ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی

استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب – خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

 

تحلیل ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی

✍ قرار های مندرج در ماده ۱۰۷ قرارهای قاطع دعوا بوده و با صدور آنها و عدم اعتراض خواهان یا در صورت اعتراص و رد آن پرونده مختومه می گردد.
▪︎ مواردی که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند:
۱- خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی و قبل از وقت رسیدگی و تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مسترد کند.
۲- اگر خوانده اصول اسناد را در جلسه اول از خواهان مطالبه کند و خواهان آن را ارائه ندهد و خوانده نسبت به سند ارائه شده انکار یا تردید کند و دعوا متکی به دلیل دیگری نباشد.
۳- اگر خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نشود و دادگاه لازم بداند توضیحاتی از وی اخذ کند، چنانچه خواهان در جلسه ای که برای این منظور تجدید می شود نیز حاضر نشود.
۴- در مواردی که دادگاه راساً صدور قرار تحقیق و معاینه محلی را لازم بداند، تهیه وسایل اجرای قرار با خواهان است. در صورت عدم تهیه وسیله مشروط بر اینکه اجرای قرار مقدور نباشد و بدون آن امکان صدور رای وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه دادگاه ارجاع دعوا به کارشناس رسمی دادگستری را ضروری بداند، پرداخت هزینه کارشناس با خواهان است. اگر در ظرف مهلت هفت روزه هزینه پرداخت نگردد و بدون کارشناسی پرونده قابل تصمیم گیری نباشد.
▪︎ مواردی که دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید:
۱- اگر خواهان تا قبل از ختم دادرسی دعوا را مسترد کند.
۲- ︎چنانچه خواهان پس از ختم دادرسی دعوا را مسترد کند و خوانده به آن رضایت داشته باشد.
۳- در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر کند و خواهان ظرف یکماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نکند.
۴- موارد ایرادات خوانده به دعوای خواهان به موجب ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی.
▪︎ در این موارد قرار سقوط دعوا صادر می شود:
۱- ︎چنانچه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کند.
۲- ︎اگر حقی که به موجب آن دعوا مطرح شده قبل از صدور رای زائل شود. برای مثال، در دعوای تمکین همسر فوت کند.
▪︎ قرار سقوط دعوا از اعتبار امر مختومه برخوردار است و خواهان نمی تواند مجدداً دعوا را اقامه نماید.
▪︎ قرار ابطال دادخواست و رد دعوا از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده بنابراین خواهان می تواند دوباره آنها را اقامه کند.
▪︎ قرارهای ماده ۱۰۷ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
▪︎ ابطال دادخواست و سقوط دعوا اگر اصل حکم راجع به آنها قابل فرجام خواهی باشد قرار صادره ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *