نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه در کلاهبرداری

نمونه رای تقدم مانورهای متقلبانه در کلاهبرداری
زهرا شریفی

 

تقدم مانورهای متقلبانه بر بردن مال غیر در کلاهبرداری رکن مهم تحقق این جرم محسوب می شود. کلاهبرداری جرمی عمومی است که به موجب آن کلاهبردار با اغفال مالباخته، مال وی را می برد.

در این صورت زیان دیده با تاثیر از وسایل متقلبانه، مال خود را با رضایت به مرتکب تسلیم می نماید. برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوماً عملیات متقلبانه قبل از بردن مال صورت می گیرد.

این جرم جرمی مرکب است. به این معنا که رکن مادی آن دارای اجزاء مختلف است. در کلاهبرداری، اغفال و فریب بزه دیده با توسل به عملیات متقلبانه است. این امر منجر به بردن مال با رضایت وی می گردد.

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای تحقق جرم حصول مانورهای متقلبانه موضوعیت دارد. بنابراین می بایست قبل از بردن مال واقع شود.

در ادامه نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص لزوم تقدم مانورهای متقلبانه قبل از بردن مال غیر آورده شده است.

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

چکیده رای

شرط لازم در تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، تقدم توسل به وسایل تقلبی بر بردن مال غیر یا وجود رابطه علت ومعلولی بین مانور متقلبانه و بردن مال می باشد.

رای تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. س. ا. با وکالت اقای م. ت. پ. و خانم س. ج. ت. و همچنین تجدیدنظرخواهی اقای م. س. با وکالت اقای ی. م. و وکالت بعدی اقای ا. ش. نسبت به دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان اقایان ۱ س. ۲اقای س. ب. ل. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان و مبلغ نه میلیارد و هشتاد و پنج میلیون ریال و همچنین یک دستگاه خودروی سواری bmw بشماره انتظامی *متعلق به خانم ف. س. ا. و دو فقره چک بشماره های….بتاریخ ۹۹/۱۱/۰۵ عهده بانک سامان به مبلغ/۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و چک بشماره … به مبلغ/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴ فقره چک به شماره های ۰ *هر یک به مبلغ/۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و جمعا بمبلغ /۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع شکایت اقای ع. ک. و خانم ف. س. ا. با وکالت خانم س. ج. ت. … و م. ت. با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی اقای م. س. بتحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و وجه دریافت شده بهمراه ارزش روز خودروی مورد کلاهبرداری شده در زمان معامله به میزان و مبلغ/۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و رد مال در حق شاکی به میزان نصف وجه دریافت شده و رد چک های دریافت شده از شکات بشرح موصوف و در خصوص خودروی مورد کلاهبرداری چونکه خودرو طی سند رسمی به اشخاص مختلف منتقل شده شکات می بایست با تقدیم دادخواست حقوقی در محاکم حقوقی اقدام نمایند و دادگاه با تکلیفی قانونی مواجه نیست. همچنین متهم اقای س. ب. بتحمل یکسال حبس تعزیری و توجها به اعلام گذشت شکات به ایشان با رعایت اعمال ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت اعمال تخفیف به دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم و رد مال در حق ایشان توجها بگذشت منتفی می باشد. نظر به اینکه تجدیدنظر خواهانها در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری باشد. اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است و ایرادی که موجب نقض باشد. مشهود نیست کما انکه بر مبانی مفاد استنباط و استدلال رای دادگاه خدشه و خللی وارد نشده است. مضافا انکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترضین دلیل و مدرک متقن و مبرهنی که موجبات بی اعتباری و منقصت دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نموده باشد. ارائه و اقامه نگردیده و لایحه جملگی معترضین متضمن به ادله مثبته نبوده و موثر در مقام نیست زیرا اولا در باب تجدیدنظرخواهی شکات که تقاضای دریافت رد مال از طریق وثایق توقیف شده را نموده اند باید بیان داشت این تقاضا فاقد مبنا و محمل قانونی است و اسناد شناخت توقیف شده متعلق به متهم م. س. نبوده که از ناحیه این مرجع مورد صدور حکم بشرح خواسته قرار گیرند. لهذا خواسته مذکور در راستای مقررات قانونی نبوده و محکوم به رد می باشد. و اما همانطوری که نیک می دانیم ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دارای سه عنصر یا رکن اساسی است. ( قانونی ، مادی ، معنوی ) که یکی از ارکان بزه موصوف رکن مادی است. رکن مادی در جرم کلاهبرداری مرکب است و ساده نیست و شامل دو قسمت است.۱توسل به وسایل تقلبی و ۲بردن مال دیگری بین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال که مجموعا رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهند باید این تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال تقدم داشته باشد. یا رابطه علت ومعلولی بین وسایل تقلبی و بردن مال باید موجود باشد. چرا مال را برده؟ به این سبب که به وسیله تقلبی متوسل شده (چون وسیله تقلبی بکار برده است) بنابراین رکن مادی دو جزی بشرح فوق دارد. باید رابطه علت و معلول و تقدم و تاخر وجود داشته باشد. رکن مادی باید عمل مادی و مثبت باشد. جرایم را به اعتباری به فعل و ترک فعل تقسیم می کنند اگر جرمی ازجمله جرایم فعل باشد. رکن مادی اش مثبت و مادی است و ترک فعل نمی تواند رکن مادی جرم را تشکیل دهد. از دیگر ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری عنصر معنوی است. یعنی انکه اقدامات تشکیل دهنده رکن مادی عمدی باشد. و درعین حال به قصد اکل مال به باطل باشد. و همچنین ضرر متوجه صاحب مال شده باشد. علی ای حال کلاهبرداری ۱رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ۲توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد. صرف ادعای کذب و دروغ بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب نمی شود. ۴لازمه اغفال و فریب قربانی عدم اگاهی او نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است.۵کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و فریب دیگران باید مال متعلق به دیگری را ببرد و ۶برای تحقق جرم کلاهبرداری دو شرط باید محقق شود. ۱ ورود ضرر مالی به قربانی ۲انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر او ، معمولا در کلاهبرداری گفته می شود. طرف را فریب داد اما از لحاظ مقررات قانونی می بینیم که تنها فریب نیست که عنوان کلاهبرداری پیدا می کند مواردی مثل امیدوار کردن ، ترساندن ، اسم و عنوان جعل انتخاب کردن هم می تواند عنوان کلاهبرداری پیدا کند. درست است که نتیجه انها فریب خوردن است ولی فرق دارد. برای اینکه امیدوار کردن را اورده باشد. از لحاظ قانونی باهم متفاوت است.هرچند نتیجه قانون یکی باشد. ( ازنظر قانون فرق است ) ، به وجود شرکت ها فریب دهد یا اسم و عنوان جعل اختیار کند هرچند ممکن است‌فریب دادن باشد. لهذا بهرحال رکن مادی لازم است.که فریب دهد یا به امور غیرواقعی یا به داشتن شرکت های موهوم و غیر فریب دهد امر غیرواقع بر دو قسم است.۱با احدی که واقعا شخص مطرح می کند ذاتا نمی تواند واقعیت پیدا کند ذاتا عملی نیست و ۲یا اینکه امر ادعا شده واقعا غیرواقعی نیست و ذاتا به ترتیبی نیست که نتواند واقعیت یابد ولی کلاهبردار نظری به واقعیت دادن ندارد. یا اسم یا عنوان جعل انتخاب کند ، اسم در ادبیات تعریف شده کلمه ای که نام کسی یا چیزی باشد. اسم متهم الف است.ولی متقلبانه خود را ب معرفی می کند عنوان مثل وکالت ، طبابت ، هنرپیشه و پزشک ، قاضی غیره … عنوان جعلی انتخاب می کند بنابراین کسی که با عنوان جعل و اینکه ذینفوذ در مراجع قضایی است.می تواند در رهایی مجرم از محاکمه مساعدت و تخفیف لازم اخذ نماید. بلحاظ ارتباطاتی که در مجموعه قضایی داشته و با توسل بدین شیوه اموال و وجوه مردم را تحصیل کند کلاهبردار محسوب می شود. و امالکن به اعتقاد هییت حاکمه توجها به اظهارات شکات و وکلای انان و شهود تعرفه شده انان در طول جریان دادرسی و مداقه در اظهارات وکلای متهم ردیف اول در تمام مراحل دادرسی و اظهارات و اقرار مقرون به واقع متهم ردیف دوم پرونده و قبول اتهام با همکاری و همدستی متهم ردیف اول و ایضا مداقه در قرارداد اجاره و توافق صورت گرفته فی مابین بشرح اسناد و مدارک پیوست پرونده مبایعه نامه خرید وسیله نقلیه فی مابین متهم ردیف اول و شاکی عدم پرداخت وجه وسیله نقلیه از ناحیه متهم مذکور در حق شاکی استعلامات ماخوذه از مراجع ذیصلاح در طول جریان دادرسی و گزارشات واصله از ناحیه مامورین درطول جریان دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقق مجرمانه بزه انتسابی منتسب به متهمان محرز و مسلم است.و ایراد و اشکال قانونی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست الا انکه با اختیارات حاصله قانونی سه سال حبس تعزیری به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و کاهش و تخفیف می نماید. درنهایت به استناد ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل امده تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *