نمونه رای تأثیر قرارداد الحاقی به اصلی

تأثیر-قراردادهایِ-متمم-و-الحاقی-بر-شروطِ-قرارداد-اصلی
مدیر سایت

 

چکیده رای: باوجود یقین در وجودِ شروط و قیود قراردادِ اصلی، در صورت عدم تصریح به زوال آن ها در قرارداد متمم و الحاقی، بقاء آن ها استصحاب می گردد.

شماره دادنامه قطعی : 9309970221700709 تاریخ 1393/06/04

رأی بدوی

ش.با وکالت آقای الف.م. دادخواست واخواهی به طرفیت شرکت در حال تصفیه ل. با وکالت آقایان ع.ک. و م.ن. نسبت به دادنامه شماره 91- 10/2/1391 صادره از این دادگاه که طی آن حکم بر تأیید انفساخ معامله طرفین در خصوص ملک پلاک ثبتی 3674 بخش 4 تهران و متمم مورخ 27/9/1385 به لحاظ عدم توفیق در تغییر و ابطال کاربری آموزشی تا تاریخ 27/10/1385 صادر واخواه محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق واخوانده گردیده تقدیم وکیل واخواه به شرح دادخواست واخواهی مذکور توضیح داده که سابقاً طی دادنامه شماره 578- 3/8/1388 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره 1158- 20/9/1389 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با این استدلال که تعهدات و تصمیمات توافق نامه قبلی به توافق نامه جدید سرایت نمی نماید، دعوی فسخ و تأیید انفساخ ردّ و قطعی شده و بنابراین صدور حکم برخلاف احکام صادره قبلی موافق اصول دادرسی نمی باشد مضافاً اینکه حسب فرم اعلام عوارض مورخ 9/10/1385 و نظریه مورخ 25/9/1385 شورا، با تغییر کاربری ملک از آموزشی به مسکونی موافقت و فرم پرداخت عوارض نیز صادر و بنابراین با توجه به ایفاء تعهد در مهلت، دلیلی بر انفساخ معامله وجود نداشته لذا تقاضای نقض دادنامه واخواسته و ردّ دعوی اصلی واخوانده را دارد. در اثنای رسیدگی به دعوی واخواهی، ش.با وکالت آقای الف.م.دادخواستی به طرفیت شرکت در حال تصفیه ل. با وکالت بعدی آقایان ع.ک. و م.ن. و آقایان و خانم ها 2- ع.ط. 3- ح.ق. 4- م.ق. 5- ح.ی.  6- م.ر. 7- و.ر. 8- الف.ر. و 9- پ.ر. با ولایت قهری آقای م.ر. با خواسته ابطال اسناد انتقال شماره های 102160 مورخ 17/4/1387 و 105459 مورخ 12/6/1388 و 110181 مورخ 17/3/1390 همگی دفترخانه شماره … تهران هر یک مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال و الزام خوانده اول به انتقال قطعی پلاک ثبتی 3674 بخش 3 تهران مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم که آقایان خ.ب. و م.د. به وکالت از خواندگان دوم الی نهم وارد دادرسی شده وکیل خواهان توضیح داده که شرکت موکل ملک متنازع فیه را از خوانده اول خریداری کرده وکالت نامه رسمی شماره 42404- 20/2/1385 نیز بنام موکل تنظیم می گردد و مقرر بوده تا فروشنده در تاریخ 1/5/1385 در دفترخانه 175 تهران نسبت به انتقال رسمی اقدام که از ایفاء تعهد خود سرباز زده و متأسفانه ملک را به خواندگان دوم الی نهم انتقال داده لذا با عنایت به اینکه با انتقال ملک به موکل، فروشنده مالکیتی نداشته تا ملک را به سایر خواندگان انتقال دهد، بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. متعاقباً دادخواست دیگری از سوی ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای ح.ع. و خواندگان اول تا نهم دعوی اصلی تحت عنوان جلب ثالث به همان خواسته دعوی اصلی و الزام خوانده اول و مجلوب ثالث (آقای ح.ع.) به انتقال رسمی پلاک ثبتی شماره 3674 بخش 3 تهران و خسارات دادرسی مطرح که آقایان ع.ک. و م.ن. به وکالت از شرکت در حال تصفیه ل. و آقایان خ.ب. و م.د. به وکالت از مجلوب ثالث و سایر خواندگان وارد دادرسی شده و قرار رسیدگی توأمان هر سه پرونده صادر می گردد.

نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه برخلاف ادعا و با توجه به مفاد دادنامه های استنادی وکیل واخواه، دعوی حاضر واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد و با عنایت به اینکه شرط انفساخ قرارداد اساساً در زمره تضمینات موضوع ماده 293 قانون مدنی نبوده تا با فرض تبدیل تعهد در تعهد لا حق موجود نباشد و از طرف دیگر مفاد متمم مورخ 27/9/1385 مؤید وقوع معامله جدید میان طرفین به همان شرایط معامله قبلی لیکن با ثمن و مهلت جدید بوده و مطابق توافق و اراده واقعی طرفین، چنانچه خریدار (واخواه) تا تاریخ 27/10/1385 موفق به ابطال کاربری آموزشی ملک که در مراجع اداری و قضایی در جریان بوده نگردد، معامله منفسخ بوده و دلیلی بر ابطال کاربری آموزشی در مهلت مقرر ارائه نشده و صرف ارائه فیش اعلام عوارض از سوی واخواه، دلالتی بر ابطال کاربری آموزشی را ندارد کما اینکه صدور حکم شماره 1437- 30/3/1386 از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که به موجب آن کاربری آموزشی ملک تاریخ صدور رأی مذکور باطل شده مؤید قابلیت ابطال کاربری و عدم توفیق واخواه در ابطال کاربری آموزشی ملک در تاریخ مقرر میان طرفین و در نتیجه انفساخ معامله می باشد، علی هذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه با انفساخ قرارداد و معامله میان واخواه واخوانده، خدشه ای بر معاملات متعاقب میان واخوانده و سایر خواندگان دعاوی مرتبط وارد نبوده و موجبی برای الزام واخوانده به تنظیم سند رسمی بنام واخواه وجود ندارد، بنابراین دادگاه ضمن ردّ اعتراض واخواه و تأیید دادنامه واخواسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ش. در ابطال اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران – عبدالهی

رأی تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با مسئولیت محدود نسبت به دادنامه شماره 887/92 که به موجب آن حکم بر بی حقی صادر و اعلام گردیده نظربه اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و بینه ای برای نقض و فسخ دادنامه موصوف اقامه نشده و نظربه اینکه در قرارداد متمم و الحاقی قیدی که عدم پایبندی به قرارداد قبلی متداعین باشد تصریح نگردیده و فی الواقع با عدم تصریح به این مقوله بقاء قیود مندرج در قرارداد اولیه استصحاب می گردد و نظربه اینکه اساساً شرایط لازم از برای انفساخ محقق گردیده وباتوجه به اینکه رأی صادره وفق اصول مسلم حقوقی اصدار پیداکرده و در صدور رأی رعایت موازین قانونی صورت پذیرفته علی ای حال نظر به مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *