خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن
یکی از خیاراتی که مختص فروشنده است خیار تاخیر ثمن نام دارد. در این خیار با رعایت شرایط آن فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید.
در خیار تاخیر ثمن باید سه روز کامل از قرارداد بگذرد. از خیارات فوری نمی باشد. ولی فسخ معامله به استناد این خیار بایستی در مدت متعارف که بیانگر عدول از فسخ نباشد اعمال شود.

خیار تاخیر ثمن چیست؟

ماده ۴۰۲ قانون مدنی: “هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.”

ماده ۴۰۲ به بیان شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن پرداخته است. با حصول مجموع شروط، فروشنده عقد بیع می تواند معامله را فسخ کند.

این خیار یکی از خیارات قانونی است. چنانچه طرفین ضمن قرارداد خیار را ساقط نکرده باشند، فروشنده می تواند حق فسخ ایجاد شده را اعمال کند.

بیشتر بدانید:

آثار فسخ قرارداد

شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن

▪︎ خیار تاخیر ثمن مختص عقد بیع است و خیار فروشنده است.

▪︎ این خیار در مورد عین معین و کلی در معین جریان دارد. در مال کلی جریان ندارد.

▪︎ کل ثمن و تمام مبیع قبل از اتمام سه روز از تاریخ انعقاد معامله تادیه و تحویل نشده باشد. تسلیم بخشی از ثمن خیار فروشنده را ساقط نمی کند.

▪︎ در این خیار عقد بیع باید حال بوده و موجل نباشد. به عبارتی برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعد مشخصی تعیین نشده باشد. موجل بدین معناست که برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن زمان تعیین شده باشد.

▪︎ صرف دادن چک به معنی پرداخت نیست بلکه باید منتهی به وصول شود.

▪︎ در صورت تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع، خریدار به استناد خیار تعذر تسلیم می تواند معامله را فسخ کند.

بیشتر بدانید:

عدم تحویل مبیع و آثار آن

موارد سقوط خیار تاخیر ثمن

  • وقتی تمام مبیع یا تمام ثمن قبل از فسخ قرارداد تسلیم شود خواه قبل از ۳ روز یا بعد از آن باشد. با تسلیم و پرداخت مبیع و ثمن معامله، خیار ساقط می شود.
  • زمانی که به موجب ضمان مدنی، ذمه مدیون به شخص ثالث منتقل گردد. به عبارتی شخص دیگری عهده دار تسلیم یا پرداخت گردد.
  • در مواردی که فروشنده یا خریدار ثمن را به شخص ثالث حواله دهند. در این صورت زمانی که فروشنده دریافت ثمن از مشتری را به شخص ثالث حواله دهد، نیازی به قبول مشتری نمی باشد. اما اگر مشتری حواله دهد که فروشنده ثمن معامله را از ثالث دریافت کند فروشنده باید عقد حواله را قبول کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ماده ۴۰۳

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴

هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ‌ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

ماده ۴۰۵

اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۰۶

خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.

ماده ۴۰۷

تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.

ماده ۴۰۸

اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.

ماده ۴۰۹

هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف بفساد يا‌كسر قيمت ميگردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *