نمونه دادخواست مطالبه چک و خسارات

نمونه دادخواست مطالبه چک و خسارات
زهرا شریفی

 

دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه یکی از موارد شایع رسیدگی در محاکم حقوقی محسوب می شود. چک سندی تجاری و وسیله پرداخت پول در مراودات مالی بین اشخاص و بازرگانان می باشد.

دارنده می تواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید از دادگاه حقوقی درخواست کند. اگر چک دارای ضامن و ظهرنویس باشد، خواهان می تواند از طریق دادخواست، وجه چک را به طور تضامنی از امضاکنندگان و مسئولین آن مطالبه کند.

دادخواست مطالبه چک

چک سندی تجاری است که به موجب آن دارنده می تواند اصل مبلغ و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور مطالبه کند. علاوه بر امکان مطالبه آن از دادگاه، از طریق صدور اجرائیه مستقیم در اجرای احکام دادگستری، اجرای ثبت و دادگاه کیفری نیز با دادخواست ضرر و زیان وجه آن قابل مطالبه است.

خسارت تأخیر تأدیه چک صرفاً از طریق دادگاه حقوقی بر اساس تبصره ماده ۲ قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، قابل دریافت است. پس از صدور رای قطعی محکومیت، در مرحله اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و از محکوم علیه دریافت می شود.

قرار تامین خواسته

خواهان می تواند ضمن دادخواست یا در طول رسیدگی تا قبل از صدور رای قطعی، صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده یا خواندگان را درخواست نماید.

اگر چک ظرف مهلت پانزده روز با رعایت مواعد ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه شده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، خواهان از تودیع خسارت احتمالی معاف می شود.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ممکن است خواهان توانایی پرداخت ۳/۵ درصد مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی نداشته باشد. در این صورت می تواند ضمن دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید. استشهادیه دو نفر شاهد از طریق سامانه عدل ایران ثبت و به دادگاه ارسال می گردد.

دادگاه ابتدا به خواسته اعسار رسیدگی می کند. در صورت احراز، حکم بر اعسار تمام یا بخشی از هزینه صادر می گردد.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی موردی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات

خواهان…

خواندگان: ۱- ۲- ۳-

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- مطالبه وجه یک فقره چک صیادی به شماره… تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ عهده بانک… مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی

۳- بدواً صدور قرار تامین خواسته

۴- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت.

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: یک فقره چک صیادی با اوصاف مذکور در ستون خواسته بابت بدهی از سوی خوانده ردیف سوم به خواهان ظهرنویسی و تحویل گردید. چک موضوع دعوی از سوی خواندگان ردیف اول و دوم صادر و پرداخت وجه آن ضمانت شده است.

با مراجعه خواهان به بانک، چک موضوع دادخواست منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت به جهت فقدان موجودی گردید. لذا با عنایت به مسئولیت تضامنی خواندگان در مورد چک به عنوان سند تجاری، مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۴۹ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک درخواست رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرا قبل از ابلاغ، همچنین صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *