نمونه رای فروش واحد در قرارداد مشارکت در ساخت

زهرا شریفی

 

فروش واحد در قرارداد مشارکت در ساخت توسط سازنده و زمان آن معمولاً از سوی مالک یا مالکین تعیین تکلیف می شود. قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن آورده مالک زمین و آورده سازنده ساخت اعیانی بر روی زمین است.

به این صورت که هر یک از طرفین به نسبت آورده، در بنای ساخته شده شریک و سهیم می شوند. طرفین توافق می کنند کدام واحد در چه موقعیت جغرافیایی و در ملکیت کدام طرف می باشد.‌

تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت مشخص است. مالک می تواند ضمن عقد شرط کند، سازنده حق فروش واحدهای خود را تا رسیدن عملیات ساخت و ساز به مقطعی معین نخواهد داشت. در این صورت اگر سازنده خلف وعده کند، مالک مسئولیتی در قبال خریدار واحد مربوطه ندارد.

بنابراین پیش خریدار در زمان معامله واحد با سازنده، قرارداد مشارکت در ساخت را ملاحظه می کند. چنانچه چنین شرطی قید شده است، پس از اخذ رضایت مالک یا مالکین اقدام به معامله نماید.

در غیر این صورت، بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، مالک تعهدی در قبال خریدار جهت تنظیم سند رسمی واحد ندارد.‌

 

چکیده رای: در قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نیست.

شماره دادنامه قطعی : 9309970223201495
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/27

رأی بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ک. فرزند ز. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواندگان ل.س. فرزند س. و خانم ک.خ. فرزند ع. به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور حکم به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم جزو پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش 7 تهران به مساحت 42 متر مربع به انضمام پارکینگ و کلیه ملحقات و منضمات آن با اوصاف مندرج در قرارداد موضوع قرارداد پیش فروش شماره … مورخه ۱۳۹۰/12/24 و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و انتقال سند رسمی مورد معامله مذکور به ازای هر روز 300/000 ریال در اجرای بند 9-6 قرارداد مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/7/30 لغایت زمان تحویل و انتقال رسمی مورد معامله و پرداخت خسارات وارده به موکل از حیث تبدیل عنوان مورد معامله مذکور از تک واحدی به دو واحدی با ارجاع امر به کارشناسی به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و نظر به مستندات تقدیم شده: 1- مالکیت خانم ک.خ. طی استعلامیه شماره … مورخ ۱۳۹۳/3/13 ثبت منطقه شرق تهران نسبت به پلاک ثبتی مذکور شده است؛ 2- نظر به قرارداد مشارکت در ساخت شماره … مورخه 1390/7/17 بین خواندگان و شرح مندرجات آن بند 2-5 با این شرح که با امضاء این قرارداد مالکین و سازنده هر گونه اختیار نسبت به واگذاری و انتقال قطعی یا وکالتی یا تعویض اختیار کل یا بخشی از املاک مورد نظر را سلب می‌نماید و مجاز به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای در خصوص این املاک با پلاک‌های ثبتی دیگر نمی‌باشد؛ 3- نظربه بند الف ماده 7 قرارداد با توجه به اینکه قرارداد حاضر در مقام مبایعه و مشارکت در ساخت تنظیم گردیده و طرفین قرارداد شریک یکدیگر بوده و تقسیم‌نامه توافقی مطابق بند 6-5 را پذیرفته‌اند، لذا سازنده می‌تواند با اجازه از مالکین نسبت به پیش‌فروش و تنظیم هر گونه سند بیع با اشخاص ثالث به نسبت قدرالسهم و شرایط تقسیم‌نامه توافقی واحدهای خویش قبل از تکمیل نهایی ساختمان اقدام نمایند؛ 4- نظر به اظهارات خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی من مالک ملک هستم و قرارداد مشارکت دارم. من وکالت کاری به خوانده ردیف اول داده‌ام، ولی اجازه فروش نداده بودم. 5- بنا به مراتب فوق با توجه به عدم رضایت مالک رسمی ملک و شریک در پیش فروش ملک و اینکه رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده دوم جهت انتقال و سپس تنظیم سند رسمی نبوده، دعوی وارد نبوده، به استناد مواد 247 و 248 قانون مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت استماع نداشته، لذا قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صبوری

رأی تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای س.ک. به طرفیت آقای ل.س. و خانم ک.خ. نسبت به دادنامه شماره 627 مورخ ۱۳۹۳/7/28 شعبه محترم 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای س.ک. به طرفیت مشارٌالیهما بخواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش.. تهران به شرح مضبوط در دادنامه مذکور منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان گردیده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – نوری نجفی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *