بطلان قرارداد

غرامت ناشی از مال غیر بودن مورد معامله

غرامت ناشی از معامله مال غیر

معامله مال غیر به معنای این است که فروشنده و انتقال دهنده بدون مالکیت بر مبیع آن را انتقال دهد در این صورت عهده دار غرامت ناشی از این معامله خواهد بود به چنین قراردادی مستحق للغیر نیز گفته می شود. چنین معامله ای باطل است. ذینفع علاوه بر اینکه می تواند دعوی بطلان معامله …

غرامت ناشی از معامله مال غیر ادامه »

حقوق خریدار در معامله مال غیر

حقوق خریدار در معامله مال غیر

خریدار معامله مال غیر دارای حقوقی است که در قانونی پیش بینی شده است. هر معامله ای که طرفین منعقد می کنند در آن منافع خود را دنبال می کنند. از نظر حیات حقوقی معاملات سه ‌نوع هستند صحیح، غیرنافذ و باطل. معامله مال غیر یا فضولی از نوع غیر نافذ می باشد. در ادامه …

حقوق خریدار در معامله مال غیر ادامه »

آثار معامله باطل

آثار معامله باطل

معامله ای که باطل می شود دارای آثاری است که به موجب آن روابط حقوقی طرفین به کلی بی اعتبار می شود. عقد باطل هیچ گونه حیات و آثار حقوقی ندارد و با عقد مالکیتی به طرف قرارداد منتقل نمی شود. بطلان اثر قهقرایی دارد. به عبارتی با صدور حکم بطلان همه توافقات و تعهدات …

آثار معامله باطل ادامه »

ابطال سند مجعول

ابطال سند مجعول

ابطال سند مجعول در مواردی صورت می گیرد که در مورد مندرجات یا امضائات سندی تحریف و تقلب صورت گرفته باشد. لذا خواهان با طرح دعوی ابطال، بی اعتباری آن را درخواست می کند. ممکن است جعل در سند عادی محقق شده باشد یا سند رسمی. در هر حال قابل پیگیری و ابطال می باشد. …

ابطال سند مجعول ادامه »

تفاوت بطلان معامله و ابطال سند

بطلان معامله و ابطال سند

دعوی بطلان معامله و ابطال سند از دعاوی شایع محاکم حقوقی به شمار می رود. هر معامله که منعقد می شود اصل بر صحت آن است مگر اینکه فسادش ثابت گردد. معامله باطل معامله ای است که هیچ آثار و حیات حقوقی ندارد گویی از ابتدا چنین عقدی واقع نشده است. در ادامه، به طور …

بطلان معامله و ابطال سند ادامه »

ابطال معامله مال غیر

ابطال معامله مال غیر

معامله مال غیر وقتی ابطال می شود که مالک معامله را تنفیذ نکند و رد کند. اگر معامله نسبت به مال دیگری شود معامله مال غیر بوده و قابل ابطال است. مستحق للغیر به این معناست که مالی که متعلق به فرد دیگری است بدون اذن و اجازه وی منتقل شود. اگر بیعی واقع و …

ابطال معامله مال غیر ادامه »

شروط باطل و مبطل عقد

شروط باطل و مبطل عقد

شروط باطل و مبطل عقد در تعریف قانونی، اولی صرفا شرط باطل است بدون اینکه عقد را باطل کند. اما دومی هم شرط و هم عقد هر دو باطل هستند. شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی است. اصطلاحاً شرط تابعی از عقد مشروط است که اعتباری مستقل از عقد ندارد. …

شروط باطل و مبطل عقد ادامه »

بطلان معامله به دلیل حکم حجر

بطلان معامله به دلیل حکم حجر

بطلان معامله به دلیل حکم حجر پس از اثبات حجر معامله کننده و قطعیت آن صورت می گیرد. به شخصی که فاقد اهلیت قانونی باشد محجور گفته می شود. علیرغم اینکه اصل بر صحت معاملات است. لکن گاهی معامله منعقده و آثار آن که در نتیجه نقض قانون است، حقوق اشخاص ثالث را تضییع می …

بطلان معامله به دلیل حکم حجر ادامه »

فرق-بین-معامله-باطل-و-غیرنافذ

تفاوت قرارداد باطل و غیرنافذ

قرارداد باطل و غیرنافذ در کنار معامله صحیح انواع عقود از حیث حیات حقوقی می باشند. از آنجا که افراد به دنبال کسب سود بیشتر در عقود هستند، تلاش می کنند با قرارداد صحیح به مقصود برسند. گاهی اوقات، علیرغم انتظار طرفین، معامله از نظر قانونی صحیح نمی باشد. لذا حیات حقوقی آن در معرض …

تفاوت قرارداد باطل و غیرنافذ ادامه »

بطلان معامله توقیفی

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده در مواردی که ملک بعد از توقیف به دیگری منتقل شود، با اقامه دعوی از سوی ذینفع صورت می گیرد. توقیف به معنای بازداشت مال منقول و غیرمنقول و جلوگیری از معامله و نقل و انتقال آن است. معامله مال توقیف شده که مورد معامله قبل از قرارداد توسط مراجع …

بطلان معامله مال توقیف شده ادامه »