ورود شخص ثالث در دعاوی حقوقی

زهرا شریفی

 

ورود شخص ثالث از دعاوی طاری محسوب می شود. به موجب آن شخصی غیر از طرفین دعوی اصلی که در دعوی مطروحه برای خود حقی قائل است به دعوی ورود می کند. در این صورت دادخواست ورود شخص ثالث به دادگاهی که دعوی اصلی در جریان است، تقدیم می گردد.

در ادامه به طور کاربردی دعوی ورود ثالث و مراحل آن، انواع آن، ویژگی های این دعوی، آثار آن و جرم مرتبط بیان می گردد.

بعلاوه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل دعوی ورود شخص ثالث

▪︎ دعوی ورود ثالث به موجب دادخواست و با رعایت همه شرایط قانونی با پرداخت هزینه دادرسی، سمت خواهان، ذینفع بودن وی و سایر شرایط اقامه می شود.

▪︎ دادگاه حقوقی که دعوی اصلی در آن مطرح است به دادخواست رسیدگی می نماید.

▪︎ با توجه به تقویم دعوی اصلی و میزان خواسته ثالث، هزینه دادرسی پرداخت می شود.

▪︎ خواهان و خوانده اصلی، خواندگان دعوی هستند.

▪︎ خواسته ورود ثالث با ذکر شماره پرونده اصلی و قید خواسته ثالث به علاوه خسارات دادرسی است.

▪︎ ادله و منضمات شامل پرونده اصلی و دلایل مبنی بر حقانیت وارد ثالث می باشد.

▪︎ در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان به هر دو دعوی اصلی و وارد ثالث یکجا رسیدگی می کند. در غیر این صورت دعاوی را از یکدیگر منفک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می شود.

▪︎ دادخواست وارد ثالث و ضمائم آن به آدرس ثنا طرفین دعوی اصلی ارسال می گردد. در این صورت اگر فرصت دفاع خواندگان کافی نباشد جلسه رسیدگی تجدید می شود.

▪︎ پس از رسیدگی، ضمن یک حکم در مورد هر دو دعوی تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

▪︎ در صورت محکومیت هر یک از طرفین، محکوم علیه به پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها محکوم می شود.

▪︎ در مرحله تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی نیز حق دعوی ورود ثالث قابل اقامه است.

دعوی ورود شخص ثالث چیست؟

طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در هر دعوی حقوقی، شخص ثالث می تواند تا قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر دادخواست ورود ثالث ثبت نماید.

دعوی ورود ثالث در کنار دعاوی اضافی، تقابل و جلب ثالث، طاری محسوب می شوند. جهت رسیدگی به دعوی طاری باید شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.

شروط تحقق دعوی ورود ثالث

برای طرح این دعوی تحقق شرایطی لازم است که عبارتند از:

۱- دعوی ثالث با اصلی از یک منشأ باشند یا

۲- با دعوی اصلی دارای ارتباط کامل باشد.

۳- وارد ثالث در دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند.

۳- تا قبل از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی مطرح شود.

بیشتر بدانید:

دعوی تقابل – نکات کاربردی

موعد اقامه دعوی ورود ثالث

مهلت اقامه دعوی ورود ثالث، خواه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر تا زمانی است که ختم دادرسی اعلام نشده است. اما امکان اقامه آن در مرحله فرجام خواهی میسر نمی باشد. بنابراین اطلاع ثالث به دعوی مطروحه تاثیری در زمان ثبت دادخواست نخواهد داشت.

بنابراین اگر ثابت شود ثالث از دعوی اصلی مطلع بوده لکن مدتی بعد دادخواست داده است به دعوی برابر مقررات رسیدگی می شود.

انواع دعوی ورود ثالث

انواع دعوی ورود ثالث عبارت است از ورود ثالث اصلی و تبعی.

ورود ثالث اصلی به دعوی شخصی گفته می شود که از مطرح شدن دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. برای مثال، در دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه، شخصی با طرح ورود ثالث مدعی گردد قبل از مبایعه نامه استنادی خواهان اصلی، وی ملک را از خوانده اصلی خریداری نموده است.

در این صورت دادخواست ورود ثالث به خواسته بطلان مبایعه نامه موخر و الزام خوانده اصلی به تنظیم سند رسمی ارائه می گردد.

ورود ثالث تبعی دعوایی است که به موجب آن شخص در محق شدن یکی از طرفین اصلی خود را ذینفع بداند. به عبارتی شخص ثالث احتمال دهد در صورت محکومیت یکی از طرفین اصلی، حق او از بین می رود.

برای مثال، قطعه زمینی از سوی الف به ب منتقل می شود. شخص ج که خود را مالک زمین می داند دعوی بر علیه ب اقامه می کند. در این صورت فروشنده (الف) ورود ثالث می کند و با ارائه مدارک مالکیت، موضع خوانده اصلی را که زمین را از وی خریده تقویت می کند‌ تا رای بر بی حقی ج صادر گردد.

ملاحظه می شود در ورود ثالث اصلی، شخص مستقلاً برای خود حقی قائل است و با دادخواست مطروحه اعمال حق می کند تا از این طریق رای به نفع وی صادر گردد‌. ورود ثالث تبعی جهت کمک به موضع یکی از طرفین مطرح می گردد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

تفکیک دعوی وارد ثالث

در مواردی که دعوی اصلی با ثالث متحد المنشا یا با یکدیگر از ارتباط کامل برخوردار نباشند، دادگاه دعاوی را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی و رای صادر می شود. در این صورت قرار رسیدگی توامان صادر نمی شود و رسیدگی جداگانه صورت می گیرد.

اگر دادگاه احراز کند، دعوی ورود ثالث به قصد اطاله و اتلاف وقت یا با تبانی یکی از طرفین اقامه شده است، دعاوی را از یکدیگر منفک کرده و به صورت جداگانه رسیدگی می نماید.

قرار تامین خواسته و دستور موقت

قرار تامین خواسته و دستور موقت دو نهاد حقوقی هستند که به منظور دسترسی به اموال خوانده و توقیف پیش از موعد یا با هدف جلوگیری از نقل و انتقال موضوع خواسته توسط خوانده به درخواست خواهان صادر می گردند.

با توجه به اینکه وارد ثالث مانند خواهان اصلی از اقامه دعوی حقی را مطالبه می کند، لذا امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف مال طرف مقابل ثالث وجود دارد.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

همچنین در مواردی که خواسته وارد ثالث تا رسیدگی و صدور حکم قطعی ممکن است در معرض خطرات نقل و انتقال واقع شود که دارای تبعات خوبی نمی باشد، به منظور منع نقل و انتقال توسط خوانده، وارد ثالث می تواند درخواست صدور دستور موقت نماید.

رد یا ابطال دادخواست ورود ثالث

در مواردی که قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست وارد ثالث صادر یا اینکه پس از رسیدگی ماهیتی حکم صادر می شود، وی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای خواهد داشت.

در این صورت مانند مقررات دعوی اصلی، دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه پس از ثبت، جهت رسیدگی دوباره به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می گردد.

آثار رد یا ابطال دادخواست اصلی بر دعوی ثالث

دعوای ورود ثالث یک دعوای کامل است. دادگاه بر اساس خواسته، ضمائم و ارتباط آن با دعوی اصلی رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه دعوی اصلی به هر علتی منجر به صدور قرار رد، ابطال دادخواست، عدم استماع دعوی یا بی حقی گردد، تاثیری در دعوای وارد ثالث نخواهد گذاشت.

لکن در ورود ثالث تبعی چون خواهان در راستای محق شدن یکی از طرفین اصلی دادخواست داده است، با رد دعوی اصلی به هر علت دعوی ثالث نیز مختومه می گردد.

تفاوت دعوی ورود ثالث و اعتراض ثالث

میان دعاوی ورود و اعتراض ثالث تفاوت هایی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود. در اقامه دعوی ورود ثالث به این دلیل پیش دستی می گردد که به این وسیله از صدور آرای متفاوت که دارای تبعاتی بوده و دادرسی را دچار پیچیدگی می کند، جلوگیری شود. هر دو دعوا، از سوی شخص ثالث غیر از طرفین پرونده مطرح می گردد.

تفاوت های دو دعوی عبارتند از:

▪︎ دعوی ورود ثالث تا قبل از اعلام ختم رسیدگی و قبل از صدور حکم‌ قطعی مطرح می شود. اعتراص ثالث بعد از صدور حکم قطعی قابل اقامه است.

▪︎ ورود ثالث باید با دعوی اصلی هم منشأ یا با یکدیگر دارای ارتباط کامل باشند. اعتراض شخص ثالث نیازمند ارتباط و وابستگی دو دعوا نمی باشد.

▪︎ در ورود ثالث، هر شخصی که مدعی حقی است می تواند در پرونده اصلی وارد شود. در اعتراض ثالث کسی می تواند اعتراض کند که نه خود و نه نماینده اش در دادرسی منتهی به حکم قطعی مداخله نداشته باشند.

جرم تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

طبق قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند (۱۳۰۷) در خصوص دعوا ورود شخص ثالث به قصد تبانی با یکی از طرفین برای بردن مال غیر جرم انگاری شده است. پس از اثبات جرم، مرتکب علاوه بر تأدیه خسارات وارده، به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

بیشتر بدانید:

ماده ۱ قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری – تحلیل ماده

ماده دوم – “اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث
بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات
آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی
باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم
خواهند بود.
‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می گردد.”

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا در مرحله اعاده دارسی یا اعتراض شخص ثالث امکان ورود ثالث می باشد؟

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که طرق فوق العاده اعتراض به آرا محسوب می شوند، امکان ورود ثالث نمی باشد.

۲- دعوی اضافی چیست؟

دعوی اضافی یکی از دعاوی طاری است. به موجب آن خواهان اصلی تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی، دادخواستی با دعوی اصلی هم منشأ یا دارای ارتباط کامل است، ثبت می کند.

۳- اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی ثالث را نداشته باشد چه اقدامی صورت می گیرد؟

در صورت احراز عدم صلاحیت، دادخواست ورود ثالث به مرجع صالح ارسال می گردد. تا صدور حکم نهایی از آن مرجع، نسبت به دعوی اصلی قرار توقف رسیدگی صادر می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *