نمونه رای ماهیت قرارداد پیش فروش

نمونه رای ماهیت قرارداد پیش فروش
زهرا شریفی

 

قرارداد پیش فروش ساختمان ماهیتی تعهدی دارد که به موجب آن نوعی حق دینی برای طرف قرارداد ایجاد می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان ماهیت تملیکی ندارد. به عبارتی با عقد پیش فروش، مورد معامله به تملیک پیش خریدار درنمی آید. لذا حق عینی در خصوص مطالبه عین مال برای ذینفع به وجود نمی آید.

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال (اعتراض اجرایی) زمانی صورت می گیرد که شخص ثالث، حق عینی نسبت به مال توقیفی داشته باشد. برای مثال، به موجب قولنامه مقدم از تاریخ توقیف، ملک موضوع توقیف را خریداری نموده باشد.

در مورد آپارتمان پیش فروش شده، ثالث (پیش خریدار) به دلیل حق دینی نسبت به مورد معامله نمی تواند نسبت به توقیف مال اعتراض ثالث نماید.

 

چکیده رای: ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان تعهد به انجام عمل می باشد که حق دینی برای ذینفع ایجاد می کند؛ بنابراین در صورت عدم انجام تعهد، ذی نفع مستحق مطالبه خسارت است.
ذینفع قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی تواند به استناد قرارداد مذکور، اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک ثبتی که قرار بوده آپارتمان بر روی آن احداث شود، را مطرح کند، زیرا حق عینی ندارد و قرارداد پیش فروش تنها موجد حق دینی است.

 

شماره دادنامه قطعی :
9409980250100097
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/09/14

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. الف. به طرفیت آقایان 1- ح. م. 2- ح. ف.ف. به خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی…… فرعی از 199 اصلی موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 93/1924/ج بدین صورت که خواهان مدعی گردید طی قولنامه مورخ 1393/11/8 نسبت به انعقاد قرارداد پیش فروش یک واحد آپارتمان با خوانده ردیف اول اقدام نموده است که اکنون متوجه شده پلاک ثبتی فوق الذکر که قرار بود خوانده ردیف اول درآن اقدام به ساخت و تحویل واحد آپارتمان نماید از سوی خوانده ردیف دوم جهت اجرای حکم محکومیت صادره علیه خوانده ردیف اول به واحد اجرا معرفی و توقیف گردید و در مرحله توقیف و شرایط اجرای مزایده قرار گرفته است شعبه با ملاحظه کپی مصدق قرارداد منعقده بین خواهان و خوانده ردیف اول ، ملاحظه پرونده اجرایی به کلاسه 93/1924/ج و پاسخ استعلامات به عمل آمده از ثبت اسناد و املاک ری در پرونده اجرایی که همگی حکایت از مالیکت خوانده ردیف دوم نسبت به پلاک ثبتی مورد اعتراض دارد به لحاظ اینکه ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان تعهد به انجام عمل می باشد که حق دینی برای ذینفع ایجاد می نماید و در صورت عدم انجام از سوی متعهد ، ذی نفع می تواند تقاضای مطالبه خسارت نماید کما اینکه در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده باید ادعای حق نسبت به عین مال غیر منقول صورت گیرد در حالیکه در خصوص خواسته خواهان ادعای حق نسبت به عین مال غیر منقول نیست بلکه تعهدی بر خوانده ردیف اول بار شده است که طبق قرارداد ملزم به ایفای آن می باشد لذا شعبه دعوی خواهان ( اعتراض وی را ) وارد ندانسته مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد . حکم صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرری-علی حبیبی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 940295 مورخه 1394/04/23 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب ان حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته اعتراض ثالث اجرایی به عملیات اجرایی پرونده کلاسه93/1924/ج نسبت به پلاک ثبتی……فرعی از 199 اصلی صادر و اعلام گریده است وارد و موجه نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد نمی باشدزیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی – علی مداح

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ملکی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *