نمونه رای دعوی خلع ید

زهرا شریفی

 

دعوی خلع ید به دلیل تصرف غیرقانونی متصرف در ملک دیگری از سوی مالک رسمی ملک اقامه می شود. تا زمانی که مالکیت خواهان بر ملک مورد تصرف محرز نباشد چنین دعوایی محکوم به رد است.

به عبارتی دعوی خلع ید فرع بر مالکیت رسمی خواهان است. در صورت اختلاف در مالکیت بین خواهان و خوانده، ابتدا می بایست وضعیت مالکیت طرفین در ملک متنازع فیه مشخص شود.

خواهان باید در این دعوی، ضمیمه دادخواست دلیل مالکیت اعم از سند رسمی یا حکم‌ قطعی دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت را تقدیم نماید.

ورثه می تواند این دعوا را به قائم مقامی مورث به عنوان مالک رسمی ملک، علیه متصرف عدوانی مطرح کنند.

در ذیل نمونه رای در این خصوص آورده شده که در آن دادگاه خلع ید را منوط به مالکیت خواهان ضمن دلایل ابرازی می نماید.

 

چکیده رای: دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و درصورت وجود اختلاف در مالکیت مسموع نیست.

 

شماره دادنامه قطعی : 9509970222900384 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/25

رای بدوی

در مورد دعوی آقای خ. د. به وکالت از آقای الف. ز.د. فرزند ه.الف. به طرفیت آقای و. الف. با وکالت آقای م. ز. و خانم ف. ش. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل به قدرالسهم خواهان از ملک پلاک ثبتی 2548 بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از دفاعیه وکیلان خوانده در خصوص مبنای تصرفات موکل (خوانده) و پاسخ استعلام ثبتی و قطع نظر از عدم وصول پاسخ استعلام از دادگاه انقلاب اسلامی ، نظر به این که مالکیت پلاک ثبتی ملک متنازع فیه برای آقای رحیم ز.د. بوده است که پس از فوت مشارالیه وراث حین الفوت نامبرده برابر گواهی حصروراثت شماره 1568 مورخه 1376/10/13 شعبه 233 وقت تهران ، آقایان عطااله و ه.الف. (مورث خواهان) و خانم راشل بوده اند . و نظر به این که گواهی نامه موصوف به موجب دادنامه شماره 911 مورخه 1383/7/25 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در قسمت تعیین سهام ورثه بر اساس قوانین مذهب یهود ابطال شده است . بنابراین با توجه به مطالب مذکور ، نظر به این که پس از ابطال گواهی حصروراثت مارالذکر ، گواهی دیگری اخذ نشده است و قدرالسهم مورث خواهان به نام آقای ه.الف. ز.د. به عنوان ورثه مرحوم رحیم ز.د. نامعلوم است . و رسیدگی به خواسته های مطروحه فرع بر تعیین قدرالسهم مورث خواهان از ماترک مرحوم رحیم ز.د. می باشد . لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می شود . این تصمیم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد زارع زواردهی

رأی تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ. د. به وکالت از آقای الف. ز.د. به طرفیت آقای و. الف. نسبت به دادنامه تجدید خواسته به شماره 450 مورخ 94/6/8 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده به جهت اینکه اختلاف در مالکیت است ورسیدگی به خلع ید بر فرع اثبات مالکیت است نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 355 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت تایید میگردد.رای صادره قطعی است.
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
بهزاد ابراهیمی – جعفر افراشی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *