نمونه متن وکالت در طلاق

نمونه متن وکالت در طلاق
زهرا شریفی

 

نمونه متن وکالت درطلاق: در خصوص مطلقه نمودن خود از قید زوجیت موکل مستندا به سند ازدواج شماره ………….. مورخ …………… تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………. شهر ……….. به هر قسم طلاق اعم از ترافعی، توافقی، رجعی، بائن، خلع، مبارات و سایر اقسام متصوره با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از بذل و قبول بذل نفقه، بذل و قبول بذل عین مهریه یا معادل آن یا کمتر یا بیشتر از مهریه، بذل و قبول بذل اجرت المثل، با حق صلح کلیه حقوق مالی متصوره و تعیین و تکلیف میزان نفقه و ملاقات فرزند و توافق در مورد آنها و مراجعه به محاکم دادگستری و غیر دادگستری (ثبتی و اداری)، تقدیم دادخواست مربوط و تقاضای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تا اخذ نتیجه نهایی در کلیه مراجع قضایی مربوطه و اجرای کامل آن و انتخاب وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد با وکیل دادگستری با حق توکیل به غیر ولو کراراً و با حق عزل و جایگزینی و حق تعیین داور و مشاور با هر شرایط و به هر نحوی که وکیل صلاح بداند با داشتن کلیه اختیارات مندرج در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و کلیه اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده با حق اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی با حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و حق مصالحه و سازش و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و مشاور و تعیین مصدق و کارشناس ، اقامه دعوی خسارت و استرداد دادخواست یا دعوا، اخذ هرگونه گواهی و سپردن مشاوره و شرکت در هر مرجع نیابتاً از طرف موکل در دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و حضور در جلسات مشاوره و داوری تعیین شده از سوی دادگاه و شورای حل اختلاف و تنظیم و امضای صورتجلسه توافق مربوطه و تحویل جهیزیه و حضور در دفتر رسمی ثبت طلاق و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه ها و تادیه هزینه و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل و فتوکپی و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق و امضای کلیه اسناد مربوطه
ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و استرداد دادخواست و استرداد دعوی و غیره نسبت به آرای صادره از محاکم در خصوص موضوع وکالت و همچنین حق فسخ وکالت را از خود سلب و ساقط نمود.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت از جانب موکل بشرح فوق و با حق توکیل به غیر ولو کرارا در انجام مورد وکالت تام الاختیار می باشد و عمل و امضاء و اقدام وکیل بمنزله عمل و امضاء و اقدام موکل بوده و نافذ و معتبر است به نحوی که در هیچ یک از مراجع قضایی و اداری و غیره نیاز به حضور موکل نباشد. موکل ضمن عقد خارج لازم که باظهاره شفاهی حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر و نیز حق انجام مورد وکالت توسط خود و حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نمود .

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور طلاق و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

ضمن اینکه شما می توانید برای تنظیم وکالتنامه طلاق، دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *