نمونه رای خیار فسخ نکاح

نمونه رای خیار فسخ نکاح
زهرا شریفی

 

کتمان بیماری از ناحیه یکی از زوجین از موارد فسخ نکاح محسوب می شود‌. ممکن است عامل فسخ یکی از عیوب مقرر در قانون مدنی باشد.

ممکن است حق فسخ نکاح در نتیجه تدلیس از سوی یکی از طرفین ایجاد گردد. در هر حال دادگاه با در نظر گرفتن عرف جامعه و آنچه صراحتاً، ضمناً یا متبانیاً در عقد شرط می شود، تشخیص می دهد نکاح قابل فسخ است.

 

چکیده رای: در عرف جامعه قطعا برای ازدواج، سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط است و در صورتی که بعد از عقد خلاف آن ثابت شود نوعی فریب تلقی گردیده و می تواند از مصادیق صفتی باشد که عقد متبانیا بر آن واقع شده و موجب فسخ نکاح گردد.

 

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ا. س. در مورخه ۹۹/۸/۳ با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح به طرفیت م. س. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در مورخه ۹۹/۱/۴ باخوانده ازدواج نموده و هنوز عروسی انجام نشده و اخیرا متوجه بیماری روماتیسم و عفونت مفصلی نامبرده شدم و متوجه شدم بیماری ذکر شده صعب العلاج و پیش رونده بوده و مشکلاتی برای بچه دار شدن نیز دارد. و خوانده بیماری را کتمان نموده و مرا فریب داده است. شعبه *در ۹۹/۹/۲۱ تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته ازدواج سنتی بوده و ایشان قبل از ازدواج گفت حساسیت دارم. ماست و دوغ که می خورم. زانوهایم درد می گیرد که من هم گفتم من عسل می خورم معده ام درد می گیرد. و در زمان عقد ۹ کیلو وزن وی کاهش یافت که به خاطر ترس از پاسخ ازمایشات قرصهای بیماری را ترک می کند. بعد از عقد قرصهای صورتی دیدم گفت مرتب عادت ماهانه شده ام. بعد قرصهای بیشتری دیدم. گفت می ترسم ویلچرنشین شوم. یا لنگ بزنم و بعد معلوم شد روماتیسم دارد. و عفونت به خون خورده است. رفتم موضوع را به پدرش گفتم گفت تا ۵ سال پیش هر چه خواستگار بود رد کردم. چون لنگ می زده است. حالا که فهمیدی خیالم راحت شد. بعد همسرم مهریه را اجرای گذاشت و حسابهایم را توقیف کرد وکیل خوانده پاسخ داده ادعای ایشان کذب است.و بیماری موکل خود ایمنی است. و زمان خواستگاری بیماری خود را به خواهان اعلام نموده است. و شواهد نیز وجود دارد. و بیماری موکل از موارد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیست. طبق اظهار خواهان موکل در ۴ تیر برای عمل بینی به دکتر رفته و دکتر جهت التهاب بینی گفته از عمل فعلا تا بهبودی خودداری شود. چرا ان زمان خواهان تقاضای فسخ نداده است. چرا اظهار نامه نداده است. تقاضای ارجاع موکل به سازمان *را دارم. دادگاه قرار استماع شهادت شهود و معرفی خوانده به سازمان *را صادر نموده است. سازمان *مطابق برگ ۱۸ پرونده اعلام کرده هر چند بیماری رماتیسم صعب العلاج است.ولی در صورت مصرف دارو بصورت منظم مانعی برای روابط زناشویی و بچه دار شدن نیست. دادگاه با استناد به نظریه پزشکی به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۹/۳۰ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای ا. س. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورخه ۹۹/۱۲/۲۶ تشکیل جلسه داده است.از شهود استماع شهادت شده است. ۱- مراد س. : ( ص ۵۹ ) سوگند یاد نمود که حقیقت را بگوید. من عموی خانم هستم. من از برادر زاده ام شنیدم و سوال کردم حقیقت را در مورد بیماری به *گفتی گفت من همه حقیقت را در مورد بیماری گفتم ولی من خودم نبودم که بشنوم. من شبی که *برای خواستگاری رفت نبودم. ۲- ل. ت. : دختر عمه *و زن عموی م. هستم. و معرف برای ازدواج بودم. شب خواستگاری من و شوهرم بودیم واجازه گرفتند *و م. رفتند اتاق صحبت کردند. ولی من از صحبت های انها اطلاعی ندارم. ۳- م. س. : عموی زوجه: من بعد از یک هفته از شب خواستگاری مطلع شدم. که جواب مثبت بوده و شب بله برون من منزل برادرم رفتم. و *را انجا دیدم. در ان شب بحثی در مورد بیماری نبود بعد از یک یا دو ماه اینها دچار مشکل شدند من به باغ پدر *رفتم پدرش گفت عروس مشکل دارد. و من حاضرم هشتاد میلیون بدهم. که جدا شوند من گفتم شما مگر خبر ندارید که ان شب برادرم به دخترش گفته همه چیز را به شوهر اینده ات بگو؟ پدر البرز گفت بله پدر عروس گفته ولی عروس واقعیت را نگفته است. من خودم شخصا چیزی از مریضی و گفتن ان نشنیدم. ۴- م. س. ( عموی زوجه ) : همسرم عمه *در مورد بیماری اش صحبت کرده است. وکیل زوج گفته: موکل ماهها پس از ازدواج از بیماری مطلع شده و بلافاصله اراده خود را به فسخ ابتدا شفاهی و بعد با اظهار نامه و دادخواست اعلام نموده است. و موضوع بیماری مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است.اظهارات تجدیدنظر خوانده در پیامک ها و پدرش در سی دی تقدیم می گردد. که همگی قرینه بر عدم اطلاع موکل است. که پدرش اظهار داشته دخترم ترس داشته که شما بفهمی حالا که فهمیدی ارام شده است. شهادت شهود هم نقل قول است.موکل حاضر به ادای سوگند می باشد. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۲۷ با این استدلال که مشکل زوجه از عیوب اساسی که مشمول حق فسخ باشد.
نبوده و از طرفی با صعب العلاج بودن بیماری مانع وظایف زناشویی و بچه دار شدن نیست و از موارد تدلیس هم محسوب نمی شود. دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده خانم س. ظ. در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۰۰ */۱۱/۲۷ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان

فرجامخواهی اقای م. ک. خ. به وکالت از ا. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست فسخ نکاح صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا موضوع بیماری زوجه مطابق نظریه سازمان *صرفنظر از اینکه در روابط زناشویی موثر بوده یا موثر نباشد. غیر قابل علاج اعلام شده و بدیهی است.که زوجه همیشه باید تحت درمان باشد. و قطعا این نوع بیماری می تواند از موارد مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی باشد. زیرا اگر زوج قبل از عقد از وجود بیماری لاعلاج زوجه مطلع بود اقدام به ازدواج نمی کرد. ثانیا اینکه شهود معرفی شده از ناحیه فرجامخوانده هیچکدام نتوانسته اند شهادت بدهند که در زمان عقد و قبل از ان شاهد گفتگوی زوجین و بیان بیماری توسط زوجه بوده اند و اظهارات همه شهود شنیده هایی از پدر زوجه و زوجه می باشد. و این نوع شهادت قابل پذیرش نیست مضافا به اینکه زوج اطلاع خود را از بیماری به این شدت انکار می کند. و با عدم ارائه دلیل از ناحیه فرجامخوانده انکار فرجامخواه مقدم است.از طرفی منکر اعلام کرده حاضر به اتیان سوگند هم می باشد. ثالثا نوع مکالمه زوج با پدر زوجه ونوع پیامک های رد و بدل شده بین ایشان و زوجه خود حکایت از این دارد. که زوج از وجود بیماری قبل از عقد مطلع نبوده است. رابعا اینکه در عرف جامعه قطعا برای ازدواج سلامتی جسمی طرفین در فرض عدم بیان هر گونه بیماری یا عیب شرط می باشد. و در صورتی که بعد از عقد خلاف ان ثابت شود. نوعی فریب تلقی می گردد. خصوصا که نوع بیماری از موارد صعب العلاج نیز باشد. بدیهی است.که می تواند از مصادیق صفتی باشد. که عقد متبانیا بر ان واقع گردیده و مشمول مفاد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *