ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

 

تحلیل ماده

✍️ دعوی تقابل خاص ترین دفاع خوانده است که به موجب دادخواست مطرح می شود و خوانده به عنوان دعوایی تمام عیار و مستقل، دفاعیات خود را ارائه می دهد. دادگاه به طور توامان به هر دو دعوی رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می گردد.

▪︎ در صورتی دعوی تقابل است و در همان دادگاه دعوی اصلی به آن رسیدگی می شود که با دعوی اصلی دارای ارتباط کامل بوده یا از یک منشا باشد. برای مثال، در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، خوانده دعوی تقابل فسخ مبایعه نامه را اقامه نماید.

▪︎ در صورتی که دعوی تقابل با دعوای اصلی از یک منشا نباشند مانند استناد به دو مبایعه نامه مجزا یا دارای ارتباط کامل نباشند، دادگاه در صورت صلاحیت به طور جداگانه به آن رسیدگی می کند.

▪︎ اگر دفاع در قالب صلح، تهاتر، فسخ، رد خواسته و مشابه آنها باشد نیازی به دادخواست تقابل نمی باشد. خوانده می تواند هر یک از این موارد را به عنوان مستند دفاع در جلسه رسیدگی ارائه دهد.

▪︎ در خصوص تهاتر در صورتی صرف دفاع کافی است که: اولاً هر دو دین از یک جنس و با وحدت زمان و مکان تأدیه باشند؛ ثانیاً: مستند دفاع خوانده طلب مسلم یا حکم قطعی دادگاه باشد.‌ در این صورت با صدور حکم محکومیت قطعی به نفع خواهان، تهاتر به طور قهری با طلب قطعی خوانده برقرار شده و تا میزان تهاتر، مبلغ محکومیت زائل می گردد.

▪︎ دادخواست تقابل باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی ثبت شده باشد. اگر دادگاه فرصت کافی جهت ابلاغ دادخواست تقابل و ضمائم آن به خواهان اصلی را داشته باشد، در همان جلسه اول به هر دو دعوی یکجا رسیدگی می شود در غیر اینصورت وقت رسیدگی تجدید می گردد.

▪︎ از آنجا که دعوی تقابل دعویی مستقل است و با رعایت‌ تمام شرایط قانونی اقامه می شود، لذا استرداد یا رد دعوی اصلی تاثیری بر آن نداشته و دادگاه رسیدگی را نسبت به آن ادامه خواهد داد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *