دعاوی ارث

موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟

  موانع ارث و ممنوعیت ارث بری در موارد پیش بینی شده در قانون فرد را از ارث محروم‌ می کند. با فوت شخص اموال و دارایی و دیون وی قهراً به وراث قانونی حین الفوت منتقل می شود.‌ در برخی شرایط با توجه به قبیح بودن فعل مانند قتل عمدی مورث و سایر موارد […]

موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟ بیشتر بخوانید »

ارث نوه از متوفی

  ارث نوه از متوفی یکی از سوالات شایع و مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود. با فوت متوفی، دارایی و دیون وی در ترکه جمع می شوند. وراث تا قبل از تقسیم ترکه، به نسبت سهم الارث، مالکین مشاعی ترکه محسوب می شوند. نوه با حصول شرایطی می تواند از متوفی

ارث نوه از متوفی بیشتر بخوانید »

نکات حقوقی و کاربردی وصیت

  وصیت عملی حقوقی است که اثر و اجرای آن موکول به فوت وصیت کننده است. طبق حقوق ایران هر کس می تواند در زمان حیات تا ثلث (یک سوم) اموالش را به دیگری تملیک کند. از سوی دیگر ممکن است وصی شخص یا اشخاصی را برای انجام اموری بعد از فوت وصی قرار دهد.

نکات حقوقی و کاربردی وصیت بیشتر بخوانید »

وکیل تقسیم ترکه – وکیل تهران

  وکیل تقسیم ترکه تهران در مواردی که میان وراث در تقسیم ماترک اختلاف حادث شود دعوی مناسب مطرح می نماید. با فوت متوفی دارایی، مطالبات و دیون وی داخل مجموعه ای به نام ترکه جمع می شود. ترکه اموال و دارایی های مورث است که ورثه در آنها مشاعاً شریک و سهیم هستند. گاهی

وکیل تقسیم ترکه – وکیل تهران بیشتر بخوانید »

مهریه بعد از فوت زن

  مهریه بعد از فوت زن از سوی وراث قانونی از‌ طریق اجراییات اداره ثبت و سپس از دادگاه قابل مطالبه است. یکی از حقوق مالی زن در ازدواج مهریه است. زن می تواند هر زمان آن را مطالبه و وصول نماید. در صورت فوت نیز با توجه به بقای طلب، وراث زن حق مطالبه

مهریه بعد از فوت زن بیشتر بخوانید »

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

  مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر از طریق اجرای ثبت و دادگاه صورت می گیرد. برای این منظور زوجه با در دست داشتن گواهی انحصار وراثت و عقدنامه و با معرفی ماترک شوهر متوفی از طریق دفترخانه اجرای عقد و سپس اجرائیات اداره ثبت اقدام می نماید. در نوشته حاضر وکیل مهریه تهران دفتر

مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی وصیت – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی وصیت، هر شخصی اختیار تصرف و تصمیم گیری در مورد اموال خود را در طول حیات دارد. از این رو به موجب قانون می تواند تا یک سوم اموالش را به نفع هر شخصی وصیت کند. لذا در این خصوص می توان از طریق راههای ارتباطی تلفن، آنلاین یا حضوری اقدام نمود.‌

مشاوره حقوقی وصیت – تلفنی، آنلاین و حضوری بیشتر بخوانید »

روش تقسیم ارث – هر آنچه لازم است بدانیم

  روش تقسیم ارث بین وراث و مسائلی که طبق قانون ارث لازم است بدانیم به طور کامل در این مقاله آورده شده است. ارث در صورتی به شخص تعلق می گیرد که ۱- در زمان فوت متوفی زنده باشد ۲- فرزند مشروع باشد ۳- به واسطه قتل ممنوع از ارث نباشد. در مواردی میان

روش تقسیم ارث – هر آنچه لازم است بدانیم بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی تقسیم ارث – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی تقسیم ارث با توجه به اختلافات احتمالی که میان ورثه بعد از فوت مورث ایجاد می شود نقش مهمی ایفاء می کند. خواه به صورت تلفنی، آنلاین یا حضوری. با فوت شخص دارایی متوفی داخل ترکه می شود. از لحظه فوت همه وراث قانونی، مشاعاً در ماترک شریک و سهیم می شوند.

مشاوره حقوقی تقسیم ارث – تلفنی، آنلاین و حضوری بیشتر بخوانید »

نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه

  دعوای تقسیم ترکه در مواردی که وصیت نامه وجود داشته باشد محکوم به رد است. در حقوق ایران وصیت نامه به سه شکل تنظیم می شود: خودنوشت، سری و رسمی. طبق قانون امور حسبی وصیت ‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه

نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه بیشتر بخوانید »