قانون موجر و مستاجر

ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده

  ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌ غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌ واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. …

ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده ادامه »

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده

  ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند …

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده ادامه »

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده

  ‌ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن …

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده ادامه »