مطالبات خسارات قراردادی

با تمام توانی که داریم برای گرفتن حق شما تلاش  می کنیم. به خاطر داشته باشید که وکیل شما در صورتی میتواند احقاق حق کند که تخصص، امانت داری  و تعهد را همزمان داشته باشد.

مطالبه خسارت قراردادی چیست؟

خسارت می تواند ناشی از قرارداد باشد. همچنین ممکن است برخی دعاوی خسارت، ربطی به انعقاد قرارداد نداشته باشد. که به آن دعوای ضمان قهری می گویند. مفهوم مسئولیت قراردادی، نیز تعهدی است كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می شود. در این دعوا یکی از نکات مهم اثبات این امر است که عدم اجرای درست قرارداد موجب ایراد خسارت شده است

چرا به وکیل مطالبه خسارات قردادی نیاز دارید؟

وکیل مطالبه خسارت قراردادی با بهترین بازدهی پرونده در تهران : قوانین حاکم بر قراردادها بسیار پیچیده است و این امر ضرورت مراجعه به وکلای متبحر در زمینه حقوق قراردادی را نمایان می سازد. وکیل مطالبه خسارت قراردادی فردیست که توانایی دفاع از حقوق شما به سبب زیان وارده از یک قرارداد را دارد. اگر قرارداد مشروعی را منطبق بر شرایط صحت قراردادها تنظیم کرده اید اما طرف مقابل شما از اجرای تعهدات خود سر باز می زند می توانید به وکیل متخصص حقوقی مراجعه کرده و رسیدگی به جریان پرونده اعم از طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن را به وی بسپارید.

مطالبات خسارات قراردادی:

قرارداد هایی را که افراد تحت عنوان مختلف چون خرید و فروش، پیش خرید و پیش فروش، اجاره و…منعقد می کنند جهت اجرای کامل و صحیح آن تعهداتی را بر عهده خود پیش بینی می کنند. این تعهدات که در نتیجه کسب سود و منفعت در قرارداد ایجاد می شود دارای ضمانت و قدرت اجرایی هستند که به آن خسارات قراردادی گفته می شود.

خسارات قراردادی 3 نوع هستند:

  1. خسارات تأخیر در انجام تعهد
  2. خسارات عدم انجام تعهد
  3. خسارات نقص در انجام تعهد

بنابر توافقاتی که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده در ضمن قرارداد می نمایند گاهاً برای نقض انجام تعهد خسارت تأخیر روزانه قرار می دهند و گاهی هم مبلغ معینی برای عدم انجام تعهد قرار می دهند و همچنین به سبب نقص در انجام تعهد نیز خساراتی را در قرارداد می گذارند. برای مثال، طرفین در قرارداد خرید و فروش آپارتمان معمولاً جهت عدم حضور فروشنده در دفتر خانه اسناد رسمی مبلغی را به عنوان خسارت عدم حضور تعین می کنند و مقرر می شود چانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه مشخص حاضر نشود، مبلغ مشخصی را به خریدار پرداخت می کند .این خسارت علاوه بر انجام تعهد اصلی حضور در دفترخانه در موعد تعیین شده می باشد.

نکته مهمی که بایستی به آن توجه نمود این است که خسارات قراردادی آیا برای کل تعهدات طرفین است و یا برای هر یک جداگانه تعیین شده است؟

چون باید با توجه به توافقی که ضمن قرارداد شده دعوی مناسب اقامه شود.

خواسته خسارات قراردادی باید از تاریخ نقض (عدم انجام)متعهد، لغایت صدور حکم و اجرای حکم باشد چرا که دین ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی از تاریخ نقض و عدم انجام تهد بنابر توافقاتی که ضمن قرارداد داشته اند بر عهده متعهد مستقر و ثابت شده است.

جز در مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منوط به مطالبه از سوی طلبکار نموده است و همچنین در مواردی که تعیین زمان اجرا بر عهده طلبکار گذاشته شده است در سایر موارد متعهد نباید انجام تعهدش را منوط به مطالبه از سوی طلبکار نماید.

به خسارات قراردادی وجه التزام می گویند.مطالبه وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است که دادگاه را مکلف به صدور حکم محکومیت متعهد به مبلغ مندرج در قرارداد می کند.

نوعی دیگر خسارت که در قانون مسئولیت مدنی به مقررات آن پرداخته شده است، خسارات خارج از قرارداد یا غیر قراردادی است. و به معنای خساراتی است که ناشی از توافق طرفین نبوده و بر اثر واقعه ای از سوی یک طرف به طرف دیگر خسارت وارد می شود. و چون رفع خسارت در زمان وقوع حادثه مشخص نیست اولاً بایستی دعوی مطالبه خسارات غیرقراردادی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقامه شود. ثانیاً از زمان اعلام نظر کارشناس که مصون به هرگونه اعتراض و ایرادی باشد و مورد قبول دادگاه واقع شود، مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس ملاک بوده و بر مبنای آن دین و خسارت وارده بر ذمه خوانده ثابت و مستقر می شود و ملزم به پرداخت آن می گردد.

مطالبه همزمان خسارات قراردادی و وجه التزام:

از آنجا که خسارات قراردادی و وجه التزام معمولاً یک مبلغ در نظر گرفته می شود لذا در صورتی می توان وجه التزام را علاوه بر خسارات قراردادی مطالبه نمود که وجه التزام ماهیتی غیر از خسارت داشته باشد. به عبارتی به وجه التزام ماهیت شرط کیفری یا تنبیهی داده شود. اما اگر بر آن خسارت مقطوع صدق کند نمی توان هر دو را با هم مطالبه نمود. در صورت وجود وجه التزام در قرارداد مطالبه خسارات قراردادی تحت عنوان مطالبه خسارت مضاعف بوده و دادگاه به هردو حکم نمی دهد. در توجیه آن گفته شده است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد ضررهای پیدا و پنهان را پیش بینی می کنند و در قالب وجه التزام در قرارداد می آورند. ضمن اینکه یکی از اهداف تعیین خسارات قراردادی ابزاری است که جهت فشار بر متعهد که تعهدش را در موعد مقرر انجام دهد.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

وجه التزام

وجه التزام خسارتی قراردادی است که طرفین در قرار داد به عنوان ضمانت تخلف از بنام تعهداتشان پیش بینی می کنند و شامل وجه التزام تأخیر در انجام تعهد و عدم انجام تعهد می شود چنانچه هر طرف که انجام کاری بر عهده اش است به………..در موعد مقرر عمل نکند طرف دیگر این حق را دارد که در صورت عدم اطمینان التزام وی به انجام تعهدش وجه التزام را مطالعه کند و دادگاه …. به همان مبلغ توافق شده محکوم می نماید.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارات

خسارات قراردادی بر دو نوع هستند. خسارات قراردادی یا وجه التزام و خسارات غیر قراردادی یا مدنی یا قهری.خسارات قراردادی همان مبلغ صدور توافق طرفین قبل از وقوع نقض تعهد درقراداد است.خسارات غیر قراردادی طرفین در مورد مبلغ آن ترمیمی تعیین نمی کنند ولی چنانچه به هر یک در اثر تخلف قراردادی طرف مقابل خسارتی وارد شود می تواند با مراجعه به دادگاه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مارز یابی کارشناس از طرف متعهد خسارات وارده مطالبه کند

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

فسخ وانفسخ قرارداد

فسخ قرارداد به معنای اختیار هر یک از طرفین قرارداد در اعمال و به هم زدن عقد چون بیع به پیش فروش به اجاره می باشد و این در صورتی است که این حق را برای طرف قرارداد پیش بینی شده باشد که با ارسال اظهارنامه می تواند اراده خودبینی بر فسخ را اعلام نماید و پس از آن تایید به فسخ را از دادگاه درخواست کند. انفساخ توافق طرفین قرارداد در اعمال قصد در صورتی است که هر یک از طرفین یا یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند. به محض عدم اتمام تعهدمحقق شده است و تعهد فسخ و فعل می شود.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

بطلان قرارداد

در قرارداد بایستی شرایط اساسی معامله که شامل قصد ورضا،اهلیت،معلوم بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله را رعایت کند در صورت فقدان هر یک از این موارد عقد باطل و تمام شروط و خسارات ضمن آن نیز باطل می شود.در هر قراردادی طرفی که مالی را منتقل می کند بایستی مالک قانونی آن باشد و یا از مالک نمایندگی یا وکالت داشته باشد. در غیر این صورت معامله غیر محسوب و پس از کشف مالکیت غیر طرف دیگر که متضرر شده است می تواند بطلان معامله را به همراه ثمن و خسارات وارده مطالبه نماید.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

چک و سفته

اسناد تجاری هستند که بسیار در مبادلات بین افراد کاربرد دارد.صادر کننده چک باید در مسیر رسید چک حسابش از موجودی معادل مبلغ چک تامین باشد و الا منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت توسط دارنده از بانک محال فرض می شود و دارنده می تواند از طریق دادگاه اجرائیات ثبت و دادگاه کیفری وجه آن را مطالبه کند . سفته در تاریخ سررسید باید صادرکننده وجه آن را به دارنده پرداخت کنددر غیر این صورت دارنده می تواند با وافرامت گفته شده اقدام به مطالبه وجه آن از طریق دادگاه حقوقی نماید.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مشاوره انعقاد قرارداد

هر فردی در هر زمان ممکن است قراردادی را منعقد نماید لذا بایستی قبل از نوشتن قرارداد علاوه برنکات فنی آن نکات حقوق آن را که دارای ابعاد و جهات خاص خود است را رعایت نماید تا دچار مشکلات بزرگ و کوچک نشود با توهه به اینکه چطور مقابل قرارداد چه دادگاه متمکن است تفاسیر متفاوت را در قرارداد نمایند که در بسیاری موراد موجب آسیب های بیشتر می شود لزوم آگاهی و بینش کافی و لازم برای تنظیم هر قراردادی احساس می شود.
وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت در اسناد تجاری

چک و سفته اسناد تجاری هستند که در سررسیدشان صادر کننده با مبلغ آن را وجه دادنده تعیین نمایند در غیر اینصورت با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد چک و یا سررسید سفته و دادخواست آن توسط دارند می توانند خسارت وارد را از تاریخ سررسیدشان از دارنده فعلی مطالبته نماینده و دادگاه نیز با بررسی اینکه گواهی عدم پرداخت چک ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید و سفته ظرف 10 روز از تاریخ سررسید صادر شده به خسارات تاخیر تادیده محکوم می کند.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

چک و سفته

اسناد تجاری هستند که بسیار در مبادلات بین افراد کاربرد دارد.صادر کننده چک باید در مسیر رسید چک حسابش از موجودی معادل مبلغ چک تامین باشد و الا منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت توسط دارنده از بانک محال فرض می شود و دارنده می تواند از طریق دادگاه اجرائیات ثبت و دادگاه کیفری وجه آن را مطالبه کند . سفته در تاریخ سررسید باید صادرکننده وجه آن را به دارنده پرداخت کنددر غیر این صورت دارنده می تواند با وافرامت گفته شده اقدام به مطالبه وجه آن از طریق دادگاه حقوقی نماید.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مشاوره انعقاد قرارداد

هر فردی در هر زمانی ممکن است قراردادی را منعقد نماید لذا می بایست قبل از نوشتن قرارداد غلاوه بر نکات فنی آن نکات حقوقی آن را که دارای ابعاد و جهات خاص خود است را رعایت نماید تا بعد ها مواجه با مشکلات بزرگ و کوچک نشود . با توجه به اینکه چه طرف مقابل قرارداد و چه دادگاه ممکن است تفاسیر متفاوت از قرارداد نمایند که در بسیاری از موارد سبب آسیب های مالی بسیاری می شود. لزوم آگاهی و بینش کافی و لازم برای تنظیم هر قراردادی احساس می شود.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه )

علاوه بر اسناد تجاری چک و سفته که میتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود.در مورد هر دینی نیز می توان چنانچه برعهده مدیون ثابت با شروع از طریق دادگاه ثابت شود مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نمود…. قانونی آن ماده 522 قانون اآیین را … مدنی است که شرایط آن …که این وجه رایج کشور باشد و از طرف طلبکار مطالبه شده باشد… اظهارنامه و همچنین مدیون توانایی پرداخت آن را داشته باشد . در صورت جمع این سر شرط دادگاه که به خسارات تاخیر تادیه علاوه بر اصل دین می نماید.

 
وکیل مطالبه خسارات قراردادی

وجه التزام بانکی یا خسارت دیرکرد بانک

بانک در قبال تسهیلاتی که در قالب قراردادهای یک طرفه به مشتریان فرد می دهد علاوه بر اصل طلب خسارات و دیگر دیرکرد و جریم و تاخیر تادیه پلکانی را در قرارداد هایشان با مشتریان می اورند که چنانچه در اقساط مشخصه دیوان پرداخت نشود.،اصل دین به همراه تمام خسارات وارده و سود و جرایم … از محل  وثیقه که از زمان انعقاد قرارداد در اختیار بانک قرار داده می شود برداشت و به فرد منتقل می کنند. لذا بخشنامه شماره م 1394.7.7-184847/97 چنین ناحقی هایی پایان داد و مقرر شد از این تاریخ به بعد بانک نباید و به التزام تاخیر تادیه پلکانی را در قرارداد هایشان بیاورند و چنانچه از این محل و بهره را دریافت نموده اند مشتری میتواند آن را بازستاند.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مشاوره انعقاد قرارداد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارات از شهرداری

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت از اداره برق

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت از شرکت آب و فاضلاب

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت از ادارات دولتی

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت بیمه

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت احتمالی دستور موقت

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت در پرونده کیفری

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت از پیمانکار

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

دادخواست مطالبه خسارت پس از تامین دلیل

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از معسر

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارات ثبت

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه جبران خسارت

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت خیانت در امانت

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت خیار عیب

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت روزانه

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه خسارت خیانت در امانت

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مطالبه ثمن قراردادی

در قراردادهای خرید وفروش و پیش خرید و پیش فروش یکی از اجزای مهم قراداد ثمن می باشد.قرارداد ثمن قراردادی است که در مقابل آن مورد معامله قرار می گیرد.قاعدتاً ثمن در قراردادهای خرید وفروش به طور مقطوع ابتدا بین طرفین تعیین می شود و در مرحله بعد بطور اقساط در چند مرحله و با قید تاریخ پرداخت مورد توافق واقع می شود. ممکن است نقدی نباشد و با چک صورت پذیرد که با مشخصات کامل چک و سررسید آن در قرارداد بطور دقیق و شفاف آورده می شود و در صورت عدم پرداخت طرف مقابل فروشنده می تواند تحت شرایطی ثمن و خسارات پیش بینی شده را مطالبه نماید.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

الزام به ایفای تعهد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وکیل مطالبه خسارات قراردادی

مشاوره انعقاد قرارداد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مشاوره حقوقی رایگان

آیا نمی دانید از کجا شروع کنید و چه کارهایی را برای احقاق حق خود انجام دهید، بهترین کار بهره گیری از مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری و دارای پرونده وکالت در تهران است.

رزو آنلاین مشاوره حضوری :

برای رزرو مشاوره حضوری فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید.

[wpforms id=”158″]

آدرس :

تهران – نارمک -تهران – نارمک -تهران – نارمک -تهران – نارمک -تهران – نارمک – اطلاعات تماس : تلفن : 09123333333 ایمیل: vakilsharifi@gmail.com ما در عرض 24 ساعت از طریق ایمیل به شما پاسخ خواهیم داد، یا می توانید مستقیماً با ما تماس بگیرید، ما همیشه آماده خدمت هستیم. ممنون”