قانون آیین دادرسی کیفری

ماده قانونی

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

  ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی […]

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

  ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

  ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

  ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.   تحلیل

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

  ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس ت – اظهار و اقرار متهم ث- اطلاع

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »