دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس

زهرا شریفی

 

مطالبه وجه چک علاوه بر صادرکننده از ظهر نویس و امضاکنندگان آن نیز امکانپذیر است. دادخواست مطالبه چک به اختیار دارنده به طرفیت امضاکنندگان یا هر یک از آنها به مرجع قضایی تقدیم می شود.

چک سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده وجوهی که نزد بانک دارد را در حق دارنده کارسازی می کند. ممکن است امضاکننده چک یکنفر صادرکننده باشد. ممکن است مسئولین چک شامل ضامن و ظهرنویس هم بشود‌.

ظهرنویس چک کیست؟

طبق قانون تجارت ظهرنویسی با صرف امضای ظهر چک محقق می شود. از سال ۱۴۰۰ و لازم الاجراشدن چک های صیادی، ظهرنویسی و انتقال چک می بایست در سامانه صیاد از سوی انتقال دهنده (دارنده فعلی) ثبت شود. سپس توسط انتقال گیرنده (دارنده بعدی) تایید گردد تا سند تجاری محسوب شود.

اگر این انتقال طبق قانون ثبت نشود و کد رهگیری صادر نگردد. ظهرنویسی فاقد وصف تجاری بوده و دارنده به عنوان یک چک مدنی و عادی می تواند آن را مطالبه نماید. در این صورت خسارت تاخیر تادیه حسب مورد از تاریخ دادخواست یا مطالبه منظور می شود.

از این رو باید در زمان انتقال چک دقت نمود که در سامانه ثبت و تایید شود. مطالبه چک علیه ظهرنویس(دارنده قبلی) صرفاً از طریق دادگاه امکانپذیر است.

بنابراین شکایت کیفری و صدور اجراییه مستقیم و اقدام از طریق اجرائیات اداره ثبت در دعوی علیه ظهرنویس قابل پذیرش نیست‌. اگرچه طبق مقررات در سامانه ثبت شده باشد.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (اقامتگاه وی در ثنا) به دعوا رسیدگی می کند.

▪︎ دعوا مالی است. هزینه دادرسی ۳/۵ درصد مبلغ مورد مطالبه پرداخت می شود. خواهان در صورت عدم تمکن مالی، اعسار از هزینه دادرسی را تقاضا می نماید.

▪︎ دعوی علیه ظهرنویس زمانی قابل قبول است که دارنده ظرف مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک مراجعه کند. همینطور ظرف یکسال از تاریخ گواهی عدم پرداخت، دادخواست مطالبه وجه چک را ثبت نموده باشد.‌

▪︎ خواهان می تواند ضمن دادخواست یا بعد از آن قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را از دادگاه درخواست کند.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص مورد می باشد.

 

نمونه دادخواست

خواهان:…

خواندگان:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: مطالبه وجه چک به شماره… تاریخ… مبلغ… عهده بانک…

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم

خسارات دادرسی

بدواً صدور قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان.

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، چک و گواهی عدم پرداخت.

ریاست محترم دادگاه

با سلام به استحضار می رساند: خوانده ردیف دوم، ظهرنویس، چک موصوف با مشخصات فوق را بابت بدهی در وجه موکل انتقال نموده و توسط خواهان تایید شده است.

چک مزبور از سوی خوانده ردیف اول در وجه ظهرنویس صادر شده است. لکن با مراجعه خواهان در سررسید به بانک محال علیه، متاسفانه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد.

علیرغم مراجعات مکرر موکل به ظهرنویس تاکنون وجهی پرداخت نشده است. لذا درخواست محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات طبق ستون خواسته و بدواً صدور قرار تامین خواسته از اموال خواندگان مورد تقاضاست.   با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *