وکیل مشارکت در ساخت – وکیل تهران

وکیل مشارکت در ساخت ملک تهران
زهرا شریفی

 

دعاوی مشارکت در ساخت ملک تهران از جمله دعاوی ملکی مطرح در دادگستری بشمار می روند. وکیل دعاوی، بر اساس قرارداد و شرایط حاکم بر روابط طرفین و مقررات و رویه قضائی اقدام به طرح دعوی مناسب می نماید.

قرارداد مشارکت در ساخت عقدی لازم است. به موجب آن مالک و سازنده هر یک طبق میزان آورده، مالک قدرالسهم خود از ساختمان احداثی می گردند.‌

در این مقاله وکیل قرارداد مشارکت در ساخت تهران به طور کاربردی، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین این عقد و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است.

قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

قرارداد مشارکت در ساخت عقدی لازم است. به موجب آن مالک و سازنده هر یک طبق میزان آورده، مالک قدرالسهم خود در ساختمان احداثی می گردند.‌ آورده مالک ملک مورد ساخت و آورده سازنده تامین مالی وامور اجرایی ساخت، تکمیل و تحویل واحدها می باشد.

در زمان تنظیم این قرارداد، بیشترین دقت می بایست از سوی مالک یا مالکین به عمل آید. چرا که اغلب این مالک است که در طول قرارداد در اثر عدم اجرای تعهدات سازنده متحمل زیان می گردد.

بیشتر بدانید:

قرارداد مشارکت در ساخت و نحوه تنظیم آن

دلیل آن می تواند افزایش هزینه های احداث بنا، هزینه های شهرداری، زیاده خواهی سازنده و سایر موارد باشد. لذا ضروری است در زمان تنظیم‌ قرارداد همه این موارد در تعیین ضمانت اجرا در نظر گرفته شوند.

قرارداد مشارکت مقید به مدت مشخص است. اما این به آن معنا نیست که با انقضای مدت قرارداد خاتمه یابد. بلکه با توجه به اینکه این عقد ماهیت استمرار دارد تا اجرای کامل موضوع قرارداد یا انحلال عقد به یکی از طرق قانونی پایان نمی پذیرد.

تعهدات طرفین قرارداد

در قرارداد مشارکت در ساخت هر یک از مالک و سازنده تکالیف و تعهداتی برعهده می گیرند. بنابراین علاوه بر منافعی که نصیب هر یک می شود، ملزم به اجرای تعهدات ضمن عقد می باشند‌.

برخی از این تکالیف عبارتند از: اعطای وکالت کاری به سازنده، تخریب ملک و ساخت و تکمیل بنا در مدت قرارداد از سوی سازنده، حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال قدرالسهم سازنده و سایر موارد.

بیشتر بدانید:

تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل مشارکت در ساخت تهران می گوید در صورت تخلف از تعهدات قراردادی هر طرف، طرف مقابل طبق توافقات فی مابین اقدام قانونی می نماید. این اقدامات شامل الزام متعهد به ایفای تعهد و جبران خسارات وارده می باشد.

تعهد به پایان کار و صورتمجلس تفکیکی

مالک با اعطای وکالت تام و اداری در ابتدای کار به سازنده، اختیار تخریب و ساخت و ساز بنا را تا انجام کامل موضوع قرارداد به وی می دهد. از جمله آثار اعطای وکالت رسمی، پیگیری گواهی صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و اخذ آنها از مراجع قانونی است.

لازم به ذکر است با انتقال آپارتمان به خریدار یا خریداران بعدی، طبق قاعده سازنده یا حسب توافق مالک است که متعهد اخذ اسناد مزبور از مراجع ذیربط هستند. بنابراین تکلیف مزبور از توان و عهده انتقال دهنده ملک که خریدار است خارج می باشد.

ضرورت تنظیم‌ سند رسمی آپارتمان

به نقل از وکیل مشارکت در ساخت ملک تهران، در مورد هر یک از واحدهای ساخته شده طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، می بایست سند رسمی تنظیم‌ شود. چنین امری مقدور نیست مگر پس از صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی.

بیشتر بدانید:

الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن

مالک رسمی آپارتمان مکلف به حضور در دفترخانه است. در اینجا مطرح نمودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه سازنده ای که مالک نیست بلاوجه است. چرا که کسی الزام به ایفای تعهد می شود که قادر به انجام آن باشد.

 

وجه التزام‌ قراردادی

وکیل مشارکت در ساخت ملک تهران

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت به تعهد خود در موعد مقرر و زمانبندی عمل نکند، می بایست از عهده خسارات وارده برآید. خسارت قراردادی ممکن است به صورت خسارت روزانه یا درصدی از مبلغ قرارداد یا مبلغی مشخص تعیین گردد.

در هر حال با تأخیر در ایفای تعهد، متعهدله اعم از مالک یا سازنده حق خواهد داشت علاوه بر الزام متعهد، وجه التزام را نیز مطالبه نماید.

بیشتر بدانید:

وجه التزام قراردادی

کلام آخر

عقد مشارکت در ساخت عقدی است که بر مبنای مشارکت مالک زمین و سازنده منعقد می گردد. ضمن قرارداد، طرفین با هدف کسب منفعت، تعهدات و تکالیفی را بر عهده می گیرند.

وکیل مشارکت در ساخت ملک تهران با بهره گیری از تجارب چندساله و دانش روز و تسلط بر رویه قضائی محاکم، دعوی را بسمت نتیجه مطلوب پیش می برد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت به وکیل مشارکت در ساخت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *