ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌ دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

 

تحلیل ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاه محل ملک رسیدگی می شود. دعوایی غیر منقول است که موضوع مورد مطالبه به طور مستقیم مال غیرمنقول یا حقوق راجع به آن شامل حق انتفاع و حق ارتفاق باشد.
▪︎ این دعاوی، اموال غیرمنقول ذاتی یا به واسطه عمل انسان و یا در حکم آن را در بر می گیرد. ︎اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است مگر موضوع دعوا در مورد اموال غیرمنقول باشد.
▪︎ دعاوی مالکیت در مورد اموال منقول و غیرمنقول قابل طرح است. اما دعاوی تصرف شامل︎ تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق صرفاً راجع به اموال غیر منقول هستند.
▪︎ یکی از مواردی که برای اشخاص در مورد حقوق راجع به املاک ایجاد می شود، حق انتفاع و ارتفاق است. این حقوق در ماده ۲۹ قانون مدنی تحت عنوان مالکیت بیان شده اند.
▪︎ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به دلیل اینکه از دعاوی راجع به ملک است در دادگاه حقوقی محل ملک مطرح می شود.
▪︎ دعاوی خلع ید، دعاوی تصرف، الزام به تحویل ملک، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی چون دعاوی مربوط به ملک هستند در دادگاه محل ملک رسیدگی می شوند.
▪︎ دعاوی مختلط یعنی دعاوی که اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد در صلاحیت دادگاه محل مال غیرمنقول می باشند.
▪︎ دعاوی مربوط به قراردادها و مطالبات قراردادی که ناشی از تراضی طرفین است مانند مطالبه ثمن و وجه التزام، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد.
▪︎ اگر ︎دعوی مربوط به ماترک متوفی باشد، تا زمانی که تقسیمی صورت نگرفته در آخرین محل اقامت متوفی و پس از تقسیم با توجه به اینکه ترکه مال منقول است یا غیرمنقول در دادگاه صلاحیت دار اقامه می شود. اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص نباشد، آخرین محل سکونت وی ملاک خواهد بود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *