ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

 

تحلیل ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ در مواردی که دعوایی در دادگاه مطرح می شود که فاقد شرایط ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به دلیل اینکه دعوای مطروحه در آن شرایط قابل پیگیری نمی باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. در این صورت خواهان پس از رفع مانع در مورد مزبور، متعاقباً می تواند دعوی مناسب مطرح نماید.
▪︎ شروط اقامه دعوای صحیح عبارت است از:
۱- خواهان ذینفع باشد.
۲- خواسته منجز باشد بنابراین معلق و احتمالی نباشد.
۳- خواهان و خوانده اهلیت قانونی جهت طرح دعوا یا دفاع از آن را داشته باشند.
۴- اصالت یا نمایندگی خواهان مشخص باشد.
▪︎ خصوصیات نفع قابل مطالبه:
– نفع باید مشروع باشد.
– حقوقی باشد مادی نباشد.
– شخصی و مستقیم باشد.
– حق مزبور به نحوی از انحاء در زمان دعوی زایل نشده باشد.
▪︎ دعوا ممکن است به وسیله اصیل (صاحب حق) یا نماینده قانونی یا قائم مقام قانونی وی اقامه شود.
▪︎ خواهان دعوی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید دارای سمت قانونی باشد. انواع نمایندگی شامل قانونی، قضایی و قراردادی می باشد. نمایندگی قانونی سمتی است که قانون بر عهده افرادی قرار داده است نمایندگی ولی قهری از این نوع است.
▪︎ نمایندگی قضایی آن است که شخص از سوی دادگاه منصوب گردد قیم و امین از این نوع هستند.
▪︎ نمایندگی قراردادی به وکالت دادگستری گفته می شود که به موجب آن وکیل دادگستری به نیابت از ذینفع اقدام به طرح دعوی یا دفاع از آن می نماید.
▪︎ نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی، دارندگان امضای مجاز آن هستند که طبق آخرین روزنامه رسمی منتشره، اسامی آنها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
▪︎ قائم مقام شامل قائم مقام عام و خاص است. به وراث قانونی حین الفوت متوفی قائم مقام عام می گویند. به انتقال گیرنده مال یا حق در نتیجه معامله ای قائم مقام خاص گفته می شود.
▪︎ خواهان باید اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. اهلیت دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. همه افراد از لحظه تولد تا مرگ دارای اهلیت تمتع هستند. اما همه از اهلیت استیفاء برخوردار نمی باشند. در امور مالی خواهان برای طرح دعوا باید به سن رشد رسیده باشد. در غیر این صورت دعوی از سوی ولی قهری یا قیم وی مطرح می شود.
▪︎ علاوه بر خواهان، خوانده نیز باید علاوه بر محرز بودن سمت و نمایندگی وی، دارای اهلیت قانونی دفاع از دعوا یا طرح دعاوی طاری باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *