل و تقسیم نبوده نسبت به فروش ماترک اقدام گردد. و با توجه به اینکه در مانحن فیه بخشی از ماترک مورد درخواست تقسیم قرار نگرفته است ، دعوی مطروحه در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهانها را در وضعیت حاضر صادرو اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ربیع احمدوند

رأی تجدیدنظر

تجدید نظر خواهی تقدیمی شماره 181-94/7/25 مراجعت دارد به اعتراض نسبت به قرار عدم استماع صادره دادگاه محترم نخستین که دعوای تقسیم ماترک متوفی را به اعتبار عدم معرفی همه اموال غیر قابل استماع اعلام نموده است و قطع نظر از اینکه اموال تعرفه شده شامل اموال غیر منقول ومنقول و وجوه نقد بوده و از این حیث در فرض عدم امکان تقسیم عینی ،امکان تقسیم تعدیل از طریق فروش در فرض عدم تراضی وجود دارد ،با عنایت به اینکه رسیدگی به بخشی از اموال تعرفه شده در فرض عدم شناسایی سایر اموال فاقد منع قانونی بوده ودادگاه مطابق موازین قانونی در مورد اموال تعرفه شده باید اقدام لازم را در خصوص تقسیم اموال معمول دارد ،بنابراین با نقض قرار صادره مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی – جواد حمیدی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *