بطلان قرارداد

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور

  رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ – ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ◇ طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب 11307/2/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و …

تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور ادامه »

وکیل فروش مال غیر در تهران

  وکیل فروش مال غیر در تهران دعوا را از دو منظر کیفری و حقوقی با توجه به مدارک موجود پیگیری می کند. فروش مال غیر عبارت است از اینکه شخصی بدون حق و اذن و اجازه مالک، ملک وی را به دیگری انتقال دهد خواه عین مال خواه منافع آن. برای این منظور دفتر …

وکیل فروش مال غیر در تهران ادامه »

مشاوره حقوقی بطلان معامله – تلفنی، آنلاین و حضوری

  مشاوره حقوقی بطلان معامله به لحاظ جریان اصل صحت در معاملات، واجد اهمیت است. خواه به صورت تلفنی، حضوری یا آنلاین. محاکم حقوقی در دعاوی بطلان معامله سختگیرانه برخورد می کنند. لذا لازم است قبل از طرح دعوی یا در حین دادرسی با وکیل مجرب و مسلط به امور معاملات دفتر وکالت و مشاوره …

مشاوره حقوقی بطلان معامله – تلفنی، آنلاین و حضوری ادامه »

نمونه لایحه بطلان معامله فضولی

نمونه لایحه بطلان معامله فضولی

  بطلان معامله فضولی در جایی واقع می شود که مورد معامله متعلق به غیر بوده و فروشنده بدون رضایت مالک، مبیع را به دیگری منتقل نماید. در این صورت مالک حقیقی مبیع در صورت عدم رضایت یا خریدار جاهل به تعلق مبیع به غیر، دعوی بطلان معامله را مطرح می کنند. مورد قرارداد ممکن …

نمونه لایحه بطلان معامله فضولی ادامه »

غرامت ناشی از مال غیر بودن مورد معامله

غرامت ناشی از معامله مال غیر

  معامله مال غیر به معنای این است که فروشنده و انتقال دهنده بدون مالکیت بر مبیع آن را انتقال دهد در این صورت عهده دار غرامت ناشی از این معامله خواهد بود به چنین قراردادی مستحق للغیر نیز گفته می شود. چنین معامله ای باطل است. ذینفع علاوه بر اینکه می تواند دعوی بطلان …

غرامت ناشی از معامله مال غیر ادامه »

حقوق خریدار در معامله مال غیر

حقوق خریدار در معامله مال غیر

  خریدار معامله مال غیر دارای حقوقی است که در قانونی پیش بینی شده است. هر معامله ای که طرفین منعقد می کنند در آن منافع خود را دنبال می کنند. از نظر حیات حقوقی معاملات سه ‌نوع هستند صحیح، غیرنافذ و باطل. معامله مال غیر یا فضولی از نوع غیر نافذ می باشد. در …

حقوق خریدار در معامله مال غیر ادامه »

آثار معامله باطل

آثار معامله باطل

  معامله ای که باطل می شود دارای آثاری است که به موجب آن روابط حقوقی طرفین به کلی بی اعتبار می شود. عقد باطل هیچ گونه حیات و آثار حقوقی ندارد و با عقد مالکیتی به طرف قرارداد منتقل نمی شود. بطلان اثر قهقرایی دارد. به عبارتی با صدور حکم بطلان همه توافقات و …

آثار معامله باطل ادامه »

ابطال سند مجعول

ابطال سند مجعول

  ابطال سند مجعول در مواردی صورت می گیرد که در مورد مندرجات یا امضائات سندی تحریف و تقلب صورت گرفته باشد. لذا خواهان با طرح دعوی ابطال، بی اعتباری آن را درخواست می کند. ممکن است جعل در سند عادی محقق شده باشد یا سند رسمی. در هر حال قابل پیگیری و ابطال می …

ابطال سند مجعول ادامه »

تفاوت بطلان معامله و ابطال سند

بطلان معامله و ابطال سند

  دعوی بطلان معامله و ابطال سند از دعاوی شایع محاکم حقوقی به شمار می رود. هر معامله که منعقد می شود اصل بر صحت آن است مگر اینکه فسادش ثابت گردد. معامله باطل معامله ای است که هیچ آثار و حیات حقوقی ندارد گویی از ابتدا چنین عقدی واقع نشده است. در ادامه، به …

بطلان معامله و ابطال سند ادامه »

ابطال معامله مال غیر

ابطال معامله مال غیر

  معامله مال غیر وقتی ابطال می شود که مالک معامله را تنفیذ نکند و رد کند. اگر معامله نسبت به مال دیگری شود معامله مال غیر بوده و قابل ابطال است. مستحق للغیر به این معناست که مالی که متعلق به فرد دیگری است بدون اذن و اجازه وی منتقل شود. اگر بیعی واقع …

ابطال معامله مال غیر ادامه »