وکیل متخصص امور اراضی و املاک در تهران

وکیل متخصص امور اراضی و املاک در تهران
زهرا شریفی

 

وکیل متخصص امور اراضی و املاک تهران با داشتن سالها تجربه مفید و ارزنده جهت امور مربوط به این دعاوی اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد.

وکیل اراضی می بایست تسلط کامل به قوانین و آیین نامه های مربوط به اراضی که با حجم گسترده ای هستند، داشته باشد.

وکیل متخصص اراضی با اشراف بر رویه معمول محاکم و مراجع شبه قضایی در این امور دفاعی موثر و محکمه پسند ارائه می دهد. در نوشته حاضر وکیل اراضی، موارد مهم راجع به این دعاوی را بیان می کند.

 

انواع اراضی

وکیل متخصص امور اراضی و املاک در تهران

انواع اراضی شامل زمین های دایر، بایر و موات می باشند که هر یک دارای تعاریف و مقررات خود هستند.

۱- اراضی دایر زمین هایی هستند که تحت کشت و زرع و بهره برداری مالک قرار دارند.

۲- اراضی بایر زمین هایی است که سابقه احیا دارند اما حداقل پنج سال در آن کشتی نشده و به صورت موات درآمده اند. این زمین ها به بایر شهری و غیر شهری تقسیم می شوند‌:

الف- زمین ها و املاک بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته لکن به تدریج به حالت موات درآمده اند. اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشند. اراضی بایر معلوم المالک در مالکیت مالک باقی می مانند.

ب- اراضی بایر غیرشهری اراضی بایر هستند که مالکین از آنها اعراض نموده اند و در اختیار دولت قرار می گیرند.

۳- اراضی موات زمین هایی که سابقه احیاء و آبادانی نداشته یا پیشینه احیاء آنها معلوم نباشد. این اراضی به دو دسته موات شهری و غیر شهری تقسیم‌ می شوند:

الف- اراضی موات شهری از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ اسناد مالکیت آنها باطل شده و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته است.

ب- اراضی موات غیر شهری از تاریخ ۱۳۶۵/۹/۳۰ اسناد مالکیت آنها باطل شده و در اختیار سازمان امور اراضی به نمایندگی از دولت قرار گرفته است.

مستندات قانونی اراضی

به گفته وکیل امور اراضی و املاک تهران از جمله مستندات قانونی این دعاوی عبارتند از:

– تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷

– قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۴۶/۰۵/۲۵

– قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور ۱۳۷۱/۰۷/۱۲

– قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن ۱۳۵۸/۰۴/۰۵

– قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه ۱۳۶۳/۰۲/۱۰

مستثنیات

همانطور که آمد، قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب شد. چنانچه تا تاریخ این تصویب نامه اراضی احیاء شده باشند، در مالکیت احیاکننده قرار می گیرند.

به عبارتی تا این تاریخ احیاء اراضی منابع طبیعی مجاز بوده است. بنابراین این اراضی مشمول مستثنیات حکم ملی شدن اراضی قرار می گیرند‌. چنانچه زمان احیا بعد از این تاریخ باشد در زمره اراضی ملی نه شخصی محسوب می شوند.

صدور برگ تشخیص

برگ تشخیص سندی رسمی است که توسط مامورین ادارات منابع طبیعی و جهت اعلام اراضی ملی شده و مالکیت دولت بر آنها و خروج مالکیت خصوصی اشخاص از آنها صادر می گردد.

ادارات منابع طبیعی با تعیین بخش های مستثنیات در اراضی و املاک اقدام به صدور برگ تشخیص منابع طبیعی می نمایند. در این صورت با مشخص نمودن مستثنیات، منابع طبیعی ملی را مشخص می کنند. این تصمیم به اشخاص آگهی و اعلام می شود.

تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات آن با وزارت جهاد کشاورزی است. از این رو، پس از ششماه از تاریخ اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و محلی و عدم وصول اعتراض، سند مالکیت به نام دولت صادر می شود.

صرف تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن، مدرک مالکیت دولت محسوب می شود. بنابراین دولت به موجب آن مالک شناخته شده و سند مزبور از قدرت اثباتی برخوردار می شود.

اعتراض به برگ‌ تشخیص

وکیل امور اراضی و املاک تهران بیان می کند، تشخیص ادارات منابع طبیعی در مورد اراضی ملی قابل اعتراض توسط ذینفع است. این اعتراض فاقد مهلت است.

اعتراض اشخاص به برگ تشخیص منابع طبیعی به قرار ذیل است:

۱- سابق بر این مرجع اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، کمیسیون هفت نفره ماده ۵۶ قانون ۱۳۴۶ بوده است. پس از آن رسیدگی به اعتراضات برعهده هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره براری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۲۵ قرار گرفت.

در حال حاضر به موجب بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به اعتراضات تشخیص از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در مورد اراضی محدوده شهرها و خارج آن و روستاها در صلاحیت شعب ویژه واقع در مراکز استان ها واقع شد.

نحوه اعتراض بدین نحو است که مدعی می بایست ضمن تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، ثابت کند ملکی که در تصرف وی بوده منابع طبیعی نیست. همچنین مدارک مالکیت اعم از تصرف در ملک یا مبایعه نامه و سایر ادله را ارائه دهد. معترض باید ثابت کند ملک مزبور مورد بهره برداری وی بوده است.

اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه دادگاه بدون مهلت است. رای صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

جهت رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص قرار کارشناسی صادر می شود. کارشناس اقداماتی از قبیل تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)، بررسی و تطبیق اسناد و مدارک معترض با محل، تعیین متراژ و میزان تصرف معترض را  به عمل می آورد.

همینطور از طریق عکس های هوایی و سایر موارد نظریه خود را مبنی بر احیاء یا عدم احیاء زمین قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ اعلام می نماید.

دادگاه بر اساس نظریه کارشناس که ظرف مهلت به آن اعتراض نشده یا اعتراض به آن رد شده، تصمیم می گیرد.

صدور سند مالکیت ملی

به منظور صدور سند مالکیت اراضی و املاک ملی به نام دولت، مأمورین منابع طبیعی با توجه به پرونده ثبتی و صورت مجلس های موجود در آن و تحدید حدود ملک، گزارشی تهیه نموده و گواهی صادر می کنند.

پس از آن، گواهی مزبور را به همراه نقشه های تهیه شده به ادارات ثبت ارسال می نمایند. گواهی و نقشه ها ملاک صدور سند مالکیت در ادارات ثبت است. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع اعتراض ذینفع به برگ تشخیص نمی باشد.

بهترین وکیل اراضی و املاک تهران کیست؟

بهترین وکیل اراضی و املاک در تهران کسی است که اشراف کامل بر قوانین و آیین نامه های مربوط به این دعاوی دارد. با توجه به حجم مقررات در این حوزه که برخی در جهت تکمیل قانون قبلی و برخی در جهت نسخ یا تخصیص قانون وضع شده اند براحتی پیگیری این دعاوی امکانپذیر نمی باشد.

وکیل اراضی و املاک با تسلط بر رویه حاکم در کمیسیون های اراضی و مراجع قضایی راهکاری مناسب و موثر خواهد یافت.

 کلام آخر

دعاوی مربوط به اراضی و املاک دعاوی پیچیده است که نیازمند پیگیری از سوی وکیل متخصص می باشند. با توجه به اینکه این دعاوی گاهاً همه دارایی ذینفع محسوب می شوند، می بایست به درستی مطرح و دفاع شوند.

به همین منظور وکیل زهرا شریفی به عنوان وکیل امور اراضی در تهران با مطرح نمودن دعوی مناسب و پیگیری دعاوی مطروحه در این حوزه اقدامات مطلوب را بعمل می آورد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت در امور اراضی و املاک با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *