ماده ۱۳ قانون صدور چک – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۳ قانون صدور چک

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 

تحلیل ماده

✍️ ماده ۱۳ در پنج بند مواردی را که به موجب آنها چک غیر قابل تعقیب کیفری است را شمارش کرده است. هر یک از آنها پس از اثبات یا وجود شرایط، وصف کیفری زائل می گردد و صرفاً قابل پیگیری حقوقی خواهد بود.‌

▪︎ با توجه به اینکه اصل بر بروز بودن چک است مگر خلاف آن ثابت شود، بند “ه” با عنوان کردن چک بدون تاریخ یا درج تاریخ مقدم، چک را وعده دار تلقی نموده لذا قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

▪︎ برخی موارد مندرج در ماده باید ابتدا اثبات شوند تا وصف کیفری زایل گردد: ۱- چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد؛ ۲- در متن چک عبارتی ذکر نشده لکن از طریقی ثابت شده چک منوط به تحقق شرطی بوده یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است؛ ۳- ثابت شود چک بدون امضا یا وعده دار صادر شده است.‌

▪︎ طبق چندید نظریه مشورتی اداره حقوقی همینطور رویه حاکم بر دادگاه ها، دادن چک سفید امضا ظهور در تفویض اختیار تکمیل آن به دارنده دارد. به عبارتی صادرکننده با امضا چک و تحویل آن، اختیار درج تاریخ و مفاد آن را به دارنده اعطا می کند.

▪︎ در سایر موارد مندرج در متن ماده ۱۳ قانون صدور چک، با قید مراتب روی چک وصف کیفری آن از بین می رود.‌

▪︎ شکایت جرم جرم چک بلامحل فقط بر علیه صادرکننده و صاحب حساب قابل طرح است. ضامنین و ظهر نویسان چک در هیچ صورتی قابل تعقیب کیفری نیستند.

▪︎ چک در صورتی قابل شکایت است که از تاریخ سررسید تا گواهی عدم پرداخت یا از تاریخ گواهی مزبور تا ثبت شکایت بیش از ششماه نگذشته باشد. شاکی جرم چک بلامحل کسی است که بار اول چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد. انتقال چک وصف کیفری را از بین می برد مگر صادرکننده فوت کرده باشد که در این صورت حق شکایت قهراً به وراث منتقل می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *