قانون صدور چک

ماده قانونی

ماده ۱۳ قانون صدور چک – تحلیل ماده

  ماده ۱۳ قانون صدور چک در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت […]

ماده ۱۳ قانون صدور چک – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۱۴ قانون صدور چک – تحلیل ماده

  ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت

ماده ۱۴ قانون صدور چک – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۱۹ قانون صدور چک – تحلیل ماده

  ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به

ماده ۱۹ قانون صدور چک – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۱۱ قانون صدور چک – تحلیل ماده

  ماده ۱۱ قانون صدور چک جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد

ماده ۱۱ قانون صدور چک – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۲ قانون صدور چک – تحلیل ماده

  ماده ۲ قانون صدور چک چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا

ماده ۲ قانون صدور چک – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده قانونی

ماده ۲۳ قانون صدور چک – تحلیل ماده

  ماده ۲۳ قانون صدور چک دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف-

ماده ۲۳ قانون صدور چک – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »