نمونه رای اجرت المثل سهم مشاع سرقفلی

زهرا شریفی

 

مالک سهم‌ مشاع سرقفلی می تواند اجرت المثل ایام تصرف شرکا در سهم خود را مطالبه نماید. اجرت المثل مبلغ خسارتی است که بابت استیفاء منفعت از ملک توسط غیر، به مالک رسمی وارد می شود.

علاوه بر اینکه مالک عرصه و عین می تواند از متصرف عدوانی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نماید، مالک منافع (سرقفلی) نیز قانوناً چنین حقی دارد. خواه موضوع دعوی خواهان سهم مشاعی باشد یا مفروزی.

در ذیل نمونه رای مطالبه اجرت المثل سهم مشاع سرقفلی از سوی احد از مالکین رسمی آورده شده است.

 

چکیده رای

مالک سهم مشاعی از سرقفلی می تواند اجرت المثل سهم خود را از متصرف مطالبه کند.

شماره دادنامه قطعی : 9409970221801513
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/28

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم ه. ع. فرزند ع. بطرفیت آقای ح.ر. ج.پ. فرزند علی باوکالت آقای الف. وکیل محترم دادگستری بخواسته مطالبه اجرت المثل منافع یکباب معازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 10934مورخ 1319/1/14 دفتر اسناد رسمی شماره 39 تهران به میزان سهم الارث از مورخ 1365/5/20 لغایت زمان صدور حکم باجلب نظر کارشناس به انضمام مطالبه خسارات دادرسی مقوم به 50001000 ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی ، با عنایت به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه به دلالت اسناد و مدارک ابرازی ، پاسخ استعلامات صورت گرفته و مدافعات خوانده ووکیل مدافع ایشان هیچگونه دلیل متقنی انتقال سهم الارث خواهان ازمنافع مغازه یاد شده و یا دلیلی که مبنی بر رضایت مشارالیها نسبت به متصرفات خوانده به قدرالسهم باشد، ارایه نشده و تصرفات خوانده من غیرحق دانسته ومالاً موضوع به کارشناس ارجاع که پس از وصول نظریه کارشناس و ابلاغ آن اعتراض موثر و مدللی بدان نشده و نظریه ابرازی نیز بلحاظ انطباق با موضوع قابل تبعیت می باشد لذا دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مقررات مواد 320 و308 قانونی مدنی و مواد 519و515و198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1233541052 ریال بابت اصل خواسته ( اجرت المثل ایام تصرف منافع از مورخ 1365/5/20 الی 1394/6/27 ) و پرداخت مبلغ 53000000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس وپرداخت هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی در حق خواهان محکوم مینماید. مدیر محترم دفتر موظف است قبل از صدور اجراییه نسبت به دریافت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر از خواهان اقدام نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمحمد شفیعی

 رای تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی ح.ر. ج.پ. باوکالت غ. الف. نسبت به دادنامه شماره 9409970226500758-94/8/5 صادره از شعبه 5 حقوقی تهران دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 1233541052ریال اجرت المثل سهمی تجدیدنظرخوانده از حق سرقفلی موضوع اجاره نامه 10934-1319/1/14 در تاریخ 65/5/20 لغایت 94/6/27 و خسارت دادرسی در حق ه. ع. باوکالت و.الف. لطفی زاده اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً قانون بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواه از جهات موجه در نقض آن نیست چراکه اولاً مالکیت مورث تجدیدنظرخوانده نسبت به دو دانگ از سرقفلی مورد بحث مسلم بوده که با فوت وی قهراً به ورثه وی از جمله تجدیدنظرخوانده منتقل گردیده است ثانیاً دادنامه 280/61 صادره از شعبه ده دادگاه صلح نیز مبین همین است ثالثاًتجدیدنظرخواه دلایلی که دلالت بر بی اعتباری سهم تجدیدنظرخوانده یا انتقال قانونی سهم مشارالیه بدوی باشد ارائه نکرده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *