نمونه رای طلاق به دلیل عدم‌ پرداخت نفقه

زهرا شریفی

 

طلاق زوجه ضمن عقد نکاح در دوازده بند احصاء شده است. یکی از این موارد طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج است.

اگر مرد به مدت شش ماه به هر عنوان نفقه زن را نپردازد و شکایت نفقه منتهی به محکومیت قطعی وی شود. چنانچه حکم صادره منتهی به صدور اجرائیه شود لکن زوج همچنان از پرداخت امتناع کند، حق طلاق برای زوجه ایجاد می شود.

اگر مرد در مرحله اجرا نفقه مورد حکم را نپردازد، حق طلاق زن که به موجب شروط ضمن عقد نکاح ایجاد شده، زایل نمی شود.

 

چکیده رای: شرط ضمن عقد نکاح در مورد استنکاف زوج از پرداخت نفقه محقق گردیده و از موجبات طلاق بوده و پرداخت بعدی نفقه موجب زایل شدن حق مکتسب زوجه برای طلاق نیست.

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/06/12

رای بدوی

حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ح. م. به وکالت از خانم ن. ص. م. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ا. م. ق. ق. ل. بخواسته طلاق مطرح و چنین توضیح داده اند ( … موکل به استناد سند ازدواج در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۴ با خوانده ازدواج نموده حالیه به استناد دادنامه صادره از شورای حل اختلاف که منتج به دادنامه قطعی از شعبه *شده است.و همچنین اجراییه و برگ جلب خوانده جملگی پیوست دادخواست شده است.شرط یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محقق و خوانده قریب به سه سال از پرداخت نفقه زوجه امتناع نموده است ) ص۱ پرونده بدوا بمنظور صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال که نتیجه ای دربر نداشته است.و نهایتا پرونده به شعبه *ارجاع که با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل وکیل خواهان اظهار نموده اند ( زوجین در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ ازدواج کرده اند فرزند ی ندارند زوجه به دلایل زیر قصد طلاق دارد. زوج بیش از سه سال است.از پرداخت نفقه امتناع کرده علیرغم صدور حکم قطعی محکومیت ایشان ) خوانده در مقام پاسخ اظهار نموده ( اینجانب اعسار دادم و ده میلیون تومان پیش قسط و الباقی ماهی دو میلیون تومان رای صادر شده که پرونده پس از اعتراض همسرم به تجدیدنظر رفته است ) در ادامه وکیل خواهان اضافه نموده است. ( حکم قطعی دایر بر محکومیت خوانده از باب ورود به عنف و تخریب درب منزل پدر همسرش ارائه نموده ایم مهریه زوجه ۱۱۴ سکه تمام بهار ازادی است.که در قبال طلاق ده سکه از انرا و همچنین کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت به زوج بذل می نماید. جهیزیه در ید زوجه است ) ص۲۵ دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده و زوجین به واحد داوری معرفی شده اند. نظریه داور منتخب زوجه مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک فی مابین زوجین واصل شده است.ص۴۰ نظریه داور زوج دایر به ادامه زندگی مشترک اخذ گردیده ص۳۶ دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ حکم به رد دعوی طلاق زوجه صادر نموده است.ص۴۳ تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نیز به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ صادره از شعبه *رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است.ص۷۲ دادنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ابلاغ و اقای ح. م. به وکالت از خانم ن. ص. م. طی دادخواست تقدیمی در مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۳ در مقام فرجامخواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده اند ( بموجب حکم شماره *صادره از شورای حل اختلاف که در شعبه *قطعی شده است.فرجامخوانده به پرداخت نفقه در حق موکل محکوم شده است.که منتهی به صدور اجراییه و سپس حکم جلب زوج در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شده است.که این امر مسبوق به حکم کیفری ترک انفاق صادره از شعبه *جملگی دال بر این امر است.که موکل قریب به چهار سال به لحاظ عدم پرداخت نفقه از سوی زوج بلاتکلیف رها شده و لذا به طریق اولی شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه محقق گردیده است.موکل سالیان متمادی با عناوین مختلف از جمله تهدید ، فحاشی و تخریب عمدی که نمونه ارای ان پیوست است.از ناحیه فرجامخوانده مورد ازار بوده است.در ضمن موکل حاضر به بذل بخشی از مهریه خود می باشد. … ) مشروح لایحه وکیل فرجامخواه و پاسخ فرجامخوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۰۰۰ *۰۱/۲/۲۰ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای دیوان

در خصوص فرجامخواهی خانم ن. ص. م. با وکالت اقای ح. م. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه فرجامخواسته که بموجب ان دعوی نخستین وی بطرفیت اقای ا. م. ق. ق. ( فرجامخوانده ) بخواسته طلاق منتهی به صدور حکم به رد دعوی فرجامخواه شده است.با عنایت به اینکه بموجب بند یک شرایط ضمن عقد نکاح زوجین مقرر گردیده است.که استنکاف زوج به مدت شش ماه از پرداخت نفقه زن به هر عنوان برای زوجه حق طلاق ایجاد می نماید. ( صفحه ۵۷ ) و در صورت تحقق شرط مذکور این امر حقی مکتسب برای زوجه محسوب می شود. و حسب محتویات پرونده رای شورای حل اختلاف در محکومیت فرجامخوانده به پرداخت نفقه زوجه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادر گردیده است. ( صفحه ۲۲ ) و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ از سوی دادگاه تایید شده و قطعیت یافته است. ( صفحه ۲۳ ) و پس از صدور اجراییه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ( صفحه ۲۴ ) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اجراییه مذکور به انجام نرسیده است. ( صفحه ۳۳ ) لذا رد درخواست طلاق فرجامخواه موجبی نداشته است.مضافا به اینکه با فرض پرداخت بعدی نیز ممکن است.عدم پرداخت نفقه تکرار شود. که چنین امری علاوه بر اینکه حق مکتسب را ساقط نمی نماید. اصولا موجبات تزلزل زندگی خانوادگی را فراهم می کند لذا فرجامخواهی زوجه وارد است.و مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده به شعبه ای دیگر از شعب محترم دادگاههای تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می شود. تا پس از رسیدگی چنانچه بین زوجین صلح و سازش ایجاد نشود. تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نمایند.
شعبه *
رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *