نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

در مواردی که در مرحله اجرای حکم، مالی از محکوم علیه توقیف می شود و شخص ثالث مدعی مالکیت نسبت به مال مزبور باشد مالک می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاهی که حکم زیر نظرش اجرا می شود تقدیم کند.

 اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرائی در مورد اموال منقول و غیر منقول امکانپذیر است. برای مثال، ملکی به موجب سند عادی به دیگری فروخته می شود. پس از مبایعه نامه و قبل از انتقال رسمی ملک، همسر فروشنده بابت مهریه اقدام به توقیف ملکی می نماید که در دفتر املاک کماکان به نام فروشنده است.

در این صورت، خریدار که قانوناً ملک را خریداری نموده است حق اعتراض به توقیف ملکش را خواهد داشت. برای همین دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاهی که حکم تحت نظر وی اجرا می شود ارائه می نماید.

دستور موقت

به دلیل اینکه هر زمان ممکن است ملک توقیف شده که به مزایده گذاشته شده به نام برنده مزایده منتقل شود، خواهان ضمن دادخواست اعتراض ثالث اجرائی باید علاوه بر خواسته اصلی، در ستون خواسته دستور موقت توقیف عملیات اجرایی را قید نماید.

در این صورت با توجه به عادی بودن سند ابرازی دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی همراه با تودیع خسارت احتمالی صادر می نماید.

تودیع خسارت احتمالی به این دلیل است که در صورت صدور حکم بر ناحق بودن ادعای خواهان، ذینفع از محل مبلغ تودیعی خسارات وارده به خود را جبران نماید. دعوی اعتراض ثالث اجرائی دعوایی غیر مالی است.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

خواهان: خانم…
خواندگان ۱-  ۲-  ۳-

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته
اعتراض ثالث اجرائی در خصوص پرونده کلاسه … و بایگانی … شعبه دوم اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف پلاک ثبتی … و … فرعی از … اصلی بخش … تهران ( مقدار ۱۴ سهم از ۱۰۰ سهم از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور)
رفع اثر از توقیف اموال غیرمنقول
بدواً دستور موقت و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
خسارات دادرسی

ادله و منضمات: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، مبایعه نامه، دستور انتقال اجرایی به دفترخانه (یا مدارک توقیف ملک)

ریاست محترم دادگاه
باسلام و احترام به عرض عالی می رساند: اینجانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت … واقع در … به موجب مبایعه نامه مورخ … می باشم. متعاقب محکومیت خوانده ردیف اول در شعبه محترم … دادگاه حقوقی، ملک مزبور از سوی خوانده ردیف دوم توقیف می گردد.

این در حالیست که در زمان توقیف، خوانده مزبور مالکیتی نسبت به ملک نداشته است. پس از توقیف، ملک به مزایده گذاشته و در حال حاضر به موجب مکاتبه شعبه دوم اجرای احکام با دفترخانه … در شرف انتقال اجرایی به نام خوانده ردیف سوم می باشد.

نظر به مراتب معروضه و مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به مالکیت خواهان نسبت به کل ملک و نظر به تضییع حقوق صورت گرفته، درخواست رسیدگی و رفع اثر از توقیف اموال غیرمنقول و بدواً درخواست دستور موقت و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و خسارات دادرسی از محضر عالی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *