نمونه دادخواست تقسیم ترکه

در مواردی که میان ورثه در تقسیم اموال به جا مانده از متوفی اختلاف ایجاد گردد، هر یک می تواند دادخواست تقسیم ترکه بدهد. شخصی که فوت می کند اموال وی داخل ترکه شده و وراث قانونی حین الفوت، مالکین مشاعی ترکه محسوب می شوند. تا زمانی که تقسیم انجام نشود حالت مشاعی ورثه در ماترک باقی خواهد ماند.

تقسیم ترکه

تقسیم ترکه دعوایی غیر ترافعی است که به موجب آن متعاقب دادخواست خواهان، دادگاه اقدام به تقسیم اموال متوفی که از سوی ورثه معرفی شده اند، می نماید. اموال موضوع دعوا می تواند خانه، مغازه، حق سرقفلی، زمین، خودرو، حساب بانکی و… باشد.

دادگاه در حین رسیدگی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد اموال موضوع دعوی ارجاع می دهد. ممکن است قبلاً درخواست تحریر ترکه شده باشد. بهتر است در صورت تعدد اموال، تحریر ترکه انجام شود تا اینکه به موجب آن دارایی ها و دیون متوفی مشخص شود. در این حالت صورتجلسه تحریر ضمیمه دادخواست می گردد.

شرایط دادخواست

دعوی تقسیم ترکه دعوایی غیر مالی است و هزینه دادرسی بر این اساس پرداخت می شود. این دعوی می بایست به طرفیت کلیه وراث قانونی حین الفوت مطرح شود. چنانچه نام یکی از وراث در ستون خواندگان ذکر نشود، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

در مواردی که وصیت نامه وجود دارد، از سوی ذینفع آن که موصی له نام دارد به دادگاه ارائه می گردد. در این صورت اگر موصی له شخصی غیر از ورثه باشد جزء خواندگان قرار می گیرد.

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست تقسیم ترکه

خواهان…

خواندگان….

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان تقسیم، صدور حکم بر فروش و تقسیم وجه حاصله بین طرفین به نسبت حصه هر یک نسبت به حساب بانکی با مشخصات…، ملک به پلاک ثبتی… بخش … واقع در…، یک قطعه زمین به پلاک ثبتی…. بخش… واقع در… ، آپارتمان به شماره مبایعه نامه و تاریخ….. خودرو به شماره انتظامی… بعلاوه خسارات دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، گواهی انحصار وراثت، صورتجلسه تحریر ترکه شماره … مورخ…، اسناد مالکیت و مبایعه نامه، کارت مالکیت خودرو، دفترچه حساب بانکی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری.

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: خواهان و خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت به شماره و تاریخ… صادره از شورای حل اختلاف … وراث قانونی مرحوم … می باشند. بر اساس تحریر ترکه صورت گرفته، ماترک به جا مانده از متوفی شامل اموال مرقوم در ستون خواسته می باشد.

از آنجا که در نحوه تقسیم آنها میان وراث اختلاف حادث شده است، لهذا مستنداً به ماده ۵۸۹ قانون مدنی و مواد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ماترک متوفی و در صورت عدم امکان تقسیم حکم به فروش اموال و تقسیم بین وراث با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *