نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

زهرا شریفی

 

قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن مالک قطعه زمین یا ملک کلنگی را جهت ساخت و تبدیل به چند واحد به سازنده واگذار می کند.

وکیل مشارکت در ساخت در این مورد بیان می کند، در قرارداد سازنده متعهد می شود در بازه زمانی مقرر و طبق شروط و متریال مورد توافق، واحدها را تکمیل و تحویل می نماید.

همچنین بر اساس توافق و زمانبندی، سازنده اقدام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت می نماید.‌

در ادامه نمونه کامل قرارداد مشارکت در ساخت آورده می شود. ضمناً شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

 

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

طرفین قرارداد

مالک (مالکین) آقای …. مشخصات کامل

سازنده (سازندگان) آقای…. مشخصات کامل

موضوع قرارداد

واگذاری یک قطعه زمین به پلاک ثبتی … و مساحت و مشخصات … مطابق سند مالکیت جهت احداث بنا طبق مجوز شهرداری منطقه با ۶ طبقه مسکونی و یک طبقه پیلوت جهت یک باب تجاری و پارکینگ و زیرزمین.

ملک موضوع ساخت به رویت سازنده رسید و وی از کم و کیف آن مطلع گردید. اصل سند و بنچاق قبل از عقد به رویت سازنده رسانیده شد.

آدرس محل ملک: ….

مدت قرارداد

مدت قرارداد از زمان صدور پروانه ساخت یا تخلیه و تحویل ملک هریک موخر باشد به مدت … ماه شمسی است. مدت زمان مزبور با توافق طرفین قابل تمدید است.

قدرالسهم و آورده طرفین

در هنگام قرارداد ارزش زمین مورد مشارکت …. ریال معادل حروفی…. تومان برآورد شده و مورد قبول طرفین واقع شد.

آورده مالک زمین با مشخصات فوق است. آورده سازنده اخذ جواز ساخت و پرداخت هزینه های شهرداری و ادارات دولتی و ساخت و تکمیل ملک طبق توافقات و متریال این قرارداد است.

قدرالسهم مالک از مجموع ساخت … درصد و قدرالسهم سازنده … درصد ملک می باشد.

تعهدات سازنده

– سازنده مشارکت در ساخت ظرف یکماه از زمان صدور جواز‌ مبلغ … ریال بلاعوض به مالک پرداخت می کند. یا سازنده ظرف یکماه از تاریخ قرارداد آپارتمان … متری در محدوده محل سکونت یا مورد توافق تهیه و تسلیم مالک تا تحویل واحدها می نماید.

بیشتر بدانید:

تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

– سازنده موظف است برابر جدول زمانبندی (مدت تعهد هر مرحله از ساخت و اخذ مجوزات معین می شود) اقدام‌ به تخریب، ساخت، تکمیل و تحویل واحدها و مبادرت به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت نماید.‌

– حسب تراضی طرفین پرداخت هزینه های شهرداری، تهیه نقشه های معماری، محاسبات، مکانیک، برق، تاییدیه آتشنشانی، استاندارد آسانسور، آزمایش خاک، دفتر مهندسی، جواز، تراکم، پیشروی، بیمه تامین اجتماعی، عوارض، مازاد تراکم ساخت، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، خرید انشعابات (آب، برق، گاز)، سند مالکیت برای هر واحد، تامین پارکینگ و انباری و سایر هزینه های متعلقه بر عهده سازنده می باشد.

– سازنده متعهد شد در طول اجرای قرارداد مقررات ملی ساختمان و کلیه تمهیدات ایمنی را رعایت نماید.

– هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد کارگران، بیمه ساختمان و کارگران و پاسخگویی به دعاوی احتمالی اداره کار و تامین اجتماعی با سازنده است. مالک هیچگونه مسئولیت کیفری و حقوقی در هیچ یک از مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری نخواهد داشت. سازنده قبل از عملیات تخریب، ساختمان های مجاور ملک را بیمه حوادث می نماید.

– کلیه هزینه های مصرفی ملک از قبیل آب، برق، گاز و فاضلاب از زمان تخلیه و تحویل ملک تا پایان ساخت بر عهده سازنده است.

– در صورت توقف کار به مدت ۳ ماه به هر دلیلی و بدون عذر موجه قرارداد منفسخ و منحل می شود. در این صورت سازنده … درصد از ارزش روز ملک را علاوه بر تحویل ملک به مالک پرداخت می کند. در این صورت مالک می تواند پس از اخذ تامین دلیل راساً اقدام به تکمیل و اتمام ساخت نماید‌.

– اقدامات سازنده در ملک تا زمان انفساخ طبق نظر کارشناس برآورد و ضرر و زیان مالک و خسارات وارده از محل آن برداشت و مابقی در صورت وجود به سازنده عودت داده می شود.‌

– سازنده حق انتقال سهم خود را تا پایان قرارداد تحت هیچ عنوانی اعم از فروش، رهن، توقیف، بازداشت به غیر نخواهد داشت. در صورت وقوع هر یک علاوه بر اعاده به وضع سابق، خسارتی معادل … درصد ارزش ملک به مالک می پردازد.

– سازنده حق اخذ و استفاده از وام (مشارکت مدنی یا بافت فرسوده) را تا انتهای ساخت نخواهد داشت.

– در صورت تعدد سازندگان، مسئولیت هر یک در قبال مالک یا مالکین تضامنی است.

تعهدات مالک

– مالک قرارداد مشارکت در ساخت می بایست ظرف سه روز از امضای قرارداد با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره … نسبت به اعطای وکالت کاری و جامع به سازنده اقدام نماید.‌ به نحوی که در هیچ یک از مراحل ساخت و تکمیل تا صدور سند مالکیت در ادارات دولتی نیازی به حضور مالک نباشد.

– مالک ظرف یکماه از تاریخ پرداخت بلاعوض یا تسلیم محل اسکان، موظف به تخلیه کامل ملک و تحویل آن به طرف دوم می باشد. مراتب تخلیه و تحویل همچنین مراتب انجام هر مرحله طبق جدول زمانبندی صورتجلسه شده و به امضای طرفین می رسد.

– هزینه های مصرفی ملک اعم از آب، برق، گاز و فاضلاب تا زمان تخلیه برعهده مالک است.

– مالک پس از امضای قرارداد، اصل سند مالکیت ملک را جهت امور اداری و اجرایی تا انجام کامل قرارداد به سازنده تحویل و رسید دریافت می کند.

– سهم سازنده از مجموع ساخت … دانگ ملک ساخته شده است. مالک پس از پایان هر مرحله ساخت شامل فونداسیون، سفت کاری و نازک کاری و صدور مجوزات نسبت به انتقال بخشی از قدرالسهم سازنده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … حضور می یابد.‌

– توافق شد هزینه های نقل و انتقال رسمی سهم سازنده برعهده مالک/ سازنده/ بالمناصفه/ به نسبت قدرالسهم صورت پذیرد.‌

– مالک اقرار و اذعان نمود ملک موضوع قرارداد تحت بازداشت، رهن، توقیف هیچ مرجعی نمی باشد. ملک مستحق للغیر نبوده و ممنوعیت برای مالک اعم از ممنوعیت از معامله و غیره وجود ندارد.

– در صورت فوت مالک، وراث قانونی وی ظرف یکماه نسبت به اعطای وکالت کاری به سازنده اقدام‌ می نمایند. در صورت فوت سازنده یا تاخیر وراث مالک از ادامه قرارداد و اعطای وکالت کاری بیش از یکماه قرارداد منفسخ می گردد.

جرایم و خسارات قرارداد

– در صورت تاخیر سازنده در انجام تعهدات شروع ساخت، اجرای هر مرحله، تحویل، اخذ پایان کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی، اخذ سند مالکیت هر واحد خسارت روزانه … ریال تا ایفای کامل هر تعهد به مالک پرداخت می شود‌.

بیشتر بدانید:

وجه التزام قرارداد مشارکت در ساخت

– در صورت تاخیر مالک در هر یک از تعهدات، خسارت روزانه … ریال تا ایفای کامل تعهد به سازنده پرداخت می شود.

بدیهی است تخلف از انجام تعهد از سوی سازنده یا مالک مشارکت در ساخت، موجب معافیت هر یک از پرداخت خسارت در ادامه کار تا انجام تعهد مزبور خواهد بود.

تضمین قرارداد

سازنده جهت تضمین حسن انجام کار تعداد … فقره چک با مشخصات…. در وجه مالک صادر می نماید. پس از انجام صحیح هر مرحله طبق متریال و شروط‌ قرارداد هر فقره چک به سازنده عودت داده می شود.‌

چک‌ها به امانت به داور مرضی الطرفین تحویل داده شد. در صورت احراز خلف وعده سازنده، داور مجاز است چک را به مالک داده و مالک محق است نسبت به کارسازی و وصول آن اقدام نماید.

نحوه پیش فروش واحد

سازنده حق پیش فروش کلی یا جزئی ملک را تا … مرحله ساخت/ تا پایان ساخت و تحویل واحدها بدون موافقت کتبی مالک ندارد. در صورت هر انتقالی، صرفنظر از علم یا جهل خریدار، قرارداد پیش فروش باطل و بی اعتبار می باشد.

بیشتر بدانید:

پیش فروش ساختمان – شرح آن – نکات کاربردی

علاوه بر بطلان قرارداد، سازنده خسارتی معادل … مبلغ ارزش ملک به مالک پرداخت می کند.

در صورت اجازه پیش فروش، تصویر این قرارداد ضمیمه قرارداد پیش فروش شده و توافقات طرفین بر مبنای شروط این قرارداد خواهد بود.

فورس ماژور

وقوع سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات عمومی و هر حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع فورس ماژور تلقی می شود. در این حالت با اعلام سازنده قرارداد به مدت سه ماه معلق می شود.

ادامه تعهدات طرفین پس از سه ماه و رفع فورس ماژور ادامه می یابد. عدم رفع مانع به مدت بیش از سه ماه موجب انفساخ قرارداد و استرداد عوضین طبق مفاد قرارداد می باشد.

افزایش قیمت مصالح و افزایش ارز و دلار فورس ماژور نمی باشد.

حل و فصل اختلاف

در صورت وقوع هرگونه اختلاف در تعبیر یا تفسیر مفاد قرارداد مشارکت در ساخت، اعتبار یا عدم اعتبار، فسخ و انفساخ و خسارت تاخیرتادیه رسیدگی و حل و فصل اختلاف با یک داور/ هیئت سه نفره داوری به نام …‌‌ می باشد. رای داوری قطعی و لازم الاجراست. داور/داوران با امضای ذیل قرارداد قبولی خود را اعلام نمودند.

بیشتر بدانید:

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

منع انتقال مشارکت به غیر

سازنده حق انتقال کلی یا جزئی موضوع مشارکت را به غیر تحت هیچ یک عنوانی اعم از اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً، قیمومتاً و… بدون موافقت کتبی مالک را ندارد. در صورت هر عمل منافی شرط، انتقال مزبور فاقد اعتبار بوده و هیچ تعهد و مسئولیتی برای مالک نخواهد داشت.

نسخ قرارداد

این قرارداد در مورخ … در … ماده و … بند و در … نسخه که هر نسخه حکم واحد را داشته تنظیم و مفاد آن از تاریخ انعقاد میان طرفین لازم الاجراست.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ قرارداد با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا طرفین می توانند در قرارداد حق فسخ مستقیم را شرط کنند؟

طرفین می توانند شرط کنند در صورت عدم ایفای تعهد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را دارد. در این صورت نیازی به طرح دعوای الزام به ایفای تعهد نیست.

۲- نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رای داور چگونه است؟

دادگاه بدون ورود در ماهیت، رسیدگی شکلی می نماید.

۳- آیا مالک می تواند در صورت امتناع سازنده، کار را ادامه دهد؟

در صورت شرط در قرارداد مشارکت در ساخت یا در صورت عدم امکان الزام سازنده، مالک این حق را دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *