نمونه رای عدم پرداخت نفقه در دوران عقد

تحقق شرط ضمن عقد عدم پرداخت نفقه در دوران عقد
زهرا شریفی

 

چکیده رای: در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی که زوجه عرفاً تمکین نمی نماید و  مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.

شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۸۸ – تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۵

جریان پرونده

آقای ه – ز به وکالت از خانم م-ک فرزند ح. ۲۷ ساله دادخواستی به خواسته ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به طرفیت آقای م.ع فرزند ح. ۲۱ ساله تقدیم دادگاه های حقوقی و اظهار داشته:

به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳ – ۹۲/۵/۲۶ به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده و حکم جلب وی صادر شده لذا شرط ضمن العقد محقق گردیده است لذا استدعا صدور حکم شایسته دارد.

پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌ مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ۹۲/۱۲/۶ تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۷ با مهریه یکصد و پنجاه قطعه سکه در آمده، زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر شده چون زوج دادخواست تقسیط پذیرفته شده هر چهار ماه یک سکه می پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد.

خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش‌ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجاد شده نمی شود مطالب لایحه خوانده چنین است:

مدت ۲۹ ماه است که عقد کرده ایم، هزینه مسافرت ها و پول تو جیبی خانم را در این مدت داده ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده ام جز در دادگاه به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارالیه آقای م.ط را به عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است.

زوج آقای ح.ع و خانم آقای ه.م را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه به این که نفقه مورد حکم پرداخت شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی حقی خواهان صادر کرده است، این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تایید شده است، دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۲/۱۰ از آن فرجام خواهی شده مطالب لایحه فرجام خواه چنین است:

سردفتر شرایط ضمن العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز موثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی شود وکیل فرجام خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره کرده است، لوایح حین الشور قرائت می شود.

رای دیوان

نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر شده و مطالب فرجام خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام خواسته با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/ پژوهشگاه قوه قضائیه

تحلیل دادنامه

زوج به موجب سند نکاحیه به زوجه وکالت بلاعزل می دهد در صورت تحقق هر یک از شروط دوازده گانه ضمن عقد وکیل و وکیل در توکیل بوده و به موجب آن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و پس از اثبات مراتب خود را مطلقه نماید.

یکی از شروط ضمن عقد نکاح عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب است.

از سویی به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی با وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. از جمله این حقوق و تکالیف تمکین و نفقه است.

زوجه می تواند با اثبات عدم پرداخت نفقه در دادگاه و صدور حکم محکومیت به پرداخت و عدم اجرای رای دادگاه توسط زوج درخواست طلاق کند. پرداخت نفقه منوط به تمکین زوجه از زوج است به عبارتی تا تمکین صورت نگیرد نفقه بر عهده زوج قرار نمی گیرد.

با توجه به اینکه در دوران عقد تمکین صورت نگرفته است. نظر به غیر مدخوله بودن زوجه و اینکه عرفاً در این دوران زوجه باکره است، طبق نظر قضات دیوان عالی کشور زوجه ای که باکره است مستحق نفقه در این دوران نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. بعلاوه شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *