نمونه متن وکالت فروش و بلاعزل

نمونه متن وکالت فروش و بلاعزل
زهرا شریفی

 

وکالت فروش و بلاعزل یکی از اسناد مهم تنظیمی دفاتر اسناد رسمی است. این نوع وکالت ممکن است در مورد ملک، خودرو یا هر مال منقول و غیر منقول اعطا شود.

به دلیل اینکه به موجب وکالت فروش و بلاعزل حق فسخ و عزل وکیل نسبت به مورد وکالت از موکل سند سلب و ساقط می شود، لازم است طرفین از متن آن آگاه باشند.

در این نوشته، نمونه ای کامل و جامع از متن این نوع وکالت آورده شده است.

نمونه متن وکالت فروش ملک

مورد وکالت: با رعایت تمامی جهات قانونی و ارائه مدارک و اسناد مثبته و مورد نیاز و پس از اثبات مالکیت موکل و در صورت فقد هر گونه‌ منع و ردع قانونی و مراجعه‌ به کلیه ادارات وسازمانهای دولتی و نهادها وارگانهای انقلابی اعم از دارائی و شهرداری و اداره ثبت اسناد واملاک نسبت به : ۲سهم مشاع از ۷ سهم شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۱۴.۶۷ متر مربع قطعه … تفکیکی بپلاک ثبتی …. فرعی از ..‌‌‌‌..اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی مجزی از اصلی مذکور واقع در ازگل شمیران بخش…..ثبتی…..تهران از محدوده و مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره ثبت…..صفحه….دفتر…که مالکیت موکل است طبق سند…..مورخ……دفتر…..تهران به نشانی………….عرصه واعیانا با جميع جهات شرعیه و عرفیه آن بدون‌ استثنا و حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضا ذيل اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه در خصوص مورد وکالت این سند و دفاتر خدمات‌ الکترونيک شهر و پلیس +۱۰ و وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان زمين شهری و امور اراضی و بنیاد مسکن و تامین اجتماعی(بیمه)و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی وجنگلداری و استانداری و تعاونیها و شوراهای ده و شهرها و شورای حل اختلاف سازمان اوقاف و امور خیریه و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و شرکت تعاونیها و هیات های حل اختلاف در کلیه ادارات و سازمانها سازمان آب و فاضلاب و برق و گاز و آتش نشانی و مخابرات و سایر ادارات ذیربط و تابعه جهت اخذ هر نوع استعلام و مفاصا حساب لازم و سپردن هر نوع تعهد و اقرار و رضایت وضمانت و گواهی امضا و اخذ رونوشت اسناد از مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی و ادارات و سازمان‌ها و ارگان های مربوطه پرداخت هر نوع عوارض و بدهی مالیات همچنین مراجعه به کلیه سازمان‌ها و مراجع قضایی و انتظامی و دوایر مربوطه و دادگاههای صالحه اعم از انقلاب و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور و سایر مراجع صلاحیتدار جهت طرح و اقامه هر نوع دعوی احتمالی که نسبت‌ به‌ مورد وکالت پيش آید و تقدیم هر نوع دادخواست و شکوائیه واظهارنامه علیه هر شخص حقيقي و یا حقوقی و اقامه دعوی له‌ وعلیه موکل با حق انتخاب وکیل و عزل و نصب‌ آنها وحضور در جلسات دادگاه و دفاع از حقوق موکل تا پایان مرحله دادرسی و صدور رای اعم از بدوی و نهایی و با داشتن اختیارات مندرج در مادتین ۳۵و۳۶ آئین دادرسی مدنی و با حق صلح و سازش و استرداد دعوی و با حق تعیین داوری کارشناس و ارجاع دعاوی به داوری و ادعای جعل یا انکار و ترديد و جعل نسبت به اسناد طرف و استرداد سند و تعيين جاعل و مطالبه خسارات از هر جهت و بابت دعوی تقابل و دفاع از آن و جلب و ورود ثالث و دفاع از دعاوی مربوط به آنها و جلب شخص ثالث درخواست صدور برگ اجرائی و تعقيب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌ به و وجوه ایداعی به نام موکل در خصوص مورد وکالت و با حق اعتراض و تجديدنظر خواهی و واخواهی و اعاده دادرسی و ادعای اعسار و قبول یا رد سوگند واسترداد دادخواست یا دعوا و نتیجتاً انجام کلیه امور دادرسی از بدو الی ختم و حق دریافت اجور معوقه و اخذ وجوه و قبوض از دفاتر اسناد رسمی‌ و صندوق دادگاه و اجرای ثبت و شعب بانکها و دادگستری و غیر و برابر مقررات و نیز اقدام جهت رفع توقيف و بازداشت ورفع دستور موقت از مورد وکالت برابر مقررات و عنداللزوم مراجعه به ثبت مربوطه یا هر دفترخانه ای که جهت صدور اسناد مالکیت خصوصا اسناد مالکیت تک برگی از سوی اداره ثبت اسناد واملاک تعیین گرديده و تقاضا و دریافت سند مالکیت صادره و یا المثنی آن یا سند تک برگی نسبت به مورد وکالت این سند(املاک موکل بشرح در اين وکالتنامه )بنام و برای موکل و عندالاقتضا یا خود وکیل انجام کلیه امور مربوط به استاندارد سازی پلاک ثبتی مورد وکالت یا اصلاح شماره ثبت و صفحه و دفتر مالکیت مربوط به مورد وکالت و در صورت لزوم اصلاح سند مالکیت در قبال دادن رسید و نیز اصلاح مساحت و ابعاد و غیره تحدید حدود و تهیه نقشه UTM و تهیه استشهادیه محلی و رفع معارض و خلع ید متصرف و محصور نمودن ملک و در صورت اصلاح و تغییر شماره پلاک فرعی و شماره ثبت و صفحه و دفتر سند مالکیت مربوط به مورد وکالت و صدورسند مالکیت جدید نسبت به‌ مورد وکالت(املاک موکل) وکیل حق انجام کلیه امور مشروحه در این وکالت نامه را با پلاک و مشخصات جدید دارا میباشد درخواست و نصب هر نوع امتیاز آب و برق و گاز و تلفن برای مورد وکالت وثبت نام تلفن ثابت‌ بنام موکل و قطع و وصل مجدد آن عنداللزوم مراجعه به ثبت مربوطه‌ و تقاضا و دريافت سند مالکیت صادره و المثنی آن یا سند تک برگی نسبت به سهم موکل بنام و برای مشارالیه و عندالاقتضا انجام کلیه امور مربوط به استاندارد سازی پلاک ثبتی مورد وکالت یا اصلاح شماره ثبت و صفحه‌ و دفتر سند مالکیت مربوط به‌ مورد وکالت و در صورت لزوم اصلاح سند مالکیت در قبال‌ دادن رسید و حق دریافت اجور معوقه و اخذ وجوه و قبوض از دفاتر اسناد رسمی و صندوق دادگاه و اجرای ثبت و شعب اجرای بانک و دادگستری و غیر و برابر مقررات و مراجعه به شهرداری و معرفی مهندس ناظر و اخذ مجوز تخریب و صدور پروانه‌ احداث بنا وتهیه نقشه و تعیین مهندس مشاور و ناظر خرید تراکم و مبادرت به انجام عملیات ساختمانی و خرید مصالح ساختمانی تا خاتمه کار و اخذ گواهی عدم خلاف و پروانه پایان کار از شهرداری ها و بنیاد مسکن و سایر مراجع ذیربط و مراجعه به کمیسیونهای مربوطه اعم از دارایی و شهرداری و ثبت و ساير دوایر آن‌(من جمله ماده ۵ و۱۰۰ قانون شهرداري و سایر موارد) واعتراض به تشخیص ها و مراجعه به کلیه بانک‌های دولتی وخصوصیو موسسات مالی و اعتباری وصندوقهای قرض‌الحسنه جهت درخواست وام و اعتبار وفق مقررات‌ و ضوابط عقود اسلامی بنام موکل و یا به نام خود وکیل و به رهن و وثیقه قراردادن مالکیت موکل با حق تعدیل تمديد تجدید تبدیل به رهن قراردادن مازاد یا مازاد مازاد به همان منظور نزد بانک داین و اخذ وجوه و با حق توکیل به بانک وام دهنده جهت فروش رهینه برای وصول مطالبات یا خسارات وتسویه حساب با بانک و فک رهن همچنین افتتاح هر گونه حساب مشترک تحت هر عنوان و هر شماره با بانک مربوطه و دریافت و برداشت از آن همچنین حضور در دفتر اسناد رسمی‌ امضا ذیل اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه و اخذ وام و هزینه نمودن آن در مورد وکالت…و عنداللزوم پس از رفع موانع قانونی اقدام به انجام هرگونه معامله اعم از قطعی،قطعی‌ مشتمل به رهن، صلح(اعم از عین و منافع )معاوضه افراز تفکیک تقسیم تجمیع مشارکت اقاله فسخ اقرار فک هبه اجاره و به رهن و وثیقه قراردادن مورد وکالت در نزد مراجع قضایی و قانونی و ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی دولتی وغیره همراه با آب و برق گاز منصوبه در آن عنداللزوم و تقاضا و اخذ صورت‌ مجلس‌ تفکیکی و دادن رسید و اقدام به تنظيم تقسیم نامه و تقاضا و اخذ اسناد مالکیت صادره از اداره ثبت محل مربوطه والمثنی آن تحت هر پلاک مفروزی که ثبت مربوطه تعیین نماید و در صورت لزوم‌ اصلاح سند مالکیت و موافقت با اصلاح بند(کسر مساحت و ابعاد) و درخواست تغییر وضعیت و سپس‌ انتقال قطعات تفکیکی و پرداخت وجه با اسقاط کافه خیارات و تعهد وکشف هر نوع فساد شرعی قانونی مورد وکالت بهر مبلغ و مدت وقید و شرطی که وکیل صلاح و لازم بداند به هر فرد حقيقي و يا حقوقی حتی به نام خود همراه با کلیه متعلقات و منضمات آن وصول و ایصال وجه آن به‌ موکل در قبال اخذ قبض رسید کتبی وتخلیه وتحویل و تحول مورد معامله به خریدار یا خریداران یا قبول تعهد تخلیه و قبول شرایط مربوط به آن اعم از ميزان وجه التزام به هر مبلغ و تاریخ تخلیه به هر موعد که مورد توافق با خریدار/خریداران قرار گیرد و با حق ظهرنویسی و دریافت وجه چکهای اصداری بنام و برای موکل از طرف خریدار یا از طرف بانک های طرف معامله و وصول مبالغ چکهای مذکور را در هر یک از بانکهای کشور برابر مقررات دارا میباشد و ابطال‌ اسناد و اخذ باقیمانده قیمت و صلح حقوق موکل بابت اسناد رهنی و اخذ مال الصلح و نیز وکیل حق به اجاره واگذار نمودن مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر قید و شرط و مدت که وکیل صلاح و مقتضی بداند بهر شخص حقیقی و حقوقی حتی خود وکیل و دریافت مال الاجاره به هر بها و مبلغ و فسخ اجاره نامه قبلی و تقاضای مال الاجاره و اجرت المثل گذشته و آتی از مستاجرین و متصرفین و در صورت لزوم تقاضای توقیف اموال و حقوق مستاجرین و متصرفین بابت مال الاجاره و اجرت المثل و تقاضای صدور برگ اجرائیه اعم از ثبتی و دادگستری علیه بدهکاران و تعقيب عملیات اجرایی تا اخذ نتیجه نهائی و خلع ید از متصرفین و حضور در جلسات مزایده و قبول مال مزایده و امضا سند انتقال‌ و یا رد اموال توقیفی و امضا صورتجلسات اجرائی و تادیه‌ هزینه های قانونی و پرداخت وجوه دریافتی به موکل در قبال اخذ رسید و بطور کلی انجام امور مورد وکالت به نحوی که در هیچ مورد از موارد فوق نیاز به حضور مجدد موکل لازم نباشد.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم به منظور انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً کلا یا جزا مفروزاً یا مشاعاً از طرف موکل دارای اختیارات تامه و مطلقه بوده و اقدام و امضای موکل نافذ و معتبر است. به طوری که در هیچ یک از موارد و مراحل فوق نیازی به حضور و امضای مجدد موکل نباشد. مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم که به اقرار بین موکل و وکیل بطور شفاهی جاری شده است حق عزل وکیل وضم وکيل و ضم امین و ناظر را از خود سلب و ساقط نمود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *