دعاوی ارث

نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه

دعوای تقسیم ترکه در مواردی که وصیت نامه وجود داشته باشد محکوم به رد است. در حقوق ایران وصیت نامه به سه شکل تنظیم می شود: خودنوشت، سری و رسمی. طبق قانون امور حسبی وصیت ‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و …

نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه ادامه »

سهم الارث دختر

سهم الارث دختر

دختر یا دخترهای متوفی در طبقه اول در کنار بقیه ورثه ارث می برند. سهام یک دختر متوفی یا چند دختر به فرض در قانون مشخص شده است. فرزند دختر گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد. اگر متوفی پسر نداشته باشد سهم یک دختر نصف ترکه و چند دختر دو سوم …

سهم الارث دختر ادامه »

سهم الارث پدر از فرزند فوت شده

سهم الارث پدر از فرزند فوت شده

پدر متوفی در طبقه اول وراث در کنار مادر و فرزند فرد فوت شده و نوه هر چقدر پایین تر رود ارث می برد. پدر وارثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد. در نوشته حاضر، به طور کاربردی به بررسی و نحوه تقسیم ارث پدر از فرزند فوت شده …

سهم الارث پدر از فرزند فوت شده ادامه »

سهم الارث مادر از فرزند فوت شده

سهم الارث مادر از فرزند فوت شده

سهم مادر از ماترک فرزند فوت شده، حسب مورد یک سوم یا یک ششم ترکه در کنار سایر وراث می باشد. پس از ادای دیون متوفی، آنچه از ترکه می ماند میان وراث حین الفوت تقسیم می گردد. اگر در طبقه اول وارثی باشد نوبت به طبقه دوم نمی رسد. وراث طبقه اول عبارتند از: …

سهم الارث مادر از فرزند فوت شده ادامه »

سهم الارث خواهر و برادر ناتنی

سهم الارث خواهر و برادر ناتنی

خواهر و برادر متوفی ممکن است تنی باشند که به آنها کَلاله ابوینی یا اخوه ابوینی گفته می شود یا ناتنی و از پدر یکی باشند که کلاله ابی یا اخوه ابی هستند و یا ناتنی و از مادر یکی باشند که کلاله امی یا اخوه امی گفته می شوند. خواهر و برادر ناتنی متوفی، …

سهم الارث خواهر و برادر ناتنی ادامه »

سهم الارث وراث طبقه سوم و نحوه تقسیم آن - وکیل شریفی

سهم الارث وراث طبقه سوم و نحوه تقسیم آن

وراث طبقه سوم عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها هستند. وقتی طبقه دوم وارثی نباشد طبقه سوم ارث می برند. عمو و عمه و فرزندان آنها خویشاوندان ابی و خاله و دایی و فرزندان آنها خویشاوندان امی هستند که با هم ارث می برند. در این طبقه عمو و عمه پدر و …

سهم الارث وراث طبقه سوم و نحوه تقسیم آن ادامه »

سهم الارث وراث طبقه دوم و نحوه تقسیم آن

سهم الارث وراث طبقه دوم و نحوه تقسیم آن

طبقه دوم ارث شامل اجداد متوفی، برادر و خواهر و فرزندان آنها می شود. در صورتی طبقه دوم ارث می برند که از طبقه اول هیچ وارثی وجود نداشته باشد. اجداد در دسته اول و برادر و خواهر و فرزندان آنها در دسته دوم قرار دارند هیچ یک دیگری را از ارث محروم نمی کند. …

سهم الارث وراث طبقه دوم و نحوه تقسیم آن ادامه »

سهم الارث وراث طبقه اول و نحوه تقسیم آن

سهم الارث وراث طبقه اول و نحوه تقسیم آن

ارث متوفی در طبقه اول وراث بین پدر و مادر متوفی، اولاد و اولاد اولاد هر چقدر پایین تر رود تقسیم می شود. پدر و مادر در دسته اول و فرزند و فرزند فرزند دسته دوم از طبقه اول هستند. دسته اول درجاتی ندارد اما در دسته دوم فرزند درجه اول از طبقه اول، نوه …

سهم الارث وراث طبقه اول و نحوه تقسیم آن ادامه »

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن

سهم الارث زوجه از ماترک متوفی از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از زمین، بنا و اشجار می باشد که بر اساس مقررات ارث تقسیم می شود. اگر متوفی دارای وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و اولاد باشد، ارث زوجه یک هشتم یا ثُمن ترکه است بقیه به سایر وراث …

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن ادامه »

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

بعد از فوت شخص، ترکه به جا مانده از وی میان وراث قانونی حین الفوت تقسیم می گردد. با صدور گواهی انحصار وراثت مشخص می شود چه کسانی وراث قانونی متوفی و سهم هر یک به چه میزان می باشد. با فوت، اموال، دارایی ها و دیون مورث داخل ترکه شده و همه ورثه حین …

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن ادامه »