سهم الارث خواهر و برادر ناتنی

سهم الارث خواهر و برادر ناتنی
زهرا شریفی

 

خواهر و برادر متوفی ممکن است تنی باشند که به آنها کَلاله ابوینی یا اخوه ابوینی گفته می شود یا ناتنی و از پدر یکی باشند که کلاله ابی یا اخوه ابی هستند و یا ناتنی و از مادر یکی باشند که کلاله امی یا اخوه امی گفته می شوند.

خواهر و برادر ناتنی متوفی، وراث طبقه دوم می باشند و در کنار سایر ورثه این طبقه به ترتیبی که در ادامه خواهد آمد، ارث می برند.

در نوشته حاضر وکیل ارث تهران نحوه تقسیم ارث خواهر و برادر ناتنی را بیان‌ می کند. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

وراث طبقه دوم

وراث طبقه دوم عبارتند از اجداد، خواهر و برادر متوفی و اولاد آنها. اجداد در دسته اول و برادر و خواهر و اولاد آنها در دسته دوم این طبقه قرار می گیرند.

وقتی خویشاوندان طبقه دوم ارث می برند که از طبقه اول (پدر، مادر، فرزند، نوه و…) وارثی ولو یکنفر وجود نداشته باشد. در دسته دوم از طبقه دوم، برادر و خواهر متوفی در درجه اول قرار می گیرند و فرزندان آنها در درجه دوم و فرزند فرزند در درجه سوم و همینطور هر چقدر پایین تر روند.

بیشتر بدانید:

سهم الارث وراث طبقه دوم و نحوه تقسیم آن

معنای ارث بردن به فرض و به قرابت

وراثی به فرض ارث می برد که حصه و سهامش در قانون مشخص شده باشد. کسانی که در طبقه دوم همیشه به فرض ارث می برند برادر و خواهر ناتنی مادری (کلاله امی) هستند. وراثی به قرابت ارث می برند که مقدار سهام آنها مشخص نباشد.

برادرهای تنی و ناتنی پدری در طبقه دوم همیشه به قرابت ارث می برند. ابتدا وراث صاحب فرض فریضه خود را از اصل ترکه می برند و باقیمانده به وراث صاحب قرابت می رسد. اگر ورثه صاحب قرابت در آن طبقه و درجه نباشد بقیه به وراث صاحب فرض رد می شود.

به استثناء زوج و زوجه که چیزی به آنها رد نمی شود مگر وارث متوفی فقط زوج باشد باقیمانده نصف ترکه که سهم زوج است به او رد می شود.

چه زمانی برادر و خواهر ناتنی از ارث محروم می شوند؟

زمانی که وراث برادر و خواهر ابوینی و ابی و امی با یکدیگر باشند، برادر و خواهر تنی و ناتنی مادری ارث می برند اما پدری از ارث محروم می شود. برادر و خواهر ابوینی و ابی هیچ یک نمی توانند مادری را از ارث محروم کنند.

بیشتر بدانید:

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن

ماده ۹۱۸ قانون مدنی: اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن‌ها را می‌برند.
‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.
ماده ۹۲۰ قانون مدنی: اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱ قانون مدنی: اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۶ قانون مدنی: در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی‌برد.

برادرهای تنی و ناتنی پدری همیشه به قرابت و خواهرهای تنی یا ناتنی پدری گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

قواعد ارث برادر و خواهر ناتنی مادری

اگر برادر و خواهر مادری یک نفر باشد یک ششم از ترکه را به فرض می برد. چنانچه دو نفر یا بیشتر باشند یک سوم را به فرض می برند که میانشان به طور مساوی تقسیم می شود. اگر وراث متوفی، اجداد و برادر و خواهر مادری با هم باشند هر یک سهم خود را از ترکه می برد.
ماده ۹۲۴ قانون مدنی: هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ا‌گر وراث متوفی چند برادر یا چند خواهر ناتنی مادری باشند، تمام ترکه بینشان به تساوی تقسیم می شود.
اگر وراث چند برادر و خواهر مادری باشند، تمام ترکه به فرض و بقیه به رد و به طور مساوی میانشان تقسیم می شود.

بیشتر بدانید:

روش تقسیم ارث – هر آنچه لازم است بدانیم

قواعد ارث برادر و خواهر ناتنی پدری

اگر وراث متوفی چند برادر ناتنی پدری (ابی) باشند برادرها تمام ترکه را به قرابت و به صورت مساوی می برند. اگر فقط چند خواهر ناتنی پدری باشند تمام ترکه را به صورت دو سوم به فرض و بقیه را به رد می برند.
اگر وراث چند برادر و خواهر ناتنی پدری باشند، تمام ترکه به قرابت و به صورت دو سهم ذکور و یک سهم اناث میانشان تقسیم می شود.
اگر برادر و خواهر تنی با ناتنی پدری با هم باشند، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند. زمانی برادر و خواهر پدری ارث می برند که تنی وجود نداشته باشد. هیچ کدام نمی توانند برادر و خواهر ناتنی مادری را از ارث محروم کنند.

ارث برادر و خواهر تنی و ناتنی مادری با یکدیگر

اگر وراث یک یا چند برادر و خواهر تنی با یک یا چند برادر و خواهر ناتنی مادری باشند، به خویش مادری یک سوم از اصل ترکه به فرض و به طور مساوی بینشان تقسیم می شود. دو سوم بقیه به قرابت به برادر و خواهر تنی و به صورت دو به یک می رسد.

اگر یک خواهر تنی با چند برادر و خواهر مادری باشند یک سوم به تساوی به خویشاوند مادری می رسد. بقیه به یک خواهر تنی می رسد و از باقیمانده چیزی به برادر و خواهر مادری رد نمی شود.

اگر چند خواهر تنی با چند برادر و خواهر مادری باشند یک سوم به طور مساوی به مادری می رسد. بقیه به خواهرهای ناتنی رد می شود و از باقیمانده چیزی به مادری رد نمی شود.

ارث فرزندان برادر و خواهر

اگر در طبقه دوم ارث برادر و خواهر نباشد و فرزندان آنها باشند به قائم مقامی پدر یا مادرشان از متوفی ارث می برند. هر نسل سهم کسی را می برد که به واسطه او به متوفی می رسد. برای مثال، اگر فرزندان برادر و خواهر تنی یا ناتنی پدری باشند دو به یک بینشان تقسیم می شود و اگر ناتنی مادری باشد به طور مساوی تقسیم‌ می شود.

ماده ۹۲۵ قانون مدنی: در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به واسطه او به میت میرسد بنابراین ‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

بیشتر بدانید:

گواهی انحصار وراثت و همه چیز در مورد آن

نقص در ترکه

با بودن زوج یا زوجه در طبقه دوم در ترکه نقص ایجاد می شود. به این معنی که در آخر ترکه برای تقسیم کم می آید. برای جبران نقص از سهم برادر و خواهر تنی یا ناتنی پدری برداشته می شود. از سهام برادر و خواهر ناتنی مادری چیزی کسر نمی شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا با بودن اجداد متوفی برادر و خواهر ناتنی ارث می برند؟

در هر حال کلاله امی سهم خود که یک ششم یا یک سوم است از اصل ترکه می برند.

۲- در صورت نقص در ترکه آیا چیزی از سهم زوجین برداشته می شود؟

خیر فقط از سهام برادر و خواهر تنی یا ناتنی پدری برداشته می شود.

۳- سهم زوج یا زوجه در طبقه دوم چه میزان است؟

سهم زوج نصف ترکه و سهم زوجه یک چهارم ترکه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *