نمونه رای افزایش مهریه بعد از عقد

نمونه رای افزایش مهریه بعد از عقد
زهرا شریفی

 

مهریه یکی از حقوق زوجه محسوب می شود که طرفین ضمن عقد بر میزان آن توافق می کنند. گاهی زن و شوهر مدتها بعد از ازدواج به هر دلیلی تصمیم بر افزایش مهریه می گیرند.

این درحالی است که توافق جدید عنوان مهریه ندارد. صرفاً دینی برعهده مرد است که زن می تواند مانند سایر دیون آن را مطالبه کند. بدیهی است خسارت تاخیر تادیه متعلق به آن طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود.

در ذیل نمونه ای از رای دادگاه مبنی بر افزایش مهریه بعد از عقد نکاح و حکم آن آورده می شود.

 

چکیده رای: مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و افزایش مهریه بعد از عقد صحیح نبوده و آثار مهریه بر آن مترتب نمی شود؛ بنابراین تحت عنوان مهریه قابل مطالبه نیست.

شماره دادنامه قطعی: 9509970223000361
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. جاوید طهرانی فرزند م. بطرفیت خواندگان آقایان ج. ، ه. ، الف. ، ک. ، ج. شهرتین همگی ر.پ.ک. بخواسته مطالبه سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه از ماترک مرحوم ج. ر.پ.ک. به انضمام کلیه خسارات دادرسی به توضیح اینکه حسب اظهارات خواهان به موجب سند رسمی نکاح به شماره ترتیب 4276 – 1359/10/4 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 342 حوزه ثبت تهران همسر شرعی و قانونی مرحوم ج. ر.پ.ک. بوده که مشارالیه به دلالت گواهی حصر وراثت دادنامه شماره 679 – 1386/8/8 شعبه 24 دادگاه حقوقی تهران فوت نموده و خواندگان از وراث او می باشند با توجه به اینکه مورث خواندگان در سال 86 طی اقرار نامه ای متعهد گردیده که تعداد هزارو ششصد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه اینجانب پرداخت نماسد و در این خصوص نیز سند رسمی تنظیم گردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و ایراد و دفاعی مطرح ننموده اند دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488 – 1388/6/15 مهریه شرعی همان است که ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن بر خلاف موازین شرع شناخته شده است لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی تهران – غلامرضا حسینی

رأی تجدیدنظر

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ش. جاوید طهرانی بطرفیت آقایان ج. ، ک. و جهانبخش و خانم ها الف. و ج. همگی ر.پ.ک. نسبت به دادنامه شماره 2009-94/12/16 صادره از شعبه250 دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظرخواه به خواسته مطالبه سیصد سکه طلای بهار آزادی بعنوان بخشی از مهریه از ماترک همسر مرحومش آقای ج. ر.پ.ک. که تجدید نظرخواه مدعی است که همسرش قبل از وفاتش مهریه او را از یکصد هزار تومان وجه نقد به هزار و ششصد سکه طلای بهار آزادی افزایش داده است دادگاه با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 488-88/6/15 مبنی بر اینکه مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است.
شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار و مستشار
علیرضا زاهدیان – حسین واعظی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *