ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)

در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

 

تحلیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

✍ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعدد مادی در جرایم تعزیری با مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدي را مقرر نموده است و شامل جرایم عمدی و غیرعمدی می شود.
▪︎ اگر جرایم ارتکابی مشابه باشند با هر تعداد مانند صدور دو فقره چک بلا محل، یک مجازات تعیین می شود لکن دادگاه اختیار تشدید مجازات را طبق این ماده خواهد داشت.
▪︎ در صورت ارتکاب جرایم مختلف، تشدید مجازات با رعایت بندهای این ماده الزامی است.
▪︎ چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشند، علاوه بر تعیین حداکثر مجازات قانونی هر جرم، دادگاه این اختیار را دارد مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم تعیین نماید.
▪︎ در صورت ارتکاب جرایم هفت و هشت با جرایم یک تا شش، طبق این ماده در مورد جرایم هفت و هشت به طور جداگانه مجازات تعیین و مجازات اشد اجرا می شود.
▪︎ جمع جرایم هفت و هشت با جرایم یک تا شش، موجب تشدید مجازات جرایم یک تا شش نمی گردد.
▪︎ در تعدد جرم فقط مجازات اشد مقرر در دادنامه قابل اجرا خواهد بود. چنانچه مجازات اشد به هر دلیلی مانند شمول عفو، گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت یا منسوخ شدن قانون استنادی قابل اجرا نباشد مجازات اشد بعدی در دادنامه اجرا می شود در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی از مجازات جدید کسر می شود.
▪︎ اگر مجازات معلق شود یا در صورت آزادی مشروط یا عفو، هر یک در حکم اجرا می باشند.
▪︎‌ چنانچه جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم وجود داشته باشد دادگاه مکلف است قواعد تخفیف مجازات را در آن مورد رعایت نماید.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *