نمونه رای شروط تحقق جرم جعل

زهرا شریفی

 

شروط تحقق جرم جعل، قصد تقلب مرتکب و ورود ضرر به بزه دیده است. جرم جعل و استفاده از سند مجعول جرمی عمومی است که زیان دیده می تواند علاوه بر پیگیری جنبه عمومی آن، خسارات وارده را از لحاظ جنبه خصوصی جرم مطالبه نماید.

رکن مادی جرم، سند یا نوشته ای است که دارای اصالت است. همینطور نمونه جعلی می بایست قابلیت به اشتباه انداختن افراد متعارف را داشته باشد.

رکن معنوی این جرم، سوءنیت عام یا قصد تقلب از طریق قلب حقیقت با تحریف نوشته، امضا، مهر و… می باشد. سوءنیت خاص جرم، قصد ایراد ضرر به غیر است. بنابراین جرم جعل در اسناد عادی و رسمی مقید به نتیجه و ورود ضرر است.

رکن قانونی جرم مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می باشد.

 

چکیده رای: در بزه جعل قصد ضرر به غیر و نیت تقلب شرط است. 

شماره دادنامه قطعی :
9209982154900384
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/22

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- ع.الف. م.ب.(سردفتر شماره … اسناد رسمی تهران) دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی وکالت به شماره 75765 مورخه 80/06/26 تنظیم در دفتر اسناد رسمی … تهران 2- م. م.الف. 57 ساله اهل وساکن کرج دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی موصوف واستفاده از سند رسمی مجعول با توجه به شکایت شاکی نظریه کارشناس رسمی دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله رسیدگی دادسرا وعدم حضور وعدم دفاع در مرحله رسیدگی این دادگاه وکیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمان فوق محرز است دادگاه ضمن حکم به معدوم نمودن سند جعلی مستندا به مواد 532 و *** و536 و535 و134 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره حبس سه سال محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است .
رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزائی تهران – اکبری
رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی آقای م. م.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9409972181700158 مورخه 94/02/15 که بموجب آن به تحمل دو فقره حبس به مدت سه سال به جهت بزه های جعل واستفاده از سند مجعول محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با توجه به لایحه واخواهی واظهارات واخواه ونیز با ملاحظه ومطالعه لایحه واخواهی دلایل ومستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه ننموده فلذا دادگاه با استناد ماده 407 قانون آیین دادرسی مصوبه 92 ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که وفق مقررات قانونی وشرعی اصدار یافته است را عینا تایید می نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران – پور قاسم

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت م. پ. و ص. ش. . نسبت به دادنامه های شماره 00158-940 مورخّ 94/2/15 (غیابی) و 0054-940 مورخّ 94/5/24 (حضوری) و به طرفیت پ.الف. م. با وکالت ک. ر.ر. ، کارآموز وکالت و س. الف. اصداری از شعبه 1177 – دادگاه کیفری 2 قدس ، که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی وکالت بشماره 75765 – تنظیمی دفترشماره … تهران و استفاده از سند مجعول مذکور به دو فقره 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است ، نظر به اینکه در جعل قصد اضرار به غیر و نیت تقلب مطرح می گردد . در صورتیکه در قضّیه مطروحه ، که طی مبایعه نامه مورخ 1358/12/14 رقبه مورد معامله به ملکیت تجدیدنظرخواه در آمده است و ثمن آن که مبلغ 500/000/000 میلیون ریال بوده است پرداخت شده است ، از جهت عدم رعایت ضوابط قانونی در انتقال رسمی ملک متضمن تنظیم وکالتنامه و سند انتقال اضراری به وارث فروشنده وارد نگردیده است ، بلکه انتقال از مجرای قانونی صورت نگرفته است ، و در صورتی هم که انتقال رسمی ملک با تشریفات قانونی انجام شود نتیجه یکسان خواهد بود ، علی ایحال با وارد تلقّی نمودن مراتب تجدیدنظرخواهی بعمل آمده ، و عدم تحقق عنصر معنوی بزه های منتسبه ، و مستفاد از بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، و حسب مفاد ماده 4 قانون مرقوم و اصل 37 قانون اساسی ، رأی برائت تجدیدنظرخواه را از اتهامات منتسبه صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران
فراهانی – میری

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *