اجرای طلاق توافقی

اجرای طلاق توافقی

اجرای طلاق توافقی، ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت گواهی عدم امکان سازش و با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق صورت می گیرد. طرفین یا وکلای هر یک در مدت مذکور جهت اجرای صیغه و ثبت آن اقدام می نمایند. 

مدارک لازم برای اجرای طلاق توافقی

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی توسط طرفین یا وکلای آنها دادنامه قطعی به طرفین ابلاغ می شود.

زن و مرد یا وکلای آنها با در دست داشتن گواهی قطعیت دادنامه و اصل نامه آزمایشگاه مبنی بر عدم بارداری زن، به دفتر طلاق مراجعه می کنند. فقدان هر یک از این مدارک مانع جاری شدن طلاق می شود. 

نحوه اجرای طلاق توافقی

گواهی عدم امکان سازش می بایست ظرف سه ماه به دفتر طلاق ارائه شود. اگر مرد آن را به دفترخانه ارائه دهد، زن باید ظرف یک هفته از تاریخ ارائه گواهی در دفتر مربوطه حاضر شود. ابتدا سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای طلاق و ثبت آن حاضر شوند.

بیشتر بدانید:

طلاق توافقی و مراحل آن

در صورتی که زن در مهلت مقرر حاضر نشود، صیغه طلاق به درخواست مرد جاری می شود. در این جا دفترخانه مراتب طلاق را به اطلاع زوجه می رساند. ممکن است زوجه در مهلت مقرر حاضر شود. ولی مرد حاضر به طلاق نباشد. در این صورت پس از انقضای سه ماه بدون اجرای طلاق، گواهی صادره و مفاد و مندرجات آن باطل می گردد.

چنانچه زن مجهول المکان باشند، مراتب اجرای طلاق توافقی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه مرد صورت می گیرد.

مرد باید در زمان اجرای صیغه طلاق حقوق مالی زن را تادیه کرده باشد. این حقوق شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، جهیزیه و شرط مالی ضمن عقد می باشد. در مواردی مرد قبلاً دعوی اعسار اقامه نموده و اعسار وی مورد پذیرش واقع شده است. همچنین در صورت رضایت زوجه، در این موارد طلاق اجرا می شود.

بیشتر بدانید:

حقوق مالی زن در طلاق توافقی

تنصیف دارایی در طلاق توافقی

یکی از حقوق مالی زن ضمن شروط ازدواج، تنصیف دارایی مرد است. آنچه مرد باید زمان اجرای طلاق توافقی پرداخت نماید، شرط تنصیف دارایی را در بر نمی گیرد.

بیشتر بدانید:

تنصیف دارایی چیست؟

وقتی زن می تواند شرط تنصیف دارایی را اعمال کند که: ۱- طلاق به تقاضای مرد صورت گرفته باشد، ۲- زن تخلفی در انجام وظایف زناشویی ننموده باشد. در این دو صورت با مطالبه زن پس از اجرای طلاق، دادگاه مرد را تا نصف دارایی وی در زمان زوجیت محکوم‌ می کند.

با توجه به اینکه یکی از شروط اعمال این شرط درخواست طلاق از سوی مرد است. ضمن اینکه در طلاق توافقی زوجین با تراضی اقدام به آن می کنند. بنابراین زن بعد از اجرای طلاق نمی تواند نصف دارایی مرد را مطالبه کند.‌

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور خانوادگی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

موادی از قانون حمایت خانواده

ماده ۳۴

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۵

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *