دادخواست الزام به تحویل مبیع

دادخواست الزام به تحویل مبیع
زهرا شریفی

 

تحویل مبیع از آثار عقد صحیح است. خریداری که ثمن را در موعد مقرر پرداخت می کند با این حال ملک را تحویل نمی‌گیرد، دادخواست الزام به تحویل ملک به دادگاه حقوقی می دهد.

معمولاً در قراردادهای خرید و فروش خواه مال منقول باشد یا غیر منقول، فروشنده متعهد می شود در موعد مشخص مورد معامله را تحویل خریدار دهد. در صورت تخلف، خریدار (خریداران) می تواند دادخواست الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده (فروشندگان) بدهد.

اگر برای تسلیم، تاریخی در قرارداد تعیین نشده باشد، بیانگر حال بودن و فوری بودن تحویل است.

وضعیت تحویل مبیع مشاع

مال مشاع مالی است که ششدانگ آن بیشتر از یک مالک داشته باشد. برای مثال، سه دانگ سه دانگ یا چهار دانگ دو دانگ ملک در مالکیت دو نفر باشد. مفروز مالی است که ششدانگ آن یک مالک دارد.

گاهی ملک به صورت مشاعی معامله می شود. در این حالت خریدار ممکن است يک دانگ یا پنج دانگ‌ یا سه دانگ را ابتیاع کند. دادخواست الزام به تحویل مبیع وقتی قابل طرح است که ملک مشاع نباشد. در غیر این صورت نیاز به رضایت تمام شرکا خواهد بود.

امکان مطالبه خسارت همزمان در دادخواست تحویل مبیع

در غالب موارد طرفین در قرارداد بابت تاخیر یا عدم انجام تعهد مبلغ مقطوعی به عنوان‌ خسارت تعیین می کنند که به آن وجه التزام گفته می شود. در مورد تحویل مبیع و چگونگی آن، فروشنده متعهد به ایفای تعهد در زمان مقرر می باشد.

اگر بابت تاخیر در تحویل در قرارداد خسارت تعیین شده باشد خریدار می تواند همزمان با دادخواست تحویل مبیع یا به طور مستقل آن را مطالبه کند.

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع

مشخصات / کدملی /نشانی

خواهان خانم

خوانده آقای

وکیل زهرا شریفی

خواسته
الزام خوانده به تحویل ملک به پلاک ثبتی(مشخصات کامل) مقوم به مبلغ …. بعلاوه خسارات دادرسی چون هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

ادله و منضمات
۱- مبایعه نامه
۲- وکالتنامه وکیل
۳- مدارک لازم مبنی بر پرداخت ثمن

شرح دادخواست
خواهان طبق مبایعه نامه شماره ملک مرقوم واقع در را به ثمن معلوم از خوانده خریده است. متعاقباً سند رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار منتقل می شود و در حال حاضر مالک رسمی می باشد. با وجود این و علیرغم اینکه ثمن معامله پرداخت شده است لکن تاکنون خوانده بلاوجه از تحویل مبیع امتناع نموده است. لذا درخواست رسیدگی و محکومیت فروشنده به ایفای تعهد قراردادی و تحویل ملک و خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *