ماده ۲۹ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۹ قانون مدنی

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین و منفعت)
۲- حق انتفاع
۳- حق ارتفاق به ملک غیر

 

تحلیل ماده ۲۹ قانون مدنی

✍ مالکیت دونوع است مالکیت بر عین مال مانند مالکیت بر خانه و بر منفعت مال مانند مالکیت مستاجر نسبت به عین مستاجره.
▪︎ مالی که وجودش به مال دیگر وابسته نباشد را عین و مالی که وجودش به مال دیگری وابسته باشد را منفعت می گویند. ایجاد منفعت به صورت تدریجی است.
▪︎ عین شامل عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه است. عین معین مانند آپارتمان، کلی در معین مانند صد کیلو برنج از این يک تن برنج، کلی فی الذمه مانند صد کیلو برنج هاشمی به طور کلی.
▪︎ عین معین خود به دو قسم مفروز و مشاع تقسیم می شود. مالکیت مفروزی یعنی ششدانگ آپارتمان متعلق به یک نفر باشد. مالکیت مشاعی یعنی مالک ششدانگ دو نفر یا بیشتر باشند.
▪︎ مالکیت بر عین مانند مالکیت به موجب عقود ناقله مانند بیع، معاوضه، صلح، هبه و… و از نوع دائمی است. مالکیت بر منافع به موجب عقد اجاره محقق می شود و تا پایان مدت عقد پابرجاست و به طور موقت است.
▪︎ حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص حق استفاده و بهره برداری از مال متعلق به دیگری را خواهد داشت بدون اینکه مالک منافع باشد.
▪︎ در حق انتفاع با استفاده از مال عین آن از بین نمی رود.
▪︎ حق انتفاع شامل مال منقول و غیر منقول می شود.
▪︎ انواع حق انتفاع عبارتند از حق عمری، رقبی، سکنی، حبس موبد و حبس مطلق. حق عمری یعنی مالک حق استفاده از مال را به میزان عمر خود یا منتفع یا شخص ثالث قرار دهد. رقبی یعنی آن را به مدت معینی قرار دهد. سکنی به حق سکونت در ملک گفته می شود که می تواند به صورت عمری یا رقبی باشد. حبس موبد به برقراری حق انتفاع به صورت دائمی گفته می شود. حبس مطلق یعنی مالک هر زمان حق رجوع از آن را خواهد داشت.
▪︎ تفاوت عقد اجاره با عقد موجد حق انتفاع در این است که در عقد اجاره مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و در عقد موجد حق انتفاع استفاده کننده از حق تنها می تواند از منافع مال استفاده کند بدون اینکه مالکیتی برای وی به وجود آید. بنابراین در عقد اجاره دو مالک و در عقد حق انتفاع یک مالک وجود دارد.
▪︎ حق ارتفاق حقی است که اختصاص به اموال غیرمنقول مانند آپارتمان، مغازه و زمین دارد.
▪︎ حقی قائم به ملک است. بنابراین با انتقال ملک حق مزبور نیز منتقل می شود و مستقلاً قابل نقل و انتقال نمی باشد.
▪︎ حق ارتفاق شامل حق عبور یا حق شرب در ملک همسایه بدون فاصله یا با فاصله است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *