سهم الارث وراث طبقه سوم و نحوه تقسیم آن

سهم الارث وراث طبقه سوم و نحوه تقسیم آن - وکیل شریفی
زهرا شریفی

 

وراث طبقه سوم عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها هستند. وقتی طبقه دوم وارثی نباشد طبقه سوم ارث می برند. عمو و عمه و فرزندان آنها خویشاوندان ابی و خاله و دایی و فرزندان آنها خویشاوندان امی هستند که با هم ارث می برند.

در این طبقه عمو و عمه پدر و مادری مانع ارث بردن عمو و عمه پدری می شوند. همچنین دایی و خاله پد و مادری مانع ارث دایی و خاله پدری می شوند. هیچ یک از عمو و عمه ابوینی و ابی مانع ارث عمو و عمه امی و مادری نمی شوند.

استثنائی که در این طبقه وجود دارد آنست که در صورت انحصار وراث به پسر عموی پدر و مادری و عموی پدری تنها، پسر عموی ابوینی عموی ابی را از ارث محروم می کند.

در این مقاله وکیل ارث تهران در مورد نحوه تقسیم ارث طبقه سوم می گوید. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

وراث طبقه سوم

عموها، عمه ها، دائی ها، خاله های متوفی و فرزندان آنها در رتبه اول و اعمام و اخوال پدر و مادر متوفی در رتبه دوم و هرچقدر بالاتر رود در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در صورت نبودن عمو و عمه و خاله و دایی که درجه اول طبقه سوم هستند فرزندان آنها که درجه دوم هستند و در صورت نبود فرزندان نوه ها که درجه سوم هستند ارث می برند.

قواعد ارث یک وارث در طبقه سوم

اگر وارث یک عمو باشد تمام ترکه به او می رسد. اگر یک عمه باشد تمام ترکه را می برد. اگر یک دائی باشد تمام ترکه به صورت‌ یک سوم به فرض و بقیه به او رد می شود. چنانچه یک خاله باشد تمام ترکه به صورت یک سوم به فرض و بقیه را به رد می برد. اگر وارث منحصر به یکی از فرزندان باشد تمام ترکه را می برد.

بیشتر بدانید:

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

قواعد ارث وراث طبقه سوم

در صورتی که وراث چند عموی ابوینی یا ابی یا امی باشند، تمام ترکه بینشان به تساوی تقسیم می شود.
درصورتی که چند عمه ابوینی یا ابی یا امی باشند تمام ترکه به تساوی تقسیم می شود.
در صورتی که چند عمو و عمه ابوینی یا ابی باشند تمام ترکه به قرابت و به صورت دو به یک تقسیم می شود.
اگر وراث چند عمو و عمه امی یا مادری باشند تمام ترکه به قرابت و به صورت دو به یک تقسیم می شود.
اگر وراث چند عمو و عمه ابوینی و ابی و امی باشند خویشان ابوینی مانع ارث بردن خویشان ابی می شوند . خویشان ابی وقتی ارث می برند که از ابوینی کسی نباشد.
در صورتی که وراث عمو و عمه ابوینی یا ابی با یک عمو یا عمه امی باشند خویشاوند مادری یک ششم ترکه و خویشاوندان پدری بقیه را به صورت دو به یک ذکور و اناث می برند.
در صورتی که چند عمو و عمه پدری با چند عمو و عمه مادری باشند خویشان مادری یک سوم ار ترکه را به تساوی و خویشان پدری بقیه را به نسبت دو به یک می برند.
اگر وراث چند دائی یا چند خاله ابوینی یا ابی یا امی باشند تمام ترکه به تساوی بین دائی ها یا خاله ها تقسیم می شود.
اگر چند دائی و خاله ابوینی یا ابی یا امی باشند تمام ترکه به صورت‌ یک سوم به فرض و بقیه به رد بینشان به تساوی تقسیم می شود. در تقسیم سهم الارث خویشاوندان مادری بین مرد و زن تفاوتی ندارد.
اگر وراث یک یا چند عمو و عمه و یک یا چند دائی و خاله باشند یک سوم ترکه به فرض به دائی و خاله به تساوی یا به یک دائی یا یک خاله می رسد. بقیه به قرابت به عمو و عمه می رسد.
ماده ۹۳۱ قانون مدنی: هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا‌ همه امی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

بیشتر بدانید:

تحریر ترکه و آثار آن

قواعد ارث فرزندان عمو و عمه و دائی و خاله

چنانچه متوفی در طبقه سوم هیچ کدام را نداشته باشد فرزندان هر یک از آنها به قائم مقامی پدر و مادرشان ارث می برند. فرزند در صورتی ارث می برد که پدر یا مادرشان در زمان فوت متوفی زنده بوده اند و بعد فوت شده باشند. در صورت وجود پدر یا مادر فرزند ارث نمی برد.

ماده ۹۳۷ قانون مدنی: هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او ‌به میت متصل می‌شود.
اگر متوفی یک دختر دایی و یک پسر دایی با یک پسر عمو و یک دختر عمو داشته باشد یک ششم ترکه سهم دائی متوفی است که فرزندان وارث محسوب و به صورت مساوی بینشان تقسیم می گردد. بقیه به پسر عمو و دختر عمو می رسد که دو به یک بینشان تقسیم می گردد.

بیشتر بدانید:

حقوق و دیون متعلق به ترکه

سهم الارث هر یک از زوجین

زوج و زوجه به واسطه قرابت سببی با متوفی از او ارث می برند. چنانچه هر یک از زوجین در کنار وراث طبقه سوم قرار بگیرند زوج نصف و زوجه یک چهارم از اصل ترکه را به فرض می برد.

ماده ۹۳۸ قانون مدنی: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

بیشتر بدانید:

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن

نقص در ترکه

نقص در ترکه وقتی ایجاد می شود که ترکه برای پرداخت تمام سهام کافی نباشد. زوج، زوجه و خویشان مادری سهم خود را از اصل ترکه می برند و چیزی از سهم آنها کم نمی شود. اگر نقصی باشد به سهام خویشان پدری وارد می شود و از آن برداشت می شود.
اگر وراث چند عمو و عمه و چند خاله و دایی و زوج باشند سهم خویشان مادری یک سوم ترکه است که به تساوی تقسیم می شود. دو سوم بقیه سهم خویشان پدری است و به صورت دو به یک تقسیم می شود.

سهم زوج یک دوم ترکه است که با محاسبه، سهم زوج کم می آید. برای جبران تا میزان برطرف شدن نقص از سهام خویشان پدری برداشته می شود.

 

جهت دریافت مشاوره در امور ارث و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- در چه صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند؟

وقتی وراث منحصر به پسر عموی تنی پدر و مادری و عموی ناتنی پدری باشند تمام ترکه به پسر عمو می رسد و عمو ابی از ارث محروم می شود.

۲- خاله پدر متوفی در چه صورت ارث می برد؟

وقتی عمو، عمه، دائی، خاله و فرزندان آنها در طبقه سوم نباشند در این صورت خاله پدر متوفی ارث می برد.

۳- با وجود نقص در ترکه پس از تقسیم بین وراث آیا عمو ناتنی ارث می برد؟

به نسبت میزان نقص از سهم الارث خویشان پدری از جمله عموی پدری برداشته می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *