نمونه رای جعل در فتوکپی سند

مدیر سایت

 

جعل بر روی فتوکپی غیر مصدق، اگرچه عناصر معنوی و قانونی در آن شکل گرفته باشد، لکن به لحاظ اینکه عنصر مادی محقق نشده در نتیجه جرمی واقع نشده است. بنابراین متهم قابل تعقیب و کیفر نمی باشد.

با ادعای جعل بر روی فتوکپی سند نمی توان جرم جعل و استفاده از سند مجعول را ثابت نمود مگر عملیات مجرمانه در کپی مصدق (برابر با اصل) واقع شده باشد.

مقررات جرم جعل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۱ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی ۱۳۹۹ است.

 

چکیده رای: جعل در فتوکپی سند غیر مصدق فاقد وصف کیفری است.

شماره دادنامه قطعی: 9309980246200788
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29

رأی بدوی

درخصوص اتهام آقای الف.الف. ت. مبنی برجعل گواهینامه موقت پایان تحصیلات مربوط به دانشگاه صنعتی شریف که مطابق آن تحصیلات ازکاردانی به کارشناسی ونام رشته ازمهندسی برق به مهندسی برق -سیستمهای کنترل وابزار دقیق ومیانگین کل از11/05 به 15/05 تغییر یافته است وهمچنین استفاده از این سند مجعول ، باعنایت به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقلاب ناحیه دوتهران ، اعلام جرم ازسوی دانشگاه صنعتی شریف ومکاتبات صورت گرفته دربرگهای دوم وسوم پرونده بین دانشگاه مذکور وشرکت نیمه هادی عمادعلم به وقوع بزه حاصل می شود.لذا وبادرنظر گرفتن تفسیر منطقی مقررات مربوط به جعل واینکه اینگونه اعمال نظم عمومی رامختل می کندبااستناد به ماده 527 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب 1375 نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال حبس وبابت استفاده ازسندمجعول نیزبه تحمل سه سال حبس محکوم می نماید. اجرای رأی مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهدبود یکی ازمجازاتهای سه سال حبس اجراخواهدشد.رأی صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1163 دادگاه کیفری دو تهران-مسعود معصومی

رأی تجدیدنظر 

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.الف. ت. با وکالت آقای م. ش. و وکالت بعدی آقای ی. ش. نسبت به دادنامه شماره 00609 مورخ 94/7/1 صادره از شعبه 1163 دادگاه کیفری دو تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل دو فقره مجازات سه سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع اعلام جرم دانشگاه صنعتی شریف توجها به محتویات پرونده خصوصا مفاد نامه شماره 1001/6391 مورخ 95/6/3 دفتر حقوقی آن دانشگاه اقدام تجدید نظر خواه از قبیل جعل در فتوکپی سند غیر مصدق بوده که با عنایت به رویه قضائی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بشماره های 7/4902 مورخ 68/9/12 و 7/2073 مورخ 78/3/5 جرم محسوب نمی شود لذا دادگاه با رعایت مفهوم ماده 537 قانون تعزیرات مصوب 75 و اجازه حاصل از بند ب ماده 455 قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه تجدید ن. خواسته را نقض قرار منع تعقیب تجدید ن. خواه راصادر و اعلام می نمایداین رای قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدید نظر استان تهران- مستشار
محمد سعید ظاهری – بهزادکامجو/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *