خدمات حقوقی

دادخواست الزام به انتقال قدرالسهم سازنده

  الزام مالک به انتقال قدرالسهم سازنده در موارد امتناع شریک از انجام تعهد قراردادی اقدام می شود‌. در اینجا سازنده که مواجه با خلف وعده مالک شده، دادخواست مناسب به دادگاه می دهد. مشارکت در ساخت قراردادی است که حصه مالک قطعه ای زمین و آورده سازنده ساخت و ساز و اتمام عملیات اجرایی …

دادخواست الزام به انتقال قدرالسهم سازنده ادامه »

نمونه دادخواست مطالبه چک مدنی

  مطالبه وجه چک مدنی به عنوان یک سند عادی و نه تجاری امکانپذیر است. چک ذاتاً سندی تجاری است. لکن‌ چنانچه مقررات مربوط به آن رعایت نشود، وصف تجاری خود را از دست می دهد. دادخواست مطالبه وجه چک مدنی به عنوان سند عادی بدهی به دادگاه تقدیم می شود. در این مورد خسارت …

نمونه دادخواست مطالبه چک مدنی ادامه »

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس

  مطالبه وجه چک علاوه بر صادرکننده از ظهر نویس و امضاکنندگان آن نیز امکانپذیر است. دادخواست مطالبه چک به اختیار دارنده به طرفیت امضاکنندگان یا هر یک از آنها به مرجع قضایی تقدیم می شود. چک سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده وجوهی که نزد بانک دارد را در حق دارنده کارسازی …

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس ادامه »

دادخواست الزام به تمکین زوجه

  دعوی الزام به تمکین از آنجا که تمکین تکلیف قانونی زوجه است اقامه می شود. با ترک زندگی مشترک از سوی زوجه، مرد که معمولاً در این مواقع خواستار بازگشت زن است. دادخواست مناسب جهت الزام زوجه به تمکین تقدیم دادگاه خانواده می نماید. دادخواست مزبور دارای شرایطی است که در ذیل شرح داده …

دادخواست الزام به تمکین زوجه ادامه »

اظهارنامه بازگشت به منزل مشترک و تمکین

  اظهارنامه بازگشت به منزل مشترک و تمکین در بسیاری مواقع قبل از دادخواست اصلی به زوجه اخطار و ابلاغ می شود‌. در مواردی زوجه به هر علت منزل مشترک را ترک می کند. از آنجا که معمولاً زوج خواهان بازگشت وی است اظهارنامه تمکین را برای وی ارسال می کند. چرا که اخطاری قانونی …

اظهارنامه بازگشت به منزل مشترک و تمکین ادامه »

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید

  دعوی اثبات مالکیت و خلع ید متصرف غیرقانونی در مورد ملکی که فاقد پلاک ثبتی باشد اقامه می شود‌. خواهان که درصدد بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک خویش است. باید ضمن دادخواست خلع ید، دعوی اثبات مالکیت خود نسبت به ملک را عنوان کند. محکمه ابتدا مالکیت خواهان را احراز سپس به دعوی …

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید ادامه »

اظهارنامه تعیین داور

  اظهارنامه تعیین داور در مواردی که طرفین نسبت به داور مرضی الطرفین توافق کرده اند ضروری است. بدون اینکه در مورد داور معین توافق نموده باشند. اظهارنامه سندی قابل استناد است که اظهاردهنده می تواند در مواقع مقتضی در دعوا یا دفاع به آن استناد نماید. تعیین داور و معرفی آن به طرف قرارداد، …

اظهارنامه تعیین داور ادامه »

اظهارنامه تخلیه ملک

  اظهارنامه اخطاری قانونی است که به موجب آن اظهارکننده از طرف مقابل به جهتی حقی را مطالبه می کند. اظهارنامه تخلیه ملک استیجاری از سوی موجر و گاهاً از سوی مستاجر ارسال می شود.‌ در مواردی موجر درصدد تخلیه مورد اجاره است. در این صورت، قبل از پایان مدت اجاره می تواند از طریق …

اظهارنامه تخلیه ملک ادامه »

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

  دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به لحاظ دستیابی زیاندیده به خسارات وارده امری ضروری است. هرگاه جرمی واقع شود بالتبع زیانی به بزه دیده وارد می آید. از این رو شاکی می تواند از طریق دادخواست خسارات وارده را از محکوم علیه دریافت کند. ضرر و زیان ناشی از جرم چیست؟ طبق …

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ادامه »

دادخواست صدور قرار تامین خواسته

  دادخواست صدور قرار تامین خواسته در مواردی که بیم انتقال اموال خوانده از سوی وی وجود دارد به دادگاه تقدیم می شود. تامین خواسته نهادی است که به درخواست خواهان، جهت جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکار صادر می شود‌. خواهان می تواند دادخواست را قبل از اقامه دعوی اصلی یا ضمن دادخواست و …

دادخواست صدور قرار تامین خواسته ادامه »