نمونه رای تقسیم ترکه در مورد سرقفلی

زهرا شریفی

 

دعوای تقسیم ترکه در خصوص سرقفلی پذیرفته نمی شود.‌ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری مشمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ وجهی است که مستاجر با گذشت زمان و فعالیت صنفی کسب می کند.

با فوت شخص اموال و دارایی وی وارد ترکه شده و همه وراث قانونی در آن شریکند از جمله این اموال سرقفلی ملک تجاری می باشد. دعوی تقسیم ترکه وقتی مطرح می شود که میان ورثه در مورد مالکیت و نحوه تقسیم اختلاف وجود داشته باشد.

به دلیل اینکه انتقال سرقفلی دارای حکم خاص به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور است لذا اقامه دعوی تقسیم ترکه سرقفلی بلاوجه است.

در ذیل نمونه رای تقسیم ترکه در رابطه با سرقفلی ملک آورده می شود.

 

چکیده رای: دعوی تقسیم ترکه که موضوع آن حق سرقفلی است، درفرضی که مورث(مستاجر) حق انتقال عین مستاجره را به غیر نداشته، به دلیل تعارض باحقوق عینی مالک یا موجر، مسموع نیست و باید دعوی تجویز انتقال منافع اقامه شود.

شماره دادنامه قطعی: 9409980213300380
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27

 

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای د. م.ز. فرزند الف. با وکالت آقای ع. م. بطرفیت آقایان و خانمها م. و ن. و الف. همگی م.ز. و الف.د. ح. و د. و ر. هر دو م.م. و الف. و ه. و ن. و م. و ج. همگی م.ز. بخواسته تقسیم ترکه باستناد گواهی حصر وراثت بشماره 452 مورخ 1386/3/30 صادره از شعبه 210 – گواهی حصر وراثت بشماره 1267 مورخ 1381/6/3 صادره از شعبه 1107 – استعلام ثبتی بشماره 62253 مورخ 1390/12/22 – قرارداد اجاره بشماره 29583 مورخ 1360/10/2 – وکالتنامه رسمی بشماره 147600 مورخ 1388/8/12 – نامه اداره ثبت بشماره 15440 مورخ 1392/4/2 – وکالت نامه بشماره 00099 مورخ 1394/3/20 نظر باینکه موضوع خواسته حق سرقفلی دوباب مغازه ما ترک مرحوم الف. م.ز. می باشد و به موجب اجاره نامه رسمی موصوف ، مستاجر ( مرحوم مذکور ) حق انتقال عین مستاجره به غیر را نداشته و با موضوع خواسته خواهان حقوق عینی مالکین یا موجر ( خواندگان پنجم و ششم ) تضییع می گردد و خواهان می بایست دادخواست بخواسته تجویز منافع را مطرح و با توجه به سهم الارث مطالبه حقوق خود را می نمود . لذا دادخواست صحیحاً تنظیم نشده است . فلذا رسیدگی به دعوی به کیفیت موجود میسور نیست. لذا طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و بنحو مطروحه قابل استماع نمیباشد و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف20روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه180دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرشید دریانوش

رأی تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای د. م.ز. با وکالت آقای ع. م. بطرفیت 1-خانم الف.د. ح. 2- م. 3- ن. 4- الف. 5- ج. 6- الف. 7- ر. 8- ه. 9- ن. 10- م. شهرت همگی م.ز. 11- د. م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره473 مورخ 1394/5/12 صادره در پرونده کلاسه شعبه180 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تقسیم ترکه مرحوم الف. م.ز. موضوع حق سرقفلی دوباب مغازه قرارداد اجاره شماره29583-1360/10/2بلحاظ تعارض باحقوق عینی مالکین یاموجرین می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
فرهادمرادی -​محمدجوادخیری

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *