نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه

زهرا شریفی

 

دعوای تقسیم ترکه در مواردی که وصیت نامه وجود داشته باشد محکوم به رد است. در حقوق ایران وصیت نامه به سه شکل تنظیم می شود: خودنوشت، سری و رسمی.

طبق قانون امور حسبی وصیت ‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده ‌و بامضاء او رسیده باشد.

وصیت ‌نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و نزد اداره ثبت به امانت واگذار شود. وصیتنامه رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. به طور کلی وصیت دارای قواعد و مقرراتی است که می بایست رعایت گردد.

به جز وصیت رسمی، موصی له (کسی که به نفع وی وصیت شده است) باید تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند. تا قبل از تنفیذ قطعی وصیت نامه، دعوی تقسیم ترکه شنیده نمی شود.

در ادامه نمونه رای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه در بین اموال متوفی ارائه می گردد.

 

چکیده رای: در مواردی که متوفی وصیت نامه داشته باشد؛ تقاضای تقسیم ترکه از سوی وراث پیش از رسیدگی به وضعیت وصیت نامه غیر قابل استماع است.

شماره دادنامه قطعی: 9509970224400147
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18

 

رای بدوی

دادخواست علی ج.الف. برابر م. ، م. و ن. پ.الف. به خواسته ی تقسیم ترکه شادروان فاطمه پ.الف. درخورپذیرش نمی باشد . چرا که برابر پرونده ۹۴/۷۵۳ آن مرحوم وصیت نامه ی خودنوشت ۷۸/۱۰/۳۰ داشته که درخواست تنفیذ آن شده و بدون رسیدگی به خواسته ی اخیر، امکان تقسیم فراهم نمی باشد ، و انجام خواسته ی تقسیم فرع بر روشن شدن سرنوشت وصیت نامه پیش گفته خواهد بود از اینرو دادگاهها برگرفته از ماده ۲۶۰، ۲۶۷ قانون امورحسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیردر دادگاههای گرامی تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- سیدعبدالله نبوی لولاکی

 

رأی تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای علی جهانیان به بطرفیت خانم ن. پ.الف. نسبت به دادنامه شماره 940796مورخه94/9/7صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعو ی تجدید نظر خواه بخواسته تقسیم ترکه شادروان فاطمه پور جهان صادر و اعلام شده است وارد وموجه نمی باشدزیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده واز ناحیه تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز واقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میشود رای صادره قطعی است .
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی – ناصر اسماعیلی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *