نظریات مشورتی

نظریه مشورتی – صدور اجراییه چک انتقالی

صدور اجراییه چک یکی از طرق سهولت در مطالبه وجه چک است. طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک دارنده می تواند از طریق صدور اجراییه مستقیم، وجه چک را از صادرکننده و صاحب حساب وصول نماید. در بسیاری مواقع، دارنده، چک را به ثالث انتقال می دهد. در این صورت با مراجعه دارنده فعلی به …

نظریه مشورتی – صدور اجراییه چک انتقالی ادامه »

وجه التزام در معامله مستحق للغیر – نظریه مشورتی

وجه التزام در قرارداد مستحق للغیر با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین امکانپذیر است. چنانچه طرفین در زمان عقد خسارت قراردادی بابت مال غیر بودن مورد معامله تعیین کنند این شرط قابل ترتیب اثر است. بنابراین در این مورد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور ملاک تعیین خسارت روز مبیع نمی باشد. …

وجه التزام در معامله مستحق للغیر – نظریه مشورتی ادامه »

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴ – بطلان قرارداد

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴ تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷   استعلام : آیا خواهان می‌تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور‌التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴ – بطلان قرارداد ادامه »

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ – مرور زمان چک

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ – تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ چکیده: اگر دارنده چک پس از گذشت پنج سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت یعنی انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا مطالبه چک کند دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ – مرور زمان چک ادامه »

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۰ – تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. جزای نقدی یا جریمه نقدی در آرای کیفری یکی از انواع مجازات محسوب می شود. محکوم علیه می تواند پس از صدور رای بدوی تقاضای تقسیط جزای نقدی مورد حکم را نماید این درخواست به منزله ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی وی …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۰ – تقسیط جزای نقدی ادامه »

خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری

نظریه مشورتی – خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری

خسارت تاخیر تادیه رد مال در کلاهبرداری قابل وصول است. شاکی که زیان دیده است می تواند آن را از دادگاه حقوقی مطالبه نماید. طبق نظریه مشورتی ذیل تاریخ وقوع جرم و ورود ضرر و زیان به شاکی خصوصی، موعد سررسید خسارت تاخیر تادیه محسوب می شود. ◇ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ – ۱۴۰۱/۱/۲۸ اداره …

نظریه مشورتی – خسارت تاخیر تادیه در کلاهبرداری ادامه »

وجه-التزام-در-تعهدات-پولی

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ – وجه التزام در تعهدات پولی

وجه التزام مبلغی مقطوع است که طرفین در قرارداد بابت تخلف از انجام تعهدات خود پیش بینی می نمایند. طبق ماده ۲۳۰ قانون‌مدنی تعیین وجه التزام در مورد تعهدات غیر پولی صدق می کند. در تعهدات پولی مانند قرض، با مطالبه خسارت از سوی قرض دهنده، دادگاه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ – وجه التزام در تعهدات پولی ادامه »

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ – رد مال در کلاهبرداری

رد مال در جرایم کلاهبرداری، سرقت و اختلاس به عنوان خسارت شاکی خصوصی بدون نیاز به درخواست شاکی مورد حکم واقع می شود. رد مال مالی است که در نتیجه وقوع جرم، شاکی از دست داده و الزاماً به وی مسترد می گردد. مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد. در صورت عدم مشخص بودن نوع …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ – رد مال در کلاهبرداری ادامه »

وجه-التزام-اعتبار-اسنادی

نظریه مشورتی۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ – انتقال چک صیادی

ثبت چک در سامانه صیاد رویکردی نوین در مقررات چک محسوب می شود. از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صدور چک صرفاً با ثبت در سامانه امکانپذیر است. ظهر نویسی و انتقال، فرآیند مبادله چک محسوب می شود. همان گونه که ثبت چک الزامی قانونی است، انتقال آن نیز باید در سامانه صیاد ثبت گردد. اگر انتقال(ظهرنویسی) …

نظریه مشورتی۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ – انتقال چک صیادی ادامه »

مطالبه-وجه-التزام-قراردادی

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ – توقف خسارت تاخیر تادیه

توقف خسارت تاخیر تادیه با پذیرش اعسار مدیون صورت می گیرد. تاخیر در پرداخت هر دینی مستلزم جبران خسارت از سوی مدیون است. طبق رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور حکم اعسار محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه دین متوقف می شود. در این صورت محکوم علیه صرفا اصل دین …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ – توقف خسارت تاخیر تادیه ادامه »